Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego

Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego

Zespół zajmuje się problematyką dialogu społecznego. Do jego zadań należy między innymi opracowywanie założeń i opiniowanie projektów aktów prawnych, programów rządowych i innych dokumentów związanych z tą tematyką. Zespół dokonuje również analizy i oceny funkcjonowania instytucji dialogu społecznego oraz przebiegu tego dialogu, na szczeblu krajowym i wojewódzkim oraz branżowym. Zajmuje się też badaniem przepisów prawnych i rozwiązań praktycznych przyjętych w dialogu społecznym w innych krajach, a także na forum instytucji Unii Europejskiej. Współpracuje wreszcie ze stronami umowy twinningowej (bliźniaczenia) w ramach programu PHARE 2000 “Dialog Społeczny”, który dotyczy wzmacniania mechanizmów dialogu społecznego i przygotowania partnerów społecznych do aktywnego uczestnictwa w dialogu społecznym.

Statystyka posiedzeń Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego
w latach 2002-2015

lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
liczba posiedzeń 6 3 3 1 2 2 8 4 2 4 6 6 4 3

 

W 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zespołu, podczas których podjęto następującą problematykę:

 • Sytuacja formalna dialogu społecznego w Polsce w świetle projektu nowej ustawy o Radzie Dialogu Społecznego... Postęp prac nad ustawą, prognozy, perspektywy.
 • Dialog społeczny w roku 2015 w praktyce (negocjacje projektu ustawy o RDS, inicjatywy lokalne i regionalne, spotkania gremiów TK, inne działania...).
 • Informacja ZP BCC o działaniach w roku 2015.
 • Stan prawny dialogu społecznego w Polsce w świetle ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
 • Podsumowanie działań Zespołu w kontekście wejścia w życie nowej ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

 

W 2014 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu. Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Stan dialogu społecznego i wnioski stąd płynące.
 • Informacja MPiPS o aktualnych pracach resortu, szczególnie tych związanych z dialogiem społecznym i prawem pracy.
 • Aktualny stan dialogu społecznego w Polsce.
 • Informacja Business Center Club na temat działalności, związanej z TK w 2013 roku.
 • Aktualna sytuacja dialogu społecznego w Polsce.
 • Informacja Business Center Club na temat inicjatyw społeczno-gospodarczych.
   

W 2013 r. odbyło się 6 posiedzeń Zespołu. Główne tematy to:

 • Reprezentatywność pracodawców i pracobiorców.
 • Przedstawienie projektu uchwały Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów – ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zawartych w Dziale III, Rozdz. 3 przedmiotowego projektu.
 • Informacja o stanie prac nad projektem Programu Lepsze Regulacje 2012-2015, w tym także włączonego do rządowego programu "Lepsze Regulacje 2015" Kodeksu Konsultacji.
 • Informacja Business Centre Club na temat działań podejmowanych w 2012 r. i w I kw. 2013 r.
 • Analiza SWOT dla ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego – przedstawienie wyników prac podzespołu przez przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki.
 • Dyskusja nad możliwymi rozwiązaniami prowadzącymi do wznowienia efektywnego dialogu w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
 • Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat projektu ustawy  o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców.

 

W 2012 r. odbyło się 6 spotkań Zespołu, w tym 1 wspólne z Zespołem ds. funduszy strukturalnych UE. Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Wskaźniki do przeglądu śródokresowego PO KL.
 • Rekomendacje z Projektu systemowego 5.5.1 PO KL realizowanego przez MPiPS.
 • Inicjatywy dotyczące zmian w ustawie o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
 • Informacja bieżąca z prac zespołu roboczego podsumowującego dotychczasowe efekty funkcjonowania TK i WKDS (w tym analiza SWOT).
 • Rozpatrzenie wniosku strony samorządowej o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy zmierzającej do tego, aby samorządy - jako największy pracodawca w Polsce - miały stałego przedstawiciela w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
 • Informacja Ministerstwa Gospodarki dotycząca prac nad Projektem założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych.
 • Przestrzeganie przez stronę rządową obowiązującego prawa w kontekście konsultacji społecznych.
 • Dyskusja na temat reprezentatywności pracodawców i pracobiorców.
 • Dyskusja nad dokumentem „Lepsze regulacje 2012-2015”.
 • Propozycja zmian w zasadach funkcjonowania Zespołów problemowych TK – zastępowanie stałych członków.
 • Dyskusja dotycząca informacji o szykanowaniu działaczy związkowych w resorcie finansów przedłożonej przez NSZZ „Solidarność”.
   

 

W 2011 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu w tym 1 z udziałem Sekretarzy Prezydium TK oraz 2 spotkania autonomiczne podczas których:

 • Dyskutowano na temat najnowszej, rządowej inicjatywy legislacyjnej dotyczącej lobbingu.
 • Wymieniono się poglądami na temat projektu założeń projektu ustawy o niektórych sposobach unikania konfliktu interesów.
 • Rozmawiano na temat ustawowych uprawnień związków zawodowych i organizacji pracodawców.
 • Dyskutowano na temat przyszłej realizacji projektu dotyczącego wsparcia eksperckiego dla uczestników dialogu społecznego, wynikającego z rekomendacji wypracowanych w ramach pierwszego projektu systemowego w ramach poddziałania 5.5.1. PO KL.
 • Zapoznano się z tematyką Konferencji organizowanej przez BCC, pt. „Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego i ich rola w godzeniu interesów pracowników i pracodawców”.

 W ramach posiedzeń autonomicznych rozmawiano m.in. na temat ewentualnych zmian w następujących aktach prawnych:

 • ustawa o organizacjach pracodawców,
 • ustawa o związkach zawodowych,
 • ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego,
 • ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 • ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

W 2010 r. Zespół spotkał się 2 razy w kwestii:

 • Ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

 

W 2009 r. odbyły się 4 posiedzenia zespołu, w tym 1 posiedzenie wspólne z Zespołem problemowym TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych. Prace zespołu dotyczyły następujących problemów:

 • Aktualny stan dialogu partnerów TK (dwustronny i trójstronny).
 • Zagadnienia formalno - organizacyjne, związane z prowadzeniem obrad i negocjacji.
 • „Technika negocjacji” - na tle stanowisk przekazanych przez poszczególne organizacje.
 • Kwestie reprezentatywności strony rządowej na posiedzeniach Zespołów Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
 • Dialog branżowy.
 • Sposób i terminy przekazywania informacji przez stronę rządową.
 • Reprezentatywności organizacji związkowych.
 • „Pakiet antykryzysowy”.
 • Reprezentatywność.
 • Konieczne zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 
W 2008 r.: 8 posiedzeń zespołu, w tym 6 posiedzeń wspólnych z Zespołem problemowym TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych.
 • Dyskusja nt. reprezentatywności organizacji związkowej, rozwiązywania sporów zbiorowych, uprawnień organizacji reprezentatywnych w Ustawie o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
 • Analiza funkcjonowania trójstronnych zespołów branżowych.
 • Wypracowanie propozycji tematów spotkania przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego i Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
 • Dyskusja nt. temat obecnej sytuacji finansowej i gospodarczej na świecie oraz możliwości wypracowania rozwiązań lub mechanizmów sprzyjających zminimalizowaniu niekorzystnych tendencji w odniesieniu do sytuacji w Polsce.
 
W 2007 r. Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego spotkał się 2 razy. W trakcie prac poruszano następujące kwestie:
 • Identyfikacja mankamentów dot. współpracy partnerów społecznych w ramach TK, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z rządem.
 • Ocena praktycznej realizacji Uchwały nr 29 TK z  27.03.2006 r. ws. Umowy Społecznej.
 • Celowość funkcjonowania TK w obecnej formule.
 • Wniosek do MPiPS o sfinansowanie projektów ustaw podnoszących jakość dialogu społecznego w Polsce
 • Udział związkowców i pracodawców w audycjach telewizji publicznej.
 • Ustalenie hierarchii ważności tematów do negocjacji w ramach US „Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog”.
 
W 2006 r.: 2 spotkania, w tym 1 wspólne posiedzenie z Zespołem KT ds. prawa pracy i układów zbiorowych
 • problematyka dotycząca możliwości wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa instytucji/zespołów pojednawczych w sprawach rozstrzygania sporów z zakresu indywidualnego prawa pracy
 • Przyszłość Okrągłego: Stołu Dialogu Społecznego na rzecz Integracji Europejskiej (OSDSIE).
 • Specyfikacja tematów z obszaru: Dialog, partnerstwo społeczne i społeczeństwo obywatelskie projektu umowy społecznej „Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog” wchodzącej w zakres kompetencji Zespołu.

 

W 2005 r. Zespół odbył jedno posiedzenie dotyczące wstępnej informacji nt. konfliktu w Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz omówienia raportu – Dialog Społeczny w Polsce – wnioski z konsultacji Marka Goliszewskiego przewodniczącego zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji z poszczególnymi Wojewódzkimi Komisjami Dialogu Społecznego w roku 2004.

 

Zespół  w roku 2004 odbył 3 spotkania, w tym 2  wspólne z Zespołem ds. prawa pracy i układów zbiorowych. W trakcie spotkań zespołu dyskutowano na temat przedstawionych przez przedstawicieli partnerów społecznych informacji dotyczących dialogu w zespołach branżowych i TK. Omawiano także kwestie związane z projektem ustawy o informacji i konsultacji z pracownikami w odniesieniu do zaleceń Dyrektywy 2002/14 WE.

 

Zespół w 2003 roku zebrał się na 3 posiedzeniach, podczas których między innymi:

 • dyskutowano o przywróceniu prawa organizacji związkowych reprezentowanych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych do występowania z zapytaniami prawnymi do Sądu Najwyższego w sprawie interpelacji przepisów należących do zakresu działania związków zawodowych,
 • zajmowano się zapisami ustawy o samorządzie wojewódzkim,
 • omawiano kwestię nowelizacji ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisji dialogu społecznego.

 

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
Zbigniew Żurek - Przewodniczący Business Centre Club – Związek Pracodawców

022 625 30 37  lub  022 825 96 04 

Katarzyna Skonecka -Sekretarz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

022 661 16 04 

 

Skład zespołu

 

Jacek Męcina

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Mariusz Haładyj

Ministerstwo Gospodarki

 

NSZZ "Solidarność"

Wojciech Ilnicki

NSZZ "Solidarność"

Jacek Kokot

Związek Rzemiosła Polskiego

Izabela Opęchowska

Związek Rzemiosła Polskiego

Andrzej Stępniewski

Konfederacja Lewiatan

Grażyna Spytek-Bandurska

Konfederacja Lewiatan

Marian Osuch

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Michał Kuszyk

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Janusz Gołąb

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Sławomir Redmer

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Dariusz Trzcionka

Forum Związków Zawodowych

Zygmunt Mierzejewski

Forum Związków Zawodowych

Dominika Staniewicz

Business Centre Club

Witold Michałek Business Centre Club

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: