Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. prawa pracy i układów zbiorowych

Zespół problemowy ds. prawa pracy i układów zbiorowych

Zespół zajmuje się problematyką prawa pracy i układów zbiorowych. Dokonuje oceny funkcjonowania przepisów prawa pracy pod kątem ich skutków społeczno-gospodarczych. Bada także działalność organów kontrolnych w sferze prawa pracy i legalności zatrudnienia. Ma uprawnienia do zajmowania stanowiska wobec zgłoszonych projektów aktów prawnych, programów rządowych i innych dokumentów z zakresu prawa pracy i układów zbiorowych pracy. Może również formułować ogólne założenia dla zmian przepisów z zakresu prawa pracy.

 

Statystyka posiedzeń Zespołu problemowego TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych
w latach 2002-2015

lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
liczba posiedzeń 12 15 9 3 6 11 16 9 4 6 9 5 7 3

 

W 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zespołu, podczas których podjęto następującą problematykę:

 • Propozycja nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych autorstwa Konfederacji Lewiatan.
 • Podróże służbowe pracowników.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - projekt z dnia 27.03.2015 r. dotyczący przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Zatrudnienie niepracownicze w aspekcie jego ochrony i wykonywania obowiązku państwowej kontroli nad warunkami wykonywania takiej pracy.

 

W 2014 r. odbyło się 7 spotkań Zespołu, podczas których podjęto następującą problematykę:

 • Umowy terminowe:
  • propozycje strony pracodawców wobec propozycji rozwiązań prawnych zaproponowanych stronie pracodawców przez stronę związkową
  • prezentacja projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20.10.2014 r.) przez stronę rządową
  • wspólne stanowisko reprezentowanych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych organizacji pracodawców (BCC-ZP, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego) do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20.10.2014 r.).
 • Podróże służbowe pracowników – aspekty prawne i praktyczne.
 • Problematyka delegowania pracowników w ramach unijnej swobody świadczenia usług w kontekście implementacji nowej dyrektywy 2014/67/WE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz postulatów zgłaszanych przez Polską Izbę Handlu.
 • Sytuacja pracowników ujawniających informacje o nieprawidłowościach w miejscu zatrudnienia (tzw. sygnalistów) - obecny stan prawny i zmiany postulowane przez organizacje pozarządowe.
 • Propozycja nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych autorstwa Konfederacji Lewiatan.

 

W 2013 r. odbyło się 5 spotkań Zespołu, podczas których podjęto następującą tematykę:

 • Reprezentatywność pracodawców i pracobiorców;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców (projekt z dnia 3 stycznia 2013 r.);
 • Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (dyskusja);
 • Dyskusja dotycząca kierunków zmian przepisów o telepracy;
 • Umowy o pracę na czas określony – kontynuacja dyskusji;
 • Przedstawienie przez MPiPS informacji na temat prac nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;
 • Przedstawienie przez MPiPS informacji na temat stanu prac nad projektem nowego rozporządzenia Komisji w sprawie wyłączeń grupowych/blokowych (GBER) – konsekwencje wprowadzenia projektu rozporządzenia w pierwotnym kształcie dla systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce;
 • Opinia partnerów społecznych na temat wniesionych do Sejmu RP poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 1539 – zakaz pracy w niedziele i święta a prace na rzecz podmiotów zagranicznych, druk 1612 – zakaz pracy w niedziele w placówkach handlowych, projekt w sprawie zakazu stosowania zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracy).

 

W 2012 r. odbyło się 9 spotkań Zespołu oraz 7 posiedzeń roboczych. Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Stanowisko partnerów społecznych w sprawie przedstawionych przez stronę rządową propozycji trzech wariantów prac legislacyjnych związanych z zakończeniem stosowania w dniu 31 grudnia 2011 r. rozwiązań z zakresu prawa pracy zawartych w ustawie z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
 • Kwestia implementacji do krajowego porządku prawnego postanowień zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego (trzy warianty przedstawione przez stronę rządową).
 • Pakiet legislacyjny Komisji Europejskiej w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczeń usług – informacja strony rządowej na temat stanu debaty na forum UE i stanowiska zajmowanego przez Rząd.
 • Prace nad regulacjami czasu pracy w dziale VI Kodeksu pracy.
 • Kierunkowe propozycje zmian prawnych zmierzających do stabilizacji zatrudnienia; regulacje dotyczące umów o pracę na czas określony.
 • Propozycje NSZZ „Solidarność” dotyczące zmian w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 • Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników uczelni publicznych.
 • Rozpatrzenie Konwencji nr 94 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej postanowień o pracy w umowach zawieranych przez władze publiczne pod kątem możliwości jej ewentualnej ratyfikacji.

 

W 2011 r. odbyło się 6 spotkań Zespołu w tym 1 wspólne z zespołem ds. ubezpieczeń społecznych oraz 3 posiedzenia autonomiczne. Główne tematy dotyczyły:

 • Wniosku p. Sławomira Piechoty Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie rozważania na forum TK kwestii objęcia umowy o dzieło składkami na ubezpieczenie społeczne oraz składką na Fundusz Pracy oraz rozważania skutków podjęcia takiej decyzji dla życia społeczno-gospodarczego.
 • Planowanych przez Komisję Europejską zmian w Dyrektywie o czasie pracy.
 • Działań zrealizowanych przez MPiPS w związku z postulatem nr 9 „pakietu działań antykryzysowych" w kwestii „pakietów socjalnych".
 • Przepisów dotyczących zatrudniania pracownika artystycznego na czas określony i możliwości zatrudnienia pracownika artystycznego, który przepracował 15 lat na zasadzie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dyskutowano również nad przepisem, który uzależnia podjęcie przez pracownika artystycznego dodatkowego zatrudnienia od zgody pracodawcy.
 • Zatrudnienia na czas określony dyrektorów instytucji artystycznych.
 • Wprowadzenia niektórych rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców na stałe do polskiego ustawodawstwa lub wydłużenie okresu obowiązywania niektórych przepisów tej ustawy.
 • Omówienia projektu wzoru Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej, opracowanej w ramach Podzespołu prawnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Mobbingowi.
 • Informacji strony rządowej o oczekiwanym stanowisku od partnerów społecznych w sprawie propozycji implementacji do krajowego porządku prawnego postanowień zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez europejskich partnerów społecznych w dniu 18 czerwca 2009 r. wdrożonego dyrektywą Rady 2010/18/UE i zaplanowanie harmonogramu prac.
 • Informacji MPiPS dotyczącej planowanych wydarzeń w związku z polską prezydencją.
 • Informacji GIP na temat telepracy i problemów związanych z niewykorzystywaniem przez pracodawców i pracowników, tak istotnej instytucji, jaką jest umowa o telepracę.
 • Propozycji dotyczącej sposobu prowadzenia dalszych prac legislacyjnych nad rozwiązaniami z zakresu prawa pracy zawartymi w „ustawie antykryzysowej”.
 • Uwag zgłoszonych przez partnerów społecznych do propozycji implementacji do krajowego porządku prawnego postanowień zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego.

 W trakcie posiedzeń autonomicznych poruszono kwestie ustaw: o organizacjach pracodawców, o związkach zawodowych, o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

W 2010 r. Zespół spotkał się 4 razy. Głównymi tematami były:

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników.
 • Propozycje kierunków zmian w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, dotyczące materii prawa pracy.
 • Rozpatrzenie wniosków de lege ferenda Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie właściwości Zespołu prawa pracy i układów zbiorowych.
 • Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych.
 • Dyrektywa o czasie pracy.

W 2009 r. odbyło się 9 spotkań zespołu w tym 1 posiedzenie wspólne z Zespołem ds. rozwoju dialogu społecznego. Prace Zespołu dotyczyły następujących problemów:

 • Projektu ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
 • Kwestii realizacji przyjętego „Pakietu działań antykryzysowych”.
 • Projektu ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z dnia 4 czerwca 2009 r.
 • Zagadnień dotyczących reprezentatywności.
 • Podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników w kontekście orzeczenia Trybunału konstytucyjnego (rządowy i senacki projekt zmian w Kodeksie pracy).

Szeroko omawianym był „Pakiet działań antykryzysowych" przyjęty 13 marca 2009 r. w obszarze rynku pracy i stosunków pracy w kwestii następujących zagadnień:

 • wprowadzenie 12-miesiecznego okresu rozliczeniowego,
 • uruchomienie zakładowego funduszu szkoleniowego,
 • racjonalizacja rozwiązań dotyczących doby pracowniczej w kontekście rozliczania czasu pracy,
 • pakiety socjalne jako źródło prawa pracy,
 • ruchomy czas pracy jako instrument wspomagający łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi,
 • stabilizacja zatrudnienia poprzez ograniczenie stosowania umów na czas określony.

Zespół był wiodącym w zakresie prac nad "Pakietem działań antykryzysowych".

W 2008 r.: 16 spotkań zespołu; w tym 2 posiedzenia grupy roboczej oraz 6 posiedzeń wspólnych z Zespołem ds. rozwoju dialogu społecznego.

 • Omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy i ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Analiza postulatów partnerów społecznych, dotyczących nowelizacji Kodeksu pracy oraz dyskusja nad zmianami w czasie pracy wynikającymi z dyrektywy europejskiej.
 • Kwestie przestrzegania minimalnych standardów pracy w zawodzie pracowników ochrony.
 • Dyskusja nt. reprezentatywności organizacji związkowej, rozwiązywania sporów zbiorowych, uprawnień organizacji reprezentatywnych w Ustawie o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
 • Rozważania nt. wprowadzenia i zdefiniowania pojęcia „samozatrudnienie”.

 

W 2007 r. Zespół ds. prawa pracy i układów zbiorowych spotkał się 11 razy. W trakcie prac poruszano następujące kwestie:

 • Analiza i ocena funkcjonowania regulacji zapisanych w ustawie z 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
 • Ocena funkcjonowania ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 • Negocjacje w ramach Umowy Społecznej w obszarze Stabilizacja rynku pracy (w tym samozatrudnienie, instrumenty rynku pracy, umowy terminowe).
 • Dyskusja dot. propozycji zapisów opracowanych przez MPiPS, nowelizujących ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 • Dyskusja dot. projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy dot. zakazu dyskryminacji, czasu pracy i bhp.
 • Dyskusja nad problemami stabilizacji rynku pracy (w tym samozatrudnienie, instrumenty rynku pracy, umowy terminowe).

 

W 2006 r. Zespół ds. prawa pracy i układów zbiorowych obradował na 6 spotkaniach (w tym 1 odbyło się wspólnie z zespołem ds. rozwoju dialogu społecznego). W trakcie prac poruszano następujące kwestie:

 • Problematyka dotycząca możliwości wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa instytucji/zespołów pojednawczych w sprawach rozstrzygania sporów z zakresu indywidualnego prawa pracy.
 • Opracowanie harmonogramu i trybu prac Zespołu w sprawie umowy społecznej „Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog” w obszarze prawa pracy.
 • Informacja o funkcjonowaniu ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.
 • Informacja o pracach w Parlamencie w sprawie zmian w kodeksie pracy.
 • Analiza celów i priorytetów ustalonych na posiedzeniu Prezydium TK w dniu 19 lipca 2006 r. pod kątem prac Zespołu, w związku z uchwałą nr 29, w sprawie umowy społecznej „Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog”.
 • Negocjacje w ramach obszaru: Kwestie związane z ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy.
 • Projekt Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (przedstawiony przez Prezydenta RP)
 • Prorodzinne prawo pracy
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (wprowadzenie do Kodeksu pracy pojęcia telepracy i określenie zasad jej świadczenia), w kontekście przyjętego obszaru tematycznego w ramach umowy społecznej „Elastyczność w stosunku pracy, a sytuacja prawna pracowników”.

 

W 2005 r. Zespół spotkał się 4 razy. W ramach prac zespół obradował w następujących obszarach tematycznych:

 • pakiety socjalne w aspekcie ich usytuowania, stosowania i standardów
 • wypłata wynagrodzenia pracownikom w związku ze zmianą art. 890 § 2 Kpc
 • problem mediacji w kontekście rozszerzenia listy mediatorów
 • zmiana ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika - zmiana wynikała z konieczności wdrożenia zalecenia dyrektywy 91/533/ EWG i dotyczyła informowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz zwolnień grupowych
 • projekt ustawy o informacji i konsultacji z pracownikami

Ponadto członkowie zespołu spotkali się z przedstawicielami Volkswagen i MAN w sprawie indywidualnych kont czasu pracy

 

W roku 2004 zespół odbył 11 spotkań, w tym jedno wspólne z Zespołem ds. rozwoju dialogu społecznego. W ramach prac zespołu dyskutowano nad:

 • założeniami do systemu mediacji w Polsce
 • zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie Kodeksu Pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • wdrażaniem dyrektywy nr 2002/14 WE dotyczącej informacji i konsultacji pracowników we Wspólnocie Europejskiej
 • propozycjami zmian w Kodeksie Pracy

Zespół wypracował wspólne propozycje zmian Kodeksu pracy dotyczące:

 • art. 9 - uznania pakietów socjalnych za źródło prawa pracy
 • art.22 - doprecyzowania definicji tak zwanego samozatrudnienia
 • art. 29 – rozważenia obowiązków informacyjnych pracodawców
 • art. 23/1 § 3 – ograniczenia obowiązku informowania pracowników w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
 • art. 30 - wprowadzenia możliwości „zastępczego powiadomienia” o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę w sytuacji, gdy oświadczenie pracodawcy nie może być złożone pracownikowi
 • art. 84-91 – zmodyfikowania obowiązujących przepisów o ochronie wynagrodzeń za pracę w celu zapewnienia terminowej i prawidłowej wypłaty za pracę
 • art. 112 § 1 – wskazania terminu, w jakim zakładowa organizacja związkowa powinna przedstawić swoje stanowisko w sprawie nałożenia kary porządkowej na pracownika
 • art. 168 – zrezygnowania ze ściśle oznaczonej daty 31 marca następnego roku kalendarzowego na rzecz umożliwienia stronom ustalania za obopólną zgodą terminu wykorzystania zaległego urlopu, nie później jednak niż do końca tego roku
 • potrzeby wprowadzenia rozwiązań zwiększających pomoc pracownikom będącym na urlopie macierzyńskim (za wyjątkiem wydłużania wymiaru urlopu macierzyńskiego w art. 180 Kodeksu pracy)
 • zrezygnowania z przepisu art. 215 § 2 k.p.
 • skreślenia przepisu 237² k.p.
 • skreślenia przepisu 235 § 1
 • w art. 2377 § 1 skreślenie wyrazów: „spełniające wymagania określone w Polskich Normach”
 • potrzeby uregulowania prawnego sytuacji, kiedy po wypowiedzeniu układu zbiorowego pracy nie dochodzi do porozumienia między pracodawcą i zakładową organizacją związkową w kwestii dotyczącej obowiązywania prawa wewnętrznego u pracodawcy.

Ponadto Zespól odbył spotkanie z Komisją Kodyfikacyjną Kodeksu pracy oraz przyjął sprawozdanie Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2003.

 

Zespół do końca 2003 roku zebrał się na 28 posiedzeniach, podczas których między innymi:

 • dyskutowano nad rządowym projektem ustawy o zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych,
 • zespół uznał za celowe utrzymanie w art. 113 Kodeksu pracy przynależności związkowej jako kryterium niedopuszczalności dyskryminacji,
 • uzgodniono zrównanie uprawnienia związków zawodowych i organizacji pracodawców do uzgodnienia kandydatów na mediatorów,
 • zaakceptowano rządową propozycję nie wliczania okresu nauki do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego pod warunkiem ustalenia minimalnego urlopu wypoczynkowego na poziomie wymaganym w Unii Europejskiej. Uzgodniono zaliczalność poprzednich, niezakończonych okresów zatrudnienia do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa i wymiaru urlopu wypoczynkowego w dodatkowym miejscu pracy.

 

SKŁAD ZESPOŁU
Imię i nazwisko Instytucja Kontakt
Maciej Sekunda - Przewodniczący Konfederacja Lewiatan

(22) 879 88 88 w. 130

sekunda@seka.pl

Sylwia Krajewska - Sekretarz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

(22) 661 16 09

sylwia.krajewska@mpips.gov.pl

Członkowie Zespołu

Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu                                                                                                        Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Leszek Zając Państwowa Inspekcja Pracy
Halina Tulwin Państwowa Inspekcja Pracy
Monika Gładoch Pracodawcy RP
Tadeusz Zając Pracodawcy RP
Grażyna Spytek-Bandurska Konfederacja Lewiatan
  Konfederacja  Lewiatan
Zbigniew Żurek Business Centre Club
Dominika Staniewicz Business Centre Club
Krystyna Foltyn Związek Rzemiosła Polskiego
Janusz Piątek Związek Rzemiosła Polskiego
Janusz Łaznowski
NSZZ "Solidarność"
Jerzy Langer NSZZ "Solidarność"
Andrzej Radzikowski Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Paweł Śmigielski Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Andrzej Jankowski Forum Związków Zawodowych
Sławomir Wręga Forum Związków Zawodowych

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: