Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Uchwały strony pracowników i strony pracodawców RDS

Uchwały strony pracowników i pracodawców RDS

 • Uchwała nr 102 strony proacowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wniosku o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Uchwała nr 101 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego  z dnia 20 października 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Rząd RP Programu pomocy i ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przedsiębiorców i pracowników przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, na zasadach wprowadzonych ustawą antycovidową z 31 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami.
 • Uchwała nr 100 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie projaktu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 99 strony proacowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 2 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.
 • Uchwała nr 98 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie przyjecia Rekomendacji wypracowanych przez doraxny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS dla Rady Dialogu Społecznego w okresie luty 2021 r. - lipiec 2021 r. w zakresie problemów ochrony zdrowia w czasie pandemii - załącznik
 • Uchwała nr 97 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie sytuacji w przemyśle lekkim w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
 • Uchwała nr 96 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przedłożonych przez stronę rządową propozycji dotyczących: wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz wysokości świadczeń rodzinnych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych.
 • Uchwała nr 95 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
 • Uchwała nr 94 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 • Uchwała nr 93 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowych oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 92 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • Uchwała nr 91 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 90 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego.
 • Uchwała nr 89 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie redukcji zatrudnienia w administracji rządowej oraz możliwości wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.
 • Uchwała nr 88 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie problemów branzy spożywczej i turystycznej.
 • Uchwała nr 87 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym.
 • Uchwała nr 86 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie pogarszającej się kondycji finansowej przedsiębiorstw energochłonnych.
 • Uchwała nr 85 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.
 • Uchwała nr 84 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branzy hutniczej.
 • Uchwała nr 83 strony pracowników i strony pracodawców  Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Uchwała nr 73 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji. Załącznik
 • Uchwała nr 82 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie finansowania ochrony zdrowia.
 • Uchwała nr 81 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie.
 • Uchwała nr 80 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. w zakresie tzw. zamówień klasycznych.
 • Uchwała nr 79 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
 • Uchwała nr 78 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie pilotazu koordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym - ocena stanu początkowego.
 • Uchwała nr 77 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego.
 • Uchwała nr 76 strony pracowników i strony pracodawców rady Dialogu Społecznego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie projektu z dnia 5 marca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - ordynacja podatkowa (nowa matryca stawek VAT).
 • Uchwała nr 75 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie rozpoczęcia prac nad zmianą ustalenia wysokości i zasad przyznawania zasiłków dla bezrobotnych.
 • Uchwała nr 74 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie rekomendacji zmian rozporządzenia rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, w sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
 • Uchwała nr 72 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Komitetu Sterującego dla programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
 • Uchwała nr 71 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wystąpienia przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady z wnioskiem o zmianę ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 1992 nr 54 poz. 254 ze zm.) do ministra właściwego ds. transportu. Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.
 • Uchwała nr 70 strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie problemów przedsiębiorstw działających w branży budownictwa infrastrukturalnego.
 • Uchwała nr 69 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społęcznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji inwestycji o długim okresie wykonania wynikających ze wzrostu kosztów wyrobów budowlanych i dostaw tych wyrobów.
 • Uchwała nr 68 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego.
 • Uchwała nr 67 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie programu pilotazowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
 • Uchwała nr 66 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 14 września 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
 • Uchwała nr 65 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i form prowadzenia dialogu w ochronie zdrowia.
 • Uchwała nr 64 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu społecznego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych.
 • Uchwała nr 63 z 21 wrzesnia 2018 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 62 z 21 września 2018 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie uwzględnienia w budżecie państwa na rok 2019 środków na budowę systemu rejestrów medycznych.
 • Uchwała nr 61 z 21 września 2018 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie uwzględnienia w planach działań oraz naborześrodków finansowych ze źródeł UE zadań związanych z jakością w ochronie zdrowia realizowanych przez NFZ.
 • Uchwała nr 60 z 12 lipca 2018 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie dokumentu "Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych".
 • Uchwała nr 59 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania trójstronnego zespołu do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich.
 • Uchwała 58 z 25 kwietnia 2018 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przyjęcia Postulatów do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych.
 • Uchwała nr 57 z dnia 16 lutego 2018 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie  warunków wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i standardów interoperacyjności oraz ich znaczenia dla strategicznych projektów w obszarze jakości w opiece zdrowotnej.
 • Uchwała nr 56 z dnia 16 lutego 2018 r.strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych.
 • Uchwała nr 55 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 11 paxdziernika 2017 r. o zasadach wspierania nowych inwestycji. Załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 54 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 25 paxdziernika 2017 r. o jawności życia publicznego
 • Uchwała nr 53  z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych
 • Uchwała nr 52  z dnia 30 października 2017 r. powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności
 • Uchwała nr 51 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w finansowaniu kształcenia osób niepełnosprawnych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 • Uchwała nr 50 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 wrzesnia 2017 r. (publiczny rejestr podatników VAT)
 • Uchwała nr 49  z dnia 11 października 2017 r. w sprawie korzystania ze środków funduszy celowych, finansowanych ze środków pracodawców, na cele niezgodne z ich zadaniami statutowymi
 • Uchwała nr 48 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w systemie edukacji w obszarze kształcenia zawodowego.
 • Uchwała nr 47 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie konieczności opracowania we współpracy ze stroną społeczną dokumentu "Polityka lekowa państwa".
 • Uchwała nr 46 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie Planu Funduszu Pracy na rok 2018.
 • Uchwała nr 45 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 44 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zapytania kierowanego do Ministra Zdrowia.
 • Uchwała nr 43 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie raportowania po wejściu w życie tzw. sieci szpitali oraz kontynuacji zadań sprawozdawczych NFZ w ramach nowego systemu.
 • Uchwała nr 42 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie koordynacji prac w zakresie IT oraz regulacji dotyczących NFZ.
 • Uchwała nr 41 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ciągłości operacyjnej baz danych NFZ.
 • Uchwała nr 40 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.
 • Uchwała nr 39 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rzadowego projektu ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (wyciągi z rachunków bankowych JPK_WB)
 • Uchwała nr 38 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przywrócenia małego ruchu graniczneo z Federacja Rosyjską
 • Uchwała nr 37 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne.
 • Uchwała nr 36 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie funcjonowania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.
 • Uchwała nr 35 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaleceń partnerów społecznych dotyczące jakości staży na otwartym rynku pracy.
 • Uchwała nr 34 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym.
 • Uchwała nr 33 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 t.j.)
 • Uchwała nr 32 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w ochronie zdrowia.
 • Uchwała nr 31 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.).
 • Uchwała nr 30 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE.
 • Uchwała nr 29 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sposobu wdrożenia i skutków ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali).
 • Uchwała nr 28 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia.
 • Uchwała nr 27 z dnia 19 stycznia w sprawie problemu niedoboru kierowców na polskim rynku transportu drogowego.
 • Uchwała nr 26 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie projektu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
 • Uchwała nr 25 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji projektu pilotażowego testujacego rekomendowane przez partnerów społecznych zmiany instrumentcie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 r.
 • Uchwała nr 24 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refunfacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 23 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branzowego dialogu społecznego w sektorze kultury i mediów.
 • Uchwała nr 22 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia brnżowego dialogu społecznego w branży spożywczej.
 • Uchwała nr 21 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw transportu drogowego.
 • Uchwała nr 20 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 • Uchwała nr 19 z dnia 19 października 2016 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego.
 • Uchwała nr 18 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 • Uchwała Nr 17 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Uchwała Nr 16 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw transportu lotniczego i obsługi lotniskowej.
 • Uchwała Nr 15 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności
 • Uchwała Nr 14 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduswzu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Uchwała Nr 13 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r.).
 • Uchwała Nr 12 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie negatywnych skutków gospodarczych i społecznych związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 • Uchwała Nr 11 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 10 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego w związku z nierówna konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi.
 • Uchwała Nr 9 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2016 r.
 • Uchwała nr 8 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego.
 • Uchwała nr 7 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie opiniowania innych projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
 • Uchwała nr 6 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad uzgadniania wniosku o powoływanie zespołów dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego.
 • Uchwałę nr 5 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. 
 • Uchwałę nr 4 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie opiniowania przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
 • Uchwałę nr 3 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 • Uchwałę nr 2 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
 • Uchwała nr 1 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 18 lutego 2016 r. 

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2016-02-19
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-11-09 08:55:32 n.krasuska modyfikacja
2 2021-11-09 08:55:16 n.krasuska modyfikacja
3 2021-10-14 09:02:41 n.krasuska modyfikacja
4 2021-10-14 09:02:25 n.krasuska modyfikacja
5 2021-10-14 09:02:09 n.krasuska modyfikacja
6 2021-10-14 09:01:51 n.krasuska modyfikacja
7 2021-09-20 12:24:01 n.krasuska modyfikacja
8 2021-07-01 15:13:18 n.krasuska modyfikacja
9 2021-07-01 15:13:05 n.krasuska modyfikacja
10 2021-07-01 15:12:52 n.krasuska modyfikacja
11 2021-07-01 15:09:48 n.krasuska modyfikacja
12 2021-05-17 13:52:31 n.krasuska modyfikacja
13 2021-02-15 10:37:45 n.krasuska modyfikacja
14 2021-01-13 11:15:01 n.krasuska modyfikacja
15 2020-10-20 12:39:26 n.krasuska modyfikacja
16 2020-10-20 11:52:48 n.krasuska modyfikacja
17 2020-10-20 11:52:01 n.krasuska modyfikacja
18 2020-10-20 11:51:50 n.krasuska modyfikacja
19 2020-10-20 11:51:36 n.krasuska modyfikacja
20 2020-10-20 11:51:23 n.krasuska modyfikacja
21 2020-10-20 11:51:05 n.krasuska modyfikacja
22 2020-08-26 10:07:42 n.krasuska modyfikacja
23 2020-08-26 10:07:24 n.krasuska modyfikacja
24 2019-09-23 10:13:04 n.krasuska modyfikacja
25 2019-09-23 10:12:34 n.krasuska modyfikacja
26 2019-09-23 10:12:15 n.krasuska modyfikacja
27 2019-07-24 12:57:24 n.krasuska modyfikacja
28 2019-07-24 12:57:11 n.krasuska modyfikacja
29 2019-07-18 14:17:23 n.krasuska modyfikacja
30 2019-07-18 14:17:07 n.krasuska modyfikacja
31 2019-07-18 14:16:49 n.krasuska modyfikacja
32 2019-07-18 14:16:08 n.krasuska modyfikacja
33 2019-07-18 14:15:53 n.krasuska modyfikacja
34 2019-03-08 13:25:12 n.krasuska modyfikacja
35 2019-03-08 13:24:54 n.krasuska modyfikacja
36 2019-03-08 13:24:39 n.krasuska modyfikacja
37 2019-03-08 13:24:23 n.krasuska modyfikacja
38 2019-03-08 13:24:06 n.krasuska modyfikacja
39 2019-03-08 13:23:47 n.krasuska modyfikacja
40 2019-03-08 13:02:17 n.krasuska modyfikacja
41 2019-02-04 13:26:17 n.krasuska modyfikacja
42 2019-02-04 13:25:46 n.krasuska modyfikacja
43 2019-02-04 13:25:31 n.krasuska modyfikacja
44 2019-02-04 13:25:05 n.krasuska modyfikacja
45 2019-02-04 13:24:51 n.krasuska modyfikacja
46 2019-02-04 13:24:35 n.krasuska modyfikacja
47 2018-10-05 11:37:24 n.krasuska modyfikacja
48 2018-05-14 14:49:52 n.krasuska modyfikacja
49 2018-05-14 14:46:13 n.krasuska modyfikacja
50 2018-03-02 13:58:37 n.krasuska modyfikacja
51 2018-01-11 13:03:04 n.krasuska modyfikacja
52 2018-01-11 13:02:36 n.krasuska modyfikacja
53 2018-01-04 13:53:29 n.krasuska modyfikacja
54 2017-11-02 13:52:52 n.krasuska modyfikacja
55 2017-11-02 13:50:43 n.krasuska modyfikacja
56 2017-10-24 09:23:23 n.krasuska modyfikacja
57 2017-09-27 09:47:03 n.krasuska modyfikacja
58 2017-06-23 11:02:05 n.krasuska modyfikacja
59 2017-06-22 15:15:47 n.krasuska modyfikacja
60 2017-05-11 09:20:12 n.krasuska modyfikacja
61 2017-03-28 08:10:00 n.krasuska modyfikacja
62 2017-02-10 11:19:00 n.krasuska modyfikacja
63 2017-02-09 11:20:47 n.krasuska modyfikacja
64 2017-02-06 12:49:17 n.krasuska modyfikacja
65 2016-12-14 11:59:08 n.krasuska modyfikacja
66 2016-10-24 08:39:21 n.krasuska modyfikacja
67 2016-09-20 11:38:44 n.krasuska modyfikacja
68 2016-07-20 09:41:41 n.krasuska modyfikacja
69 2016-04-08 11:37:57 n.krasuska modyfikacja
70 2016-04-08 11:12:18 n.krasuska modyfikacja
71 2016-04-08 11:02:40 n.krasuska modyfikacja
72 2016-02-22 08:17:30 n.krasuska modyfikacja
73 2016-02-19 15:16:53 n.krasuska modyfikacja
74 2016-02-19 15:15:50 n.krasuska modyfikacja
75 2016-02-19 08:55:32 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: