Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Zespół zajmuje się problematyką ubezpieczeń społecznych. Opiniuje założenia i projekty aktów prawnych, programów rządowych i innych dokumentów związanych z tą dziedziną. Analizuje i ocenia funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych, a także realizację założeń reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Inicjuje również i ocenia dostosowanie systemu ubezpieczeń społecznych do zmian demograficznych i gospodarczych. Współpracuje z instytucjami ubezpieczeń społecznych i zajmuje się porównywaniem polskich rozwiązań stosowanych w systemie ubezpieczeń społecznych z doświadczeniami zagranicznymi.

Statystyka posiedzeń Zespołu problemowego TK ds. ubezpieczeń społecznych
w latach 2002-2015

 

lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
liczba posiedzeń 11 16 15 9 8 13 26 17 9 13 9 7 9 3

 

W 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zespołu, podczas których podjęto następującą problematykę:

 • Projekt z dnia 13 stycznia 2015 r.  ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych.
 • Projekt z dnia 4 lutego 2015 r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
 • Zwiększenie wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2016 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2015 r. poz. 748).
 • Informacja ZUS dotycząca problemów i zastrzeżeń zgłaszanych przez Konfederację Lewiatan w Liście otwartym z dnia 3 kwietnia br., znak KL/210/73/GSB/2015.
 • Informacja ZUS dotycząca zaświadczeń A1 dla pracowników delegowanych.
 • Stanowisko ZUS, obejmujące kwestie leżące w kompetencji zakładu, w odniesieniu do problematyki podniesionej w Liście otwartym z dnia 18 kwietnia br., skierowanym przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników ZUS do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

W 2014 r. odbyło się 9 posiedzeń Zespołu, w tym 1 z Zespołem ds. prawa pracy i układów zbiorowych. Główne tematy to:

 • Umowa o dzieło a składki na ubezpieczenie społeczne.
 • E-zwolnienia – projekt ustawy.
 • Przedstawienie stanowisk do materiału przedstawiającego kierunki rozważań resortu pracy w zakresie możliwości uregulowania kwestii oskładkowania umów o dzieło.
 • Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej wynikająca a zat. 42 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. u. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.).
 • Funkcjonowanie Funduszu Emerytur Pomostowych w 2013 r. i perspektywa na kolejne lata - informacja ZUS.
 • Bieżąca działalność Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz perspektywa dalszego funkcjonowania - informacja ZUS.
 • „Oskładkowanie umów zleceń - problemy organizacyjne" - odpowiedź na pytania zawarte w przekazanym przez przedstawciela Konfederacji Lewiatan materiale.
 • Zwiększenie wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2015 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.).
 • Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w 2015 r. - projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 sierpnia 2014 r. wraz z uzasadnieniem.
 • Problematyka delegowania pracowników w ramach unijnej swobody świadczenia usług w kontekście:

     • implementacji nowej dyrektywy 2014/67/WE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;
     • postulatów zgłaszanych przez Polską Izbę Handlu (PIH).

 • Informacja ZUS z zakresu problematyki dotyczącej delegowania pracowników w ramach unijnej swobody świadczenia usług w kontekście postulatów zgłaszanych przez Polską Izbę Handlu (PIH).
 • Uprawnienia pracowników tymczasowych do zasiłków chorobowych.
   

W 2013 r. odbyło się 7 posiedzeń Zespołu, w tym 1 wspólne z Zespołem ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Główne tematy to:

 • Dyskusja o możliwych zmianach w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym.
 • Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.
 • Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotycząca bieżącej działalności Fundusz Emerytur Pomostowych oraz perspektyw dalszego funkcjonowania.
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Informacja Business Centre Club na temat podejmowanych działań w 2012 r. i w I kwartale 2013 r.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Informacja ZUS na temat wyników zarządzania środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2012 r.
 • Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykorzystania w 2013 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych.
 • Zwiększenie wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2014 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.).

 

W 2012 r. odbyło się 9 spotkań Zespołu, w tym 1 wspólne z Zespołem ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Dyskusja nad rządową propozycją podniesienia wieku emerytalnego do 67 roku życia - projekt z dnia 13 lutego 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Propozycja zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2013 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
 • Wniosek OPZZ w sprawie możliwości ratyfikacji dalszych części Konwencji MOP nr 102 z 1952 r. dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.
 • Informacja Ministerstwa Gospodarki w sprawie prac nad Projektem założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych.
 • Dyskusja nad rządową propozycją zmiany zasad w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie przerwy w aktywności zawodowej w związku z wychowywaniem dziecka – projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r.
 • Dyskusja  dotycząca przedłożonego przez Ministerstwo Finansów, do konsultacji społecznych oraz międzyresortowych, projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

 

W 2011 r. odbyło się 13 spotkań Zespołu w tym 2 wspólne z Zespołem ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, 2 wspólne z Zespołem ds. usług publicznych i ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, 1 z Zespołem ds. prawa pracy i układów zbiorowych oraz 3 posiedzenia podzespołu ds. emerytur pomostowych. Głównymi tematami były:

 • Zmiany w OFE.
 • Ujednolicenie założeń makroekonomicznych stosowanych w pracach nad zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych oraz w dalszej kolejności nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.
 • Dyskusje nad projektem ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Przedstawiono wyniki konsultacji międzyresortowych, które odbyły się w sprawie projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 • Dyskusja dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku oraz zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS.
 • Przedstawiono rekomendacje Podzespołu w zakresie problematyki dotyczącej ustawy o emeryturach pomostowych.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i renatch z Funduszu Ubezpieczen Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Na forum podzespołu ds. emerytur pomostowych dyskutowano na temat funkcjonowania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Przedstawiono rekomendacje dla Zespołu TK ds. ubezpieczeń społecznych wypracowane w ramach podzespołu sstanowiące syntetyczny materiał zawierający punkt widzenia partnerów społecznych na kwestie związane z dotychczasowym funkcjonowaniem ustawy o emeryturach pomostowych. Wypracowane zostały na podstawie dokonanej przez podzespół analizy danych i opracowań, jakie na swą prośbę Podzespół otrzymał od partnerów społecznych.

 

W 2010 r. Zespół obradował 9 razy, omawiając:

 • Założenia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach kapitałowych.
 • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Wdrażanie ustawy o emeryturach pomostowych.
 • Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
 • Aktualna sytuacja finansowa FUS i FRD.
 • Rozwiązania dotyczące wydłużonego okresu rozliczeniowego, indywidualnego rozkładu czasu pracy oraz obniżonego czasu pracy w aspekcie uprawnień do emerytur pomostowych.
 • Podstawa wymiaru składki zasiłku chorobowego w związku z wydłużonym okresem rozliczeniowym, indywidualnym rozkładem czasu pracy oraz obniżonym czasem pracy.
 • Zwiększenie wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2011 r.

 

W 2009 r. odbyło się 17 spotkań zespołu w tym 2 wspólne z Zespołem ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Zespół procedował w następujących obszarach:

 • Uzgodnienie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji świadczeń na 2009 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.)
 • Omówienie dokumentu pt. „Założenia nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych”.
 • Organizacja i funkcjonowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE).
 • Wysokość opłat w OFE.
 • Utworzenie funduszy emerytalnych o różnym poziomie ryzyka.
 • Przegląd i ewentualne poszerzenie katalogu dostępnych dla funduszy instrumentów finansowych.
 • Kwestia ewentualnego obniżenia składki do OFE.
 • Przegląd i ewentualne wyznaczenie nowych benchmarków inwestycyjnych.
 • Problematyka z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS).
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych.
 • Poziom najniższych emerytur i rent .
 • Projektu ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w kontekście ustawodawstwa ubezpieczeń społecznych, a w szczególności:
 1. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 2. ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
 3. oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 • Wdrażanie emerytur pomostowych.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 
W 2008 r.: 26 spotkań zespołu w tym 2 wspólne z Zespołem ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz 19 wspólnych z Zespołem polityki gospodarczej i rynku pracy.
 • Próba uzgodnienia wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji świadczeń zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
 • Problematyka emerytur ze środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych.
 • Uzgodnienie propozycji tematów, które powinny być przedmiotem prac Zespołów problemowych TK: ds. ubezpieczeń społecznych oraz ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w ramach prac nad rozwiązaniami w kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych.
 • Program Solidarność pokoleń - Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+.
 • Zagadnienia związane z waloryzacją emerytur i rent.
 • System emerytur pomostowych.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o uchyleniu ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.
 
W 2007 r. Zespół ds. ubezpieczeń społecznych spotkał się 13 razy, w tym 1 wspólnie z Zespołem ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Podczas spotkań poruszano następujące kwestie:
 • Dyskusja nt. funkcjonowania ZUS.
 • Dyskusja dot. przekazanej przez PKPP Lewiatan propozycji założeń do ustawy o wypłacie emerytur kapitałowych.
 • Dyskusja dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (obniżenie składki na ubezpieczenie rentowe).
 • Dyskusja dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUScoroczna waloryzacja emerytur i rent.
 • Ustalenie hierarchii ważności tematów do negocjacji w ramach Umowy Społecznej „Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog”.
 • Dyskusja nt. pakietu projektów trzech ustaw kończących reformę emerytalną:
 • emeryturach kapitałowych z zakładów ubezpieczeń emerytalnych;
 • zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • emeryturach pomostowych.
 • Dyskusja nt. emerytur dla osób pracujących w warunkach szczególnych bądź o szczególnym charakterze.
 
W 2006 r.: 8 spotkań, w tym 1 wspólne z Zespołem budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
 • Dyskusja na temat zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.).
 • Informacja na temat prac Zespołu Ekspertów z Zakresu Medycyny Pracy.
 • Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Ekspertów Medycyny Pracy do Spraw Zweryfikowania Wykazu Rodzajów Prac w Szczególnych Warunkach i Wykazu Prac o Szczególnym Charakterze
 • Omówienie „Sprawozdania z wykonania zadań Zespołu Ekspertów Medycyny Pracy do Spraw Zweryfikowania Wykazu Rodzajów Prac w Szczególnych Warunkach i Wykazu Prac o Szczególnym Charakterze”.
 • Wstępne omówienie propozycji tematów zgłoszonych do obszarów zawartych w Uchwale Nr 29 Trójstronnej Komisji dotyczącej umowy społecznej „Gospodarka – Praca - Rodzina - Dialog” oraz ustalenie hierarchii ważności spraw przełożonych do negocjacji.
 • Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych - projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Dyskusja dotycząca kwestii związanych z obszarem ubezpieczeń społecznych zawartym w art. 4 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
 • Omówienie przygotowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych materiału dotyczącego Funduszu Rezerwy Demograficznej.
 • Omówienie materiału pt. „Analiza propozycji rozwiązań systemu organizacji wypłat świadczeń ze środków gromadzonych w OFE” .
 • Analizę propozycji rozwiązań systemu organizacji wypłat świadczeń ze środków gromadzonych w OFE.
 • Dyskusję w zakresie zasiłków chorobowych dla pracowników tymczasowych na wniosek PKPP Lewiatan.

 

W 2005 r. Zespół spotkał się 9 razy. Prace zespołu obejmowały takie zagadnienia jak:

 • kwestie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • omówienie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i funkcjonowania ZUS,
 • dyskusja na temat projektu ustawy o emeryturach pomostowych i rekompensatach,
 • Ustalono, że
  • powołany zostanie Zespół Ekspertów, który ustali tryb postępowania i harmonogram swoich prac;
  • Zespół TK ds. ubezpieczeń społecznych będzie na bieżąco informowany o wynikach prac Zespołu Ekspertów nad weryfikacją listy rodzajów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze;
  • Zespół TK ds. ubezpieczeń społecznych równolegle z Zespołem Ekspertów pracować będzie nad realizacją ustaleń z posiedzenia w dniu 23 maja 2005 r.
 • omówienie Strategii Systemu Emerytalnego.

 

Zespół w 2004 spotykał się 13 razy ( w tym: na wspólnym posiedzeniu Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, i Prezydium TK)
Prace zespołu obejmowały takie zagadnienia jak:

 • próba ustalenia wskaźnika waloryzacji rent i emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
 • omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
 • omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw
 • omówienia rządowego projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • omówienie kwestii związanych z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • dyskusja dotycząca oceny sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i funkcjonowania ZUS

W trakcie omawiania spraw związanych z sytuacją finansową FUS i  funkcjonowaniem ZUS  Zespół zajmował się i przyjął do dalszej realizacji następujące kwestie:

 • Wprowadzenie kroczących planów finansowych FUS,
 • Plan zbilansowania FUS,
 • Pełne wdrożenie systemu informatycznego,
 • Ustalenie stałej zasady określania odpisu z FUS na ZUS,
 • Utrzymanie rozdzielności poszczególnych funduszy w ramach FUS i prowadzenie wydzielonej ewidencji,
 • Przyszłość Funduszu Rezerwy Demograficznej,
 • Relacja pomiędzy ZUS-FUS-OFE,
 • Zasady umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Zespół w roku 2003 zebrał się na 16 posiedzeniach, podczas których między innymi:

 • przedyskutowano system zachęt podatkowych dla oszczędzających w III filarze,
 • przeanalizowano propozycje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz wypracowanie systemowych rozwiązań przewidujących możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę,
 • omawiano kwestie przyznawania i wypłacania rent z tytułu niezdolności do pracy,
 • zawarto porozumienie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw,
 • zawarto porozumienie w sprawie projektu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

 

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
Jan Klimek - Przewodniczący Związek Rzemiosła Polskiego 032 259 62 61   jan.klimek@ir.katowice.pl
Maria Sobczyk -Sekretarz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 022 661 16 45  Maria.Sobczyk@mpips.gov.pl

 

Skład Zespołu

Marek Bucior

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Tadeusz Kliś

Związek Rzemiosła Polskiego

Bartosz Wyżykowski

Konfederacja Lewiatan

Jeremi Mordasewicz

Konfederacja Lewiatan

Wojciech Nagel

Business Centre Club – Związek Pracodawców

Tomasz Mirończuk

Business Centre Club - Związek Pracowadców

Beata Wójcik

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Andrzej Strębski

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Mirosław Roguski

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Węglarz

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Bogdan Kubiak

NSZZ "Solidarność"

Henryk Nakonieczny

NSZZ "Solidarność"

Krzysztof Małecki

Forum Związków Zawodowych

Waldemar Lutkowski

Forum Związków Zawodowych

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: