Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy

Zespół problemowy ds. współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy

Zespół jest organem konsultatywno-doradczym w sprawach związanych ze współpracą z Międzynarodową Organizacją Pracy. Do jego zadań należy prowadzenie wspólnych konsultacji w kwestiach objętych porządkiem dziennym obrad Międzynarodowej Konferencji Pracy, omawianie składu delegacji na kolejne sesje Konferencji oraz wypowiadanie się we wspólnych sprawach dotyczących udziału delegacji Polski w tych sesjach. Zespół opiniuje także projekty konwencji i zaleceń przygotowywanych do uchwalenia przez Międzynarodową Konferencję Pracy, propozycje wniosków, jakie będą przedstawiane odpowiednim organom w związku z przedkładaniem konwencji i zaleceń zgodnie z art. 19. Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz projekty sprawozdań przedstawionych przez Radę Ministrów do Międzynarodowego Biura Pracy, na podstawie art. 22 Konstytucji MOP. Do jego kompetencji należy występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie oraz inicjowanie innych uzgodnionych propozycji rozwijania trójstronnych stosunków Polski z Międzynarodową Organizacją Pracy, w tym opiniowanie projektów wieloletnich programów rozwoju współpracy Polski z Międzynarodowym Biurem Pracy i z jego instytucjami.

Statystyka posiedzeń Zespołu problemowego TK ds. współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy
w latach 2003-2015

 

lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
liczba posiedzeń 3 4 - 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2

 

 

W 2013 r. odbyły się 2 spotkania Zespołu. Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Udział trójstronnej delegacji w IX Europejskim Spotkaniu Regionalnym.
 • Przyjęcie harmonogramu przeglądu nieratyfikowanych konwencji MOP.
 • Planowane przedłożenie właściwej władzy – zgodnie z art. 19 Konstytucji MOP – Zalecenia nr 202 dotyczące krajowego minimalnego zakresu ochrony socjalnej z 2012 r.
 • 102 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy: ustalenie ostatecznego składu delegacji pracodawców i pracowników, przedstawienie programu Konferencji i dyskusja.

W 2012 r. odbyły się 3 spotkania Zespołu. Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Dyskusja na temat możliwości ratyfikacji:
  • dalszych części Konwencji MOP nr 102 z 1952 r. dot. minimalnych norm zabezpieczenia społecznego wraz z omówieniem wyników podjętych dotychczas prac w odniesieniu do:
   • Konwencji MOP nr 189 z 2011 r.dot. dot. pracowników domowych,
   • Konwencji MOP nr 131 z 1970 r. dot. ustalania płac minimalnych
 • Ustalenie składu delegacji pracodawców i pracowników na 101. sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy oraz dyskusja na temat programu Konferencji, który obejmował następujące kwestie: stosowanie konwencji i zaleceń; sprawy finansowe; opracowanie autonomicznego zalecenia dotyczącego minimalnych norm zabezpieczenia socjalnego; dyskusję ogólną na temat kryzysu w zatrudnieniu ludzi młodych oraz dyskusję okresową na temat celu strategicznego – fundamentalne zasady i prawa w pracy w ramach follow-up Deklaracji MOP z 2008 r. dotyczącej sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji.
 • Omówienie wyników prac podjętych dotychczas w odniesieniu do Konwencji MOP nr 102 dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego z 1952 r., której rozszerzenie ratyfikacji było postulowane przez partnerów społecznych.

W 2011 r. odbyło się 1 spotkanie Zespołu.

 • Tematem była 100 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy: ustalenie ostatecznego składu delegacji pracodawców i pracowników, przedstawienie programu Konferencji i dyskusja na ten temat.

W 2010 r. Zespół spotkał się raz.

 • Tematem była 99 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy.

W 2009 r. odbyło się 1 spotkanie Zespołu w trakcie którego:

 • Ustalono ostateczny kształt delegacji pracodawców i pracowników na 98 sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy. Przeprowadzono dyskusję na temat programu Konferencji, ustalono kwestie organizacyjne związane z udziałem w niej partnerów społecznych.
 • Zapoznano się z zamiarem rozpoczęcia w II kwartale 2009 r. prac nad ratyfikacją Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (skonsolidowanej), którą zgodnie z decyzją Rady UE z 7 czerwca 2007 r. państwa członkowskie powinny ratyfikować do końca 2010 r.

W 2008 r.: 1 spotkanie Zespołu.

 • .97 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy: ustalenie ostatecznego składu delegacji pracodawców i pracowników, przedstawienie programu Konferencji i dyskusja na ten temat, sprawy techniczne.

 

Skład Zespołu

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
Jacek Męcina       Przewodniczący Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

022 661 11 32

Magdalena Wysocka-Madej Sekretarz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

022 661 17 05 

 

Marek Waleśkiewicz

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Krystyna Żurek

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Zdzisław Śladowski

Pracodawcy RP

Zbigniew Żurek

Business Centre Club - Związek Pracodawców

Grażyna Spytek-Bandurska

Konfederacja  Lewiatan

Zbigniew Lenart

Związek Rzemiosła Polskiego

Anna Wolańska

NSZZ "Solidarność"

Tomasz Wójcik

NSZZ "Solidarność"

Piotr Ostrowski

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Bolesław Bartnik

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Krzysztof Małecki

Forum Związków Zawodowych

Roman Michalski

Forum Związków Zawodowych

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: