Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy TK. ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Zespół problemowy TK. ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Zespół został powołany Uchwałą nr 25 z 6 lipca 2004 r. Do jego zadań należy: wsparcie procesu przygotowań Polski do wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych, dokonywanie ocen projektów dokumentów programowych, dokonywanie ocen wykorzystywania funduszy strukturalnych, przedstawianie instytucjom zarządzającym programami opinii i stanowisk na temat funkcjonowania poszczególnych programów operacyjnych, porównanie doświadczeń innych krajów w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych.

Statystyka posiedzeń Zespołu problemowego TK ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
w latach 2004-2014

lata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
liczba posiedzeń 5 2 2 10 6 6 7 4 6 3 0 0

 

W 2014 r. i 2015 r. Zespół nie spotkał się.

W 2013 r. odbyły się 3 spotkania Zespołu. Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Rola partnerów społecznych w nowym okresie programowania. Środki planowane dla partnerów społecznych na wzór wielu innych krajów UE.
 • Omówienie koncepcji wspólnego projektu Partnerów w ramach konkursu 5.5.2_8 PO KL.
 • Stan przygotowania do nowej perspektywy poszczególnych regionów.
 • Realizacja zasady partnerstwa. Wykorzystanie – z udziałem partnerów społecznych – funduszy unijnych nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 na rozwój Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR).
 • Omówienie stanu prac nad PO WER.
 • Omówienie stanu zaawansowania prac nad Regionalnymi Programami Operacyjnymi:
  • podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych założeń RPO,
  • konstrukcji grup roboczych pracujących nad RPO,
  • zakresu proponowanego w ramach RPO wsparcia (ze szczególnym uwzględnieniem budżetów na wsparcie przedsiębiorczości).
 • Omówienie stanu zaawansowania negocjacji w ramach Kontraktów terytorialnych.
 • Omówienie stanu zaawansowania prac nad Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT):
  • przyjętą filozofią konstrukcji RPO w tym zakresie,
  • preferowanych zakresów ZIT (obszarów),
  • sposobu wyboru projektów (indykatywne/konkursowe),
  • wskaźnikowych kryteriów oceny.
 • Omówienie harmonogramu dalszych prac nad RPO w perspektywie do końca 2013 r.

 

W 2012 r. odbyło się 6 spotkań Zespołu, w tym 1 wspólne z Zespołem ds. rozwoju dialogu społecznego, na których: Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Omówiono nie tylko zaawansowanie prac przy realizacji poszczególnych programów operacyjnych (PO Innowacyjna Gospodarka, PO Rozwój Polski Wschodniej, PO Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne), ale i istniejące zagrożenia w terminowej ich realizacji.
 • Zapoznano się z informacją na temat realizacji komponentu regionalnego PO KL z rozbiciem na województwa, w tym postępu finansowego i postępu rzeczowego w obszarach: zatrudnienia, integracji społecznej adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz edukacji.
 • Nowy okres programowania 2014-2020, w tym oczekiwań partnerów społecznych co do założeń i jego realizacji.
 • Partnerzy społeczni opracowali materiał dotyczący realizacji zasady partnerstwa oczekując, że konkluzje zawarte w wypełnionej przez partnerów społecznych ankiecie, w jakikolwiek sposób przełożą się na systemowe działania dot. zasady partnerstwa.
 • Omówiono Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020.
 • Przedstawiono VI raportu BCC nt. Stanu Wykorzystania Funduszy Europejskiej.
 • Zapoznano się z propozycjami alternatywnego systemu oceny projektów wspieranych przez EFS.

 

W 2011 r. odbyło się 4 posiedzenia Zespołu, 2 posiedzenia robocze i 1 spotkanie autonomiczne podczas których:

 • Omówiono realizację Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka w 2010 r. Infrastruktura i Środowisko w 2010 r., Rozwój Polski Wschodniej w 2010 r.
 • Przedstawiono informację na temat realizacji projektu systemowego 5.5.1 PO KL.
 • Przedstawiono informację nt. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.
 • Omówiono realizację planu PO KL w 2010 r.
 • Przedstawiono propozycje dalszego finansowania konkursów poddziałania 5.5.2 PO.
 • Dyskutowano i przyjęto opracowania partnerów społecznych na temat obecnego stanu realizacji działania oraz potrzeb w jego prawidłowej realizacji do końca okresu programowania.
 • Poruszono kwestię Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – priorytet II, działanie 55., poddziałanie 8.1.3 – plany działania na rok 2012.

 

W 2010 r. Zespół obradował na 7 posiedzeniach w sprawach:

 • Informacja na temat Realizacji Programów Operacyjnych: PO IG, PO IiŚ,PO RPW, PO KL, RPO oraz propozycje zmian.
 • Realizacja działań antykryzysowych w PO KL.
 • Rozwój systemu Lokalnych Samorządowych Funduszy Pożyczkowych w Polsce w latach 2010-2015.
 • Plan uporządkowania strategii rozwoju.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego.
 • Bariery utrudniających korzystanie z funduszy europejskich.

 

W 2009 r.: 6 posiedzeń Zespołu.

 • Omówienie realizacji programów operacyjnych perspektywy finansowej na lata 2007-2013, tj. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Rozwój Polski Wschodniej i Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym przygotowania do realizacji zadań w poszczególnych województwach. Omówiono nie tylko zaawansowanie prac przy realizacji poszczególnych programów, ale i istniej ace zagrożenia w terminowej ich realizacji.Przekazywane były również informacje nt. listy projektów kluczowych, projektów systemowych i prac podkomitetów monitorujących PO KL. Wiele uwagi poświęcono realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych oraz komponentów regionalnych PO KL - Partnerzy społeczni wielokrotnie podkreślali konieczność wzmocnienia ich roli w Komitetach i Podkomitetach Monitorujących.
 • Dyskutowano także nt. stanu przygotowań do przejęcia funkcji płatnika w systemie wdrażania funduszy UE przez BGK, działań prowadzących do powołania Krajowych Sieci Tematycznych, harmonogramu realizacji PO KL na 2010 r. jak i nad harmonogramem prac Zespołu w 2010 r.
 • Kluczową jednak kwestią w 2009 r. były prace Zespołu dotyczace, opracowanej przez partnerów społecznych propozycji do pakietu działań antykryzysowych, zwiększających efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych.

 

W 2008 r.: 6 posiedzeń Zespołu.

 • Omówienie realizacji programów operacyjnych perspektywy finansowej na lata 2007-2013, tj. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Rozwój Polski Wschodniej i Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym przygotowania do realizacji zadań w poszczególnych województwach.
 • Omówienie zaawansowania prac przy realizacji poszczególnych programów, stanu prac nad działaniami pomocowymi, harmonogramu uruchamiania kolejnych działań i projektów systemowych.
 • Omówienie zaawansowania prac przy realizacji zadań PO KL a także pracy Komitetu i Podkomitetów Monitorujących PO KL. Dyskusja nt. realizacji projektu systemowego Poddziałania 5.5.1 PO KL, projektów konkursowych zgłoszonych w Poddziałaniu 5.5.2 PO KL, a także Poddziałania 8.1.3.
 • Wypracowanie propozycji i kryteriów dla projektów konkursowych zmierzających do wzmocnienia partnerów społecznych w Działaniu 5.5.
 
W 2007 r.: 10 posiedzeń Zespołu.
 • Przyjęcie Harmonogramu prac Zespołu w 2007 r.
 • Przedstawienie istotnych zmian w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wprowadzonych w trakcie konsultacji społecznych.
 • Ocena propozycji dotyczących wsparcia partnerów społecznych i rozwoju dialogu, zawartych w PO KL 2007-2013.
 • Propozycja uzupełnień PO KL, szczególowe omówienie Priorytetu V PO KL.
 • Ocena wskaźników monitorujących.
 • Omówienie uwag do szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka.
 • Omówienie propozycji dotyczących składu i zadań poszczególnych komitetów monitorujących.
 • Ocena wskaźników monitorujących.
 • Przedstawienie przez partnerów społecznych zmian w szczegółowym opisie priorytetów PO KL.
 • Informacja nt. absorpcji funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2004-2006.
 • Informacja nt. dokonanych uzgodnień w PO KL.
 • Omówienie propozycji włączenia partnerów społecznych w procesy adaptacyjności.
 • Informacja na temat PO Infrastruktura i Środowisko, PO Pomoc Techniczna, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Rozwój Polski Wschodniej.
 • Narodowa Strategia Spójności i ocena realizacji zamierzonych celów.
 • Przedstawienie i ocena wprowadzonych zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.
 • Omówienie przygotowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do realizacji zadań.
 • Informacja z prac grupy roboczej nt. przygotowania partnerów społecznych do złożenia projektu systemowego.
 • Informacja nt. przygotowania do wdrażania Programów Regionalnych.

 

W 2006 r.: 2 posiedzenia Zespołu.
 • Wstępne omówienie, zgodnie z kompetencjami Zespołu, propozycji tematów zgłoszonych do obszarów zawartych w Uchwale Nr 29 Trójstronnej Komisji dotyczącej umowy społecznej „Gospodarka – Praca - Rodzina - Dialog” oraz ustalenie hierarchii ważności spraw przedłożonych do negocjacji.
 • Prezentacja PO Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

 

W 2005 r.: 2 posiedzenia Zespołu.

 • Omówienie założeń polityki spójności na lata 2004-2006 i 2007-2013.
 • Przyjęcia stanowiska strony społecznej Zespołu w sprawie wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce.

 

W 2004 r.: 5 posiedzeń Zespołu.

 • Omówienie spraw organizacyjnych oraz założeń prac Zespołu.
 • Omówienie problematyki wyboru przedstawicieli partnerów społecznych do komitetów sterujących i monitorujących programów operacyjnych.
 • omówienie programów operacyjnych: SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego i PO Pomoc Techniczna, SPO Transport i SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich.

 

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
Zygmunt Mierzejewski - Przewodniczący Forum Związków Zawodowych

0 693 534 832 

Nina Krasuska -Sekretarz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

022 661 16 69 

 

Skład Zespołu

Małgorzata Marcińska
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ilona Antoniszyn-Klik
Ministerstwo Gospodarki 
Paweł Orłowski
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Hanna Majszczyk
Ministerstwo Finansów
Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Mieczysław Paradowski 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 Mieczysław Jurek
NSZZ "Solidarność"
 Marian Krzaklewski 
NSZZ "Solidarność"
Józef Król
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Izabella Panuś
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 Anna Kieracińska
Forum Związków Zawodowych
Żaneta Hajdecka Forum Związków Zawodowych
 
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Anna Latusek
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Marzena Chmielewska
Konfederacja Lewiatan
Małgorzata Lelińska
Konfederacja Lewiatan
Marcin Tumanow
Business Centre Club - Związek Pracodawców
Sylwia Galant-Załęgowska
Business Centre Club - Związek Pracodawców
Marek Butrym 
Związek Rzemiosła Polskiego
Agnieszka Clarey
Związek Rzemiosła Polskiego

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: