Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Organizacje pracodawców

Organizacje pracodawców

W myśl ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według swego uznania, jak też przystępować do tych organizacji, z zastrzeżeniem stosowania się do ich statutów. Związki pracodawców mają prawo tworzenia federacji i konfederacji, jak też przystępowania do nich, a każdy związek, federacja i konfederacja ma prawo do przystępowania do międzynarodowych organizacji pracodawców. Podstawowym zadaniem zwiazków pracodawców, ich federacji i konfederacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. Zgodnie z ww. ustawą, organizacja pracodawców, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków pracodawców. Organizacja pracodawców, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego (...), ma prawo opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności białych ksiąg, zielonych ksiąg i komunikatów, oraz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców. Ponadto reprezentatywne związki pracodawców mają prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami organizacji pracodawców. Związki pracodawców na poziomie ogólnokrajowym mają również prawo do uczestniczenia w sporach zbiorowych i podpisywania ukladów zbiorowych pracy. Związek pracodawców powstaje z mocy uchwały o jego założeniu, podjętej na zgromadzeniu założycielskim przez co najmniej 10 pracodawców. Zgromadzenie założycielskie, które podjęło uchwałę o założeniu związku pracodawców, uchwala statut i wybiera komitet założycielski w liczbie co najmniej 3 osób. Zgodnie z ustawą, związek pracodawców podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli komitet założycielski nie złoży w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację, uchwała o utworzeniu związku traci moc. Sąd skreśla związek pracodawców z Krajowego Rejestru Sądowego gdy: wskazany w statucie organ podjął uchwałę o rozwiązaniu związku; liczba członków związku utrzymuje się poniżej 10 pracodawców przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Reprezentatywne organizacje pracodawców wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego:

- Pracodawcy RP – jest organizacją politycznie niezależną i niedochodową, grupuje związki i federacje pracodawców, jak również przedsiębiorstwa będące pracodawcami o ogólnokrajowym znaczeniu. Pracodawcy RP  skupią około 40 regionalnych i branżowych zwiazków pracodawców, jak również przedsiębiorstwa o ogólnokrajowym znaczeniu. Celem działania Pracodawców RP jest reprezentowanie interesów pracodawców wobec rządu, władz publicznych wszystkich szczebli oraz partnerów społecznych - zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i regionalnym.

- Konfederacja Lewiatan – jest organizacją dobrowolną, samorządną, niezależną, o charakterze gospodarczym oraz społecznym, zrzeszającą związki pracodawców, federacje związków pracodawców oraz pracodawców posiadających szczególną pozycję gospodarczą i znaczenie w stosunkach pracy. Głównym zadaniem PKPP „Lewiatan” jest reprezentowanie prywatnych pracodawców z całej Polski z różnych gałęzi gospodarki oraz budowanie ładu gospodarczego przez gwarantowany ustawowo udział w tworzeniu prawa i w dialogu społecznym.

- Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) – jest ogólnopolską społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją samorządu rzemiosła, zrzeszającą 490 cechów, 271 spółdzielni rzemieślniczych, 27 izb rzemiosła i przedsiębiorczości. Podstawowym zadaniem ZRP jest zapewnienie zrzeszonym w nim organizacjom, pomocy w realizacji zadań statutowych, rozwijanie działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej rzemiosła i małej przedsiębiorczości, udzielanie wszechstronnego wsparcia i ochrony prawnej, reprezentowanie interesów rzemiosła i małej przedsiębiorczości w kraju i za granicą.

- Związek Pracodawców  Business Centre Club (BCC-ZP) – jest związkiem pracodawców, którego działania koordynowane są przez Instytut Lobbingu BCC. Podstawowe zadania BCC to: realizacja usług klubowych na rzecz członków Klubu, reprezentowanie interesów środowiska przedsiebiorców, tworzenie lobby przedsiębiorców oraz tworzenie więzi środowiskowej i towarzyskiej.

- Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) - jest reprezentatywną organizacją pracodawców działajacą na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. 

- Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) - jest reprezentatywną organizacją pracodawców, której podstawowym celem i zadaniem jest ochrona praw oraz reprezentowanie interesów pracodawców i pracowników zrzeszonych w Federacji 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: i.lukawska
Informację wprowadził/a: i.lukawska
Data wytworzenia: 2008-12-23
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-02-15 12:16:22 n.krasuska modyfikacja
2 2021-02-15 12:15:55 n.krasuska modyfikacja
3 2019-09-11 14:13:11 n.krasuska modyfikacja
4 2019-09-11 14:10:52 n.krasuska modyfikacja
5 2017-07-24 10:05:30 wioletta ziegler modyfikacja
6 2015-12-22 14:00:47 n.krasuska modyfikacja
7 2015-12-22 12:44:12 n.krasuska modyfikacja
8 2013-06-04 10:47:04 wioletta ziegler modyfikacja
9 2012-11-22 14:19:43 i.lukawska modyfikacja
10 2012-11-22 14:19:28 i.lukawska modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: