Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. usług publicznych

Zespół problemowy ds. usług publicznych

Do zadań zespołu, powołanego Uchwałą Komisji z dnia 9 września 2002 roku, należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sektora usług publicznych. W ramach swoich obowiązków opiniuje założenia i projekty aktów prawnych, programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką sektora usług publicznych, w tym w szczególności ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, kultury, pomocy i opieki społecznej. Prowadzi analizy i oceny funkcjonowania oraz polityki finansowej całości lub wybranej części sektora usług publicznych, a także współpracuje z zespołem ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz z zespołem ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, jak również z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego.

Statystyka posiedzeń Zespołu problemowego TK ds. usług publicznych
w latach 2002-2015

lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
liczba posiedzeń 3 13 7 2 5 4  5 3 5 4 6 2 0 0

 

W 2014 r.  i 2015 r. Zespół nie spotkał się.

W 2013 r. odbyły się 2 spotkania Zespołu w tym 1 wspólne z Zespołem Trójstronnym ds. Ochrony Zdrowia działającym przy Ministerstwie Zdrowia oraz Podzespołem  ds. Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej.  Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Funkcjonowanie szpitali samorządowych, klinicznych i instytutów w kontekście zmian ustawowych oraz ich finansowanie.
 • Aktualne prace legislacyjne w obszarze ochrony zdrowia.
 • Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, zakaz reklamy placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnoszącej się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych oraz sankcje za naruszenie powyższych zakazów.
 • Wprowadzenie cen sztywnych oraz ogólny sposób naliczania cen w obrocie szpitalnym – ustawa refundacyjna.
 • Zasady powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych - ustawa o paszach oraz ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 • Powstaniu tzw. Klifu Refundacyjnego - wygasanie wszystkich decyzji refundacyjnych z dniem 31/12/2014 (tzw. zmiany 2014).
 • Projekt ustawy z 7 sierpnia 2012 r. implementującego dyrektywę 2011/62/UE.
 • Prezentacja projektu założeń ustawy o zmianie ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych z dnia 25 stycznia 2013 r.
 • Koncepcja Transformacji Polskiej Administracji Podatkowej – raport podsumowujący.

 

W 2012 r. odbyło się 6 spotkań Zespołu. Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Możliwości finansowania lub współfinansowania zadań nałożonych na samorządy terytorialne oraz ocena jakości tych usług – wniosek Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”.
 • Kwestie związane z zagrożeniem w realizacji ustawowych zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze edukacji, służby zdrowia, opieki społecznej i usług komunalnych oraz wpływ cen energii na wzrost kosztów utrzymania w Polsce w latach 2000-2010.
 • Informacja Ministerstwa Gospodarki w sprawie prac nad Projektem założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w obszarze następujących ustaw:
 1. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 2. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;
 3. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty;
 4. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych;
 5. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 6. o systemie oświaty;
 7. o szkolnictwie wyższym.
 • Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa na temat prywatyzacji sektora uzdrowiskowego w związku z przesłanym do konsultacji społecznych projektem rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji.
 • Wniosek Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność, dotyczący przygotowania tematów do dyskusji na plenarne posiedzenie TK dotyczące aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem:
 1. planowanych przez resort zdrowia zmian ustawowych,
 2. kwestii lecznictwa uzdrowiskowego (prywatyzacja ostatnich uzdrowisk),
 3. przyszłości Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 4. kwestii przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do zmian wynikających z zapisów ustawy o działalności leczniczej.

 

W 2011 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu w tym 2 wspólne posiedzenia z zespołem ds. ubezpieczeń społecznych i ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz 1 posiedzenie grupy roboczej ds. outsourcingu w usługach medycznych powołanej w ramach Zespołu. W ramach Zespołu dyskutowano na temat:

 • Zasad i zabezpieczenia poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2012 r.
 • Projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Przedstawiono wyniki konsultacji międzyresortowych, które odbyły się w sprawie projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 • Problemów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności realizacji ostatniej 10% transzy podwyżek wynagrodzeń dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Ponadto na forum grupy roboczej ds. outsourcingu w usługach medycznych dyskutowano m.in. na temat programu szkoleń dla personelu wykonującego usługi pomocnicze w ZOZ (catering, sprzątanie, pranie) oraz na temat dobrych praktyk zatrudniania.

 

W 2010 r. Zespół obradował 5 razy w kwestiach:

 • Działania rządu na rzecz innowacyjności gospodarki polskiej w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego.
 • Rola outsourcingu dla poprawy standardów usług publicznych.
 • Projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

W 2009 r. odbyły się 3 spotkania zespołu oraz 3 posiedzenia grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu. Prace dotyczyły następujących problemów:

 • Poziomu finansowania świadczeń medycznych, oszczędności dokonywanych w tym segmencie życia społecznego oraz kwestii płacowych w ochronie zdrowia.
 •  Skali finansowania usług medycznych ale także sposobu procedowania nad tą kwestą.
 •  Kwestii kształcenia zawodowego na poziomie szkół średnich w świetle zamierzeń resortu Edukacji Narodowej.
 • Zadań i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. 

 

W 2008 r.: 5 spotkań Zespołu, w tym 2 wspólne z Zespołem ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz 1 - z Zespołem ds. polityki gospodarczej i rynku prac.

 • Dyskusja nt.: sytuacji pracowników w służbach podległych Ministrowi Finansów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji płacowej i kadrowej oraz wartościowania stanowisk pracy.
 • Omówienie poziomu przygotowań Ministerstwa Edukacji Narodowej i jednostek samorządu terytorialnego do wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci od 6 roku życia.
 • Przyjęcie propozycji tematów, które powinny być przedmiotem prac Zespołu w ramach prac nad rozwiązaniami w kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych.
 • Informacja dotycząca wskaźników makroekonomicznych, stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2009 r., a także wskaźników emerytalno-rentowych.
 • Dyskusja nt. rozwiązań płacowych w placówkach podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
W 2007 r.: 3 posiedzenia Zespołu.
 • Polityka edukacyjna państwa ze szczególnym uwzględnieniem:
  • sytuacji szkolnictwa zawodowego i perspektyw jego rozwoju;
  • stanu przygotowania do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 • Ustalenie hierarchii ważności tematów do negocjacji w ramach Umowy Społecznej.
 • Omówienie zasad funkcjonowania i składu podzespołu ds. ochrony zdrowia w ramach Zespołu ds. usług publicznych, powołanego zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Prezydium TK z 13.07.07r.
 
W 2006 r.: 5 posiedzeń Zespołu.
 • Dyskusja na temat porozumienia pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Porozumieniem Zielonogórskim oraz jego skutków w sferze prawnej i ekonomicznej.
 • Wstępne omówienie, zgodnie z kompetencjami Zespołu, propozycji tematów zgłoszonych do obszarów zawartych w Uchwale Nr 29 Trójstronnej Komisji dotyczącej umowy społecznej „Gospodarka – Praca - Rodzina - Dialog” oraz ustalenie hierarchii ważności spraw przedłożonych do negocjacji.
 • Omówienie alokacji funduszy UE w programach operacyjnych, w których występują priorytety „zdrowotne”.

 

W 2005 r.: 2 posiedzenia Zespołu podczas których między innymi :

 • dyskutowano na temat działań związanych z restrukturyzacją państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska
 • omawiano zagadnienia ochrony zdrowia w kontekście nowelizacji projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • dyskutowano na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.

 

W 2004 r.: 7 posiedzeń Zespołu. W trakcie prac zespołu zajmowano się:

 • dyskusją na temat polityki edukacyjnej państwa w zakresie oświaty i opieki nad dzieckiem, roli państwa w realizacji polityki edukacyjnej w sferze szkolnictwa wyższego
 • dyskutowano nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym
 • omawiano propozycje zmian systemowych w ochronie zdrowia
 • dyskutowano na temat funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz wykonywania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
 • omawiano funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz gospodarki lekami
 • zapoznano się z informacjami na temat planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2005 oraz systemu kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2005.

 

Do końca 2003 roku zespół zebrał się na 16 posiedzeniach, podczas których między innymi:

 • przedyskutowano możliwość wykorzystania nadwyżki kadrowej pielęgniarek w instytucjach opieki społecznej;
 • oceniono funkcjonowanie ustawy z dnia 22 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w odniesieniu do środowiska pielęgniarek;
 • przedyskutowano możliwość aktywizacji zawodowej pielęgniarek związaną z przenoszeniem się z rejonów, gdzie pielęgniarek jest zbyt wiele, w rejony, gdzie brakuje osób pracujących w tym zawodzie,
 • dyskutowano nad projektem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • omówiono problemy związane z zadłużeniem służby zdrowia oraz urynkowieniem usług publicznych,
 • dyskutowano nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
Sławomir Broniarz - Przewodniczący Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Mariola Mazgało -Sekretarz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

022 661 16 26 

 

Skład Zespołu

Jarosław Duda
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Cezary Rzemek
Ministerstwo Zdrowia
Tadeusz Sławecki
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Hanna Majszczyk
Ministerstwo Finansów
Teresa Pszczółka
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Jan Budkiewicz
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Jerzy Wielgus
NSZZ „Solidarność”
Maria Jolanta Ochman
NSZZ „Solidarność”
Paweł Sztwiertnia
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Grzegorz Chełmecki
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Jan Witkowski
Związek Rzemiosła Polskiego
Jolanta Kosakowska
Związek Rzemiosła Polskiego
Anna Janczewska-Radwan
Business Centre Club – ZP
Wojciech Bociański
Business Centre Club – ZP
Sławomir Wittkowicz
Forum Związków Zawodowych
Longina Kaczmarska
Forum Związków Zawodowych
Krzysztof Kajda
Konfederacja Lewiatan
Marek Kowalski
Konfederacja Lewiatan

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: