Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego

Wojewódzkie komisje dialogu społecznego są powoływane na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Zasady i tryb ich działania, jak również sposób ustalania ich składu określa wspomniana ustawa oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego.

Wojewódzkie komisje dialogu społecznego działają obecnie we wszystkich województwach.

O utworzeniu komisji decyduje wojewoda na wspólny wniosek, z którym muszą wystąpić razem co najmniej jedna z organizacji związkowych i jedna z organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu wspomnianej powyżej ustawy (art. 16.1 Ustawy).

Wojewoda postanawia także o likwidacji wojewódzkiej komisji dialogu społecznego, jeżeli o odwołanie swoich przedstawicieli z jej składu wystąpią wszystkie z reprezentatywnych organizacji związkowych lub wszystkie z reprezentatywnych organizacji pracodawców (art. 16.2 Ustawy).

Wojewódzka komisja dialogu społecznego to instytucja czterostronna. W jej skład wchodzą przedstawiciele:

*wojewody - jako strona rządowa,

*reprezentatywnych organizacji związkowych - jako strona pracowników,

*reprezentatywnych organizacji pracodawców - jako strona pracodawców,

*marszałka województwa - jako strona samorządowa. (art. 18.1 Ustawy)

Stronę rządową i samorządową oraz każdą z reprezentatywnych organizacji związkowych i pracodawców reprezentuje po trzech przedstawicieli (§ 3 Rozporządzenia). Wojewódzka komisja dialogu społecznego może także zapraszać do udziału w posiedzeniach przedstawicieli powiatów i gmin z terenu województwa (art. 18.2 Ustawy).

Członków wojewódzkiej komisji dialogu społecznego powołuje i odwołuje wojewoda, który wchodzi w skład tej komisji jako przewodniczący (art. 18.3 Ustawy). W przypadku przedstawicieli organizacji pracodawców i organizacji związkowych dokonuje tego na wniosek właściwej organizacji, natomiast reprezentantów strony samorządowej odwołuje na wniosek Marszałka Województwa (§ 5.2 i 3 Rozporządzenia).

Komisja obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (§ 8.1 i 2 Rozporządzenia).

W sprawach organizacyjnych komisja podejmuje uchwały (§ 8.3 Rozporządzenia), natomiast w sprawach określonych w art. 17 Ustawy (zobacz: Zadania wojewódzkich komisji dialogu społecznego) komisja przyjmuje opinie (§ 7.1 Rozporządzenia). Przyjęcie opinii wymaga zgody przedstawicieli wszystkich reprezentowanych w komisji stron (§ 7.2 Rozporządzenia). W razie braku uzgodnienia wspólnej opinii, każdej ze stron komisji przysługuje prawo wyrażania stanowiska w sprawie podlegającej opiniowaniu (§ 7.3 Rozporządzenia).

Pracami komisji kieruje prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący. Przedstawiciele każdej z reprezentatywnych organizacji związkowej i organizacji pracodawców, a także przedstawiciele strony samorządowej wybierają po jednym wiceprzewodniczącym (§ 10.1 i 2 Rozporządzenia).

Do zadań prezydium komisji należy m.in. ustalenie programu działań i harmonogramu prac komisji, ustalenie porządku posiedzenia komisji, przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych, określanie zasad i form informowania o pracach komisji organów władzy państwowej i samorządowej, Komisji Trójstronnej oraz opinii publicznej, monitorowanie uchwał i opinii komisji oraz stanowisk stron komisji (§ 11.1 Rozporządzenia).

Prezydium komisji podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia, jeśli w jego posiedzeniu bierze udział przewodniczący komisji oraz co najmniej jeden z wiceprzewodniczących wybranych przez reprezentatywne organizacje pracodawców, co najmniej jeden z wiceprzewodniczących wybranych przez reprezentatywne organizacje związkowe, a także wiceprzewodniczący wybrany przez przedstawicieli strony samorządowej (§ 11.2 i 3 Rozporządzenia). Rozstrzygnięcia podjęte w ten sposób nie mogą jednak nakładać obowiązków na organizację, której przedstawiciel nie brał udziału w posiedzeniu prezydium (§ 11.4 Rozporządzenia).

Posiedzenia komisji oraz jej prezydium zwołuje przewodniczący wkds, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego z wiceprzewodniczących. W szczególnych przypadkach przewodniczący może do tego upoważnić pisemnie jednego z wiceprzewodniczących (§ 13.1 i 2 Rozporządzenia).

Komisja może również powołać – w drodze uchwały – stałe i doraźne zespoły robocze. Przewodniczącym zespołu jest członek wkds wskazany przez jedną z reprezentatywnych organizacji albo stronę rządową lub samorządową, który uzyskał akceptację pozostałych organizacji oraz stron rządowej i samorządowej (§ 16.1 Rozporządzenia). W skład zespołu wchodzi po dwóch przedstawicieli – bez uwzględnienia przewodniczącego – każdej z reprezentatywnych organizacji pracodawców i organizacji związkowej oraz strony rządowej i strony samorządowej (§ 16.2 Rozporządzenia). Posiedzenie zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego z wiceprzewodniczących komisji (§ 15.1 Rozporządzenia). W wyjątkowych przypadkach posiedzenie zespołu może być zwołane przez przewodniczącego komisji lub upoważnionego wiceprzewodniczącego komisji, z ich inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego z wiceprzewodniczących komisji (§ 15.2 Rozporządzenia). Zespół przyjmuje stanowisko w drodze uzgodnienia, jeśli w posiedzeniu uczestniczy po jednym przedstawicielu strony rządowej, strony samorządowej oraz co najmniej jednej z reprezentatywnych organizacji związkowych i co najmniej jednej reprezentatywnej organizacji pracodawców. Przy braku uzgodnienia każda ze stron może przedstawić odrębne stanowisko (§ 17 Rozporządzenia).

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: