Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Uprawnienia partnerów społecznych w procesie legislacji

Uprawnienia partnerów społecznych w procesie legislacji

 

Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych
 
Organizacje pracodawców (na podstawie art.16 ust.1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców) oraz organizacje związkowe (na podstawie art. 19 ust.1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych), reprezentatywne w rozumieniu Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, mają prawo do opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami odpowiednio związków zawodowych i związków pracodawców. Nie dotyczy to jednak założeń i projektu budżetu państwa, które są opiniowane w innym trybie.

Skierowanie założeń lub projektu aktu prawnego do konsultacji z innymi organizacjami związkowymi lub organizacjami pracodawców nie będzie wykonaniem ustawowego obowiązku, lecz jedynie przejawem polityki prowadzonej przez organ ze względu na uznanie znaczenia danej organizacji np. na szczeblu lokalnym, w danej branży lub sektorze.

Obowiązek zasięgania opinii dotyczy założeń i projektów aktów prawnych wszelkiego rodzaju, a więc nawet tych, które są wydawane na podstawie ustaw, ale nie w celu ich wykonania (np. aktów wydawanych na podstawie art.93 Konstytucji RP).

Wykonując ten obowiązek organ władzy może, według swojego wyboru – skierować do organizacji partnerów społecznych założenia albo projekt aktu prawnego.

Wobec częstych w praktyce wątpliwości, czy skonsultowanie założeń aktu prawnego wymaga konsultowania również projektu, gdy w toku prac legislacyjnych wniesiono do projektu poprawki, Trybunał Konstytucyjny, stwierdził, że dopóki projekt jest wynikiem wykonania tych samych założeń, które były konsultowane, dopóty nie musi po wprowadzeniu doń poprawek i uzupełnień być ponownie konsultowany.

Organy władzy obowiązane są kierować założenia lub projekty aktów prawnych do odpowiednich władz organizacji partnerów społecznych, wskazanych w statutach tych organizacji, a więc powinny się upewnić co do tego, które z władz są właściwe do wydania opinii.

Kierując założenia lub projekt aktu prawnego do konsultacji, organ władzy obowiązany jest określić termin przedstawienia opinii, nie krótszy niż 30 dni. Organizacja nie ma jednak obowiązku przedstawienia opinii, nie przedstawienie jej w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z jej wyrażenia.

Projekt aktu powinien być konsultowany na ostatnim etapie prac projektowych, tzn. po przyjęciu przez organ władzy posiadający inicjatywę ustawodawczą, np. Radę Ministrów. Negatywna opinia do założeń lub projektu aktu prawnego zgłoszona w trakcie konsultacji nie wstrzymuje procesu prawodawczego.

Opiniowanie dokumentów europejskich

Dla zapewnienia udziału partnerów społecznych w opracowywaniu stanowisk prezentowanych przez Polskę w negocjacjach na forum wspólnotowym opracowany został  mechanizm konsultacji wzorowany na obowiązującym od 1991 roku prawie opiniowania krajowych projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw przez związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Mechanizm konsultacji kwestii europejskich obowiązuje od 23 listopada 2004 roku, tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 8 października 2004 roku o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 2407).

Zgodnie z art. 19[1] ustawy o związkach zawodowych organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ma prawo opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności białych ksiąg, zielonych ksiąg i    komunikatów, oraz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie zadań objętych zadaniami związków zawodowych. Organy władzy i administracji państwowej kierują dokumenty konsultacyjne Unii Europejskiej oraz projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii. Analogicznie, prawo opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej posiadają także organizacje pracodawców, zgodnie z art. 16[1] ustawy o organizacjach pracodawców.

Organizacje wskazały adres mailowy do opiniowania zarówno założeń oraz projektów aktów prawnych (krajowych) jak i dokumentów europejskich:

  •  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”- legislacja@solidarnosc.org.pl
  •  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – opzz@opzz.org.pl
  •   Forum Związków Zawodowych – biuro@fzz.org.pl  
  •   Konfederacja Lewiatan – recepcja@konfederacjalewiatan.pl
  •   Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - sekretariat@pracodawcyrp.pl
  •   Związek Rzemiosła Polskiego – zrp@zrp.pl
  •   Związek Pracodawców Business Centre Club – instytut@bcc.org.pl
  •   Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - biuro@zpp.net.pl
  •   Federacja Przedsiębiorców Polskich – biuro@federacjaprzedsiebiorcow.pl

Rejestr zmian:

Autor informacji: i.lukawska
Informację wprowadził/a: i.lukawska
Data wytworzenia: 2009-03-30
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2020-12-02 15:45:07 Ewelina Guz modyfikacja
2 2020-12-02 14:21:26 Ewelina Guz modyfikacja
3 2020-11-26 14:27:12 Maria Niewiadomska modyfikacja
4 2020-11-10 12:38:14 Maria Niewiadomska modyfikacja
5 2020-11-10 12:34:44 Maria Niewiadomska modyfikacja
6 2019-03-22 13:41:20 r.lemieszewska modyfikacja
7 2019-03-22 13:35:16 r.lemieszewska modyfikacja
8 2019-03-22 13:31:43 r.lemieszewska modyfikacja
9 2019-03-22 13:27:25 r.lemieszewska modyfikacja
10 2019-03-22 13:23:35 r.lemieszewska modyfikacja
11 2019-03-14 10:19:22 wioletta ziegler modyfikacja
12 2019-03-04 10:55:51 n.krasuska modyfikacja
13 2019-03-01 09:10:09 r.lemieszewska modyfikacja
14 2019-02-20 11:06:57 n.krasuska modyfikacja
15 2019-02-20 09:43:21 n.krasuska modyfikacja
16 2019-02-20 09:42:38 n.krasuska modyfikacja
17 2019-02-20 09:41:29 n.krasuska modyfikacja
18 2019-02-20 09:40:10 n.krasuska modyfikacja
19 2019-02-20 09:37:44 n.krasuska modyfikacja
20 2017-07-24 10:09:31 wioletta ziegler modyfikacja
21 2017-07-24 10:08:02 wioletta ziegler modyfikacja
22 2017-07-24 10:07:36 wioletta ziegler modyfikacja
23 2015-12-22 14:29:09 n.krasuska modyfikacja
24 2013-06-24 14:10:37 r.lemieszewska modyfikacja
25 2012-11-22 14:21:06 i.lukawska modyfikacja
26 2012-11-22 14:20:50 i.lukawska modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: