Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Świętokrzyska WKDS

Świętokrzyska WKDS

Rok 2011

INORMACJA

z posiedzenia plenarnego Świętokrzyskiej WKDS

w dniu 25 stycznia 2011 r.

  

25 stycznia 2011r. – posiedzenie plenarne WKDS zwołane w celu oceny systemu dofinansowania ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego transportu zbiorowego w województwie świętokrzyskim. W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Maćkowiak Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Wojciech Siporski Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Włodzimierz Szlechta Kierownik Oddziału Kontroli Przewozów oraz Prezesi Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej
z woj. świętokrzyskiego. Podczas obrad Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego przedstawił problemy wynikające z obecnego systemu dofinansowania kosztów dopłat do ulgowych przewozów z perspektywy przewoźników, natomiast przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego omówili tryb i zasady przekazywania dotacji z tytułu stosowania ulg. W oparciu o stanowiska zaprezentowane na posiedzeniu plenarnym Komisja przyjęła do wiadomości pozytywną ocenę zarówno, co do treści umowy, jak i wzajemnych relacji stron. Natomiast w związku ze zgłaszanymi problemami, co do terminowości wypłat, WKDS popiera stanowisko przewoźników w sprawie umożliwienia przekazywania dopłat w II transzach.  (Opinia WKDS załącznik nr 1) 

INFORMACJA

z posiedzenia Prezydium Świętokrzyskiej WKDS

w dniu 9 lutego 2011 r.

 

 

9 lutego 2011r. – odbyło się posiedzenie Prezydium WKDS, na którym to członkowie przedstawili propozycje tematów posiedzeń plenarnych, które w ocenie stron powinny zostać rozpatrzone na forum dialogu społecznego. Ustalono, że w pierwszej kolejności Komisja dokona analizy kwestii wniesionych przez NSZZ „Solidarność” tj. inwestycji drogowych
i kolejowych, planowanej likwidacji niektórych wydziałów pracy przy Sądach Rejonowych oraz restrukturyzacji PKP PLK. Kolejnym tematem będzie stopień wykorzystania funduszy unijnych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego zgłoszony przez Forum Związków Zawodowych. W dalszej perspektywie ustalono zajęcie się kwestią kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie świętokrzyskim oraz zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników – temat zgłoszony przez PKPP „Lewiatan”. 

 

INFORMACJA

z posiedzenia plenarnego Świętokrzyskiej WKDS

w dniu 28 lutego 2011 r.

 

 28 lutego 2011r. – odbyło się posiedzenie plenarne WKDS poświęcone analizie zagrożeń dla rozwoju województwa świętokrzyskiego biorąc pod uwagę groźbę likwidacji siedzib Spółki PKP PLK S.A. w Kielcach i Skarżysku – Kamiennej, ograniczenie możliwości realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa oraz perspektywę likwidacji Wydziałów Pracy w pięciu Sądach Rejonowych. Gośćmi posiedzenia byli: Jan Maćkowiak Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Wojciech Siporski Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Bożena Fabrycy Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach, Ewa Sayor Dyrektor kieleckiego Oddziału GDDKiA, Wojciech Rybak Dyrektor Biura Planowania i Monitorowania Inwestycji PKP PLK S.A. oraz Leszek Trojnara Zastępca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych PKP PLK S.A. Po przedstawieniu merytorycznych wystąpień oraz dyskusji w trzech obszarach tematycznych Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego przyjęła Opinię nr 3, w której wyrażono sprzeciw wobec planów likwidacji Wydziałów Pracy w Sądach Rejonowych wskazując jednocześnie możliwość rozpatrywania spraw pracowniczych przez Wydziały Cywilne tych Sądów. W kwestii restrukturyzacji PKP PLK S.A. Komisja zwraca uwagę na potrzebę wskazania jasnych kryteriów wyboru siedzib wschodniego okręgu Spółki optując za usytuowaniem siedziby w jednym ze świętokrzyskich miast. Natomiast po analizie sytuacji dotyczącej prac inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej Komisja wyraziła niepokój w związku z weryfikacją przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji w tym roku i unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych na strategicznej drodze krajowej nr 7 podkreślając, że nowoczesne sieci dróg są konieczne dla rozwoju województwa świętokrzyskiego.  Ponadto WKDS w Opinii nr 2 zajęła również stanowisko w sprawie projektu „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” domagając się uwzględnienia miasta Kielce w sieci miast metropolitalnych i zgłaszając swoje postulaty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach konsultacji ww. projektu. (Opinie WKDS - załączniki nr 2 i nr 3)

Rok 2012

Rok 2013

 

 

 

 

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: