Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Trójstronne Zespoły Branżowe

Trójstronne Zespoły Branżowe

Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Powoływane są w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży.

Powstawały one w różnych okresach: pierwsze – na początku lat 90., ostatni – w maju 2021 r. pod auspicjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Nadrzędnym celem powoływania trójstronnych zespołów było wypracowanie modelu podejmowania decyzji społeczno-gospodarczych, uwzględniających różne interesy partnerów społecznych w restrukturyzowanych branżach i sektorach polskiej gospodarki.

Większość zespołów branżowych została powołana przez Ministra właściwego do spraw pracy (11 zespołów oraz 3 podzespoły umiejscowione przy MRiPS), poza tym TZB działają przy Ministerstwie Infrastruktury (5), Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1), Ministerstwie Rozwoju i Technologii (1) oraz  Ministerstwie Zdrowia (1).

Zespoły funkcjonują w oparciu o przyjęte przez strony regulaminy prac zespołów.

Uchwalona w 2015 r. ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego dała podstawę prawną do powoływania nowych TZB. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy, minister właściwy do spraw pracy, na wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady, powołuje – niezależne od Rady – zespoły dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego.

  • w 2016 r. Trójstronny Zespół Branżowy ds. Transportu Lotniskowego i Obsługi Lotniskowej (przy Ministerstwie Infrastruktury),
  • w 2017 r. Trójstronny Zespół ds. Branży Spożywczej (przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej),
  • w 2017 r. Trójstronny Zespół ds. Transportu Drogowego (przy Ministerstwie Infrastruktury),
  • w 2017 r. Trójstronny Zespół ds. Kultury i Mediów (przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
  • w 2018 r. Zespół Trójstronny ds. prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich (przy Ministerstwie Infrastruktury),
  • w 2021 r. Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Motoryzacyjnego.

Obecnie istnieje 19 Trójstronnych Zespołów Branżowych oraz 3 Podzespoły.

Skład zespołów

W skład zespołów wchodzą po stronie społecznej: reprezentacje związków zawodowych działających w branży oraz organizacji pracodawców danych branż. Stronę rządową reprezentują przedstawiciele właściwych merytorycznie resortów – w randze sekretarzy i podsekretarzy stanu – gwarantujący realizację przyjętych ustaleń. Do udziału w posiedzeniach i do prac w zespołach zapraszani są również przedstawiciele izb i samorządów gospodarczych, reprezentanci samorządu terytorialnego oraz instytucji okołorządowych.

Zadania TZB

Celem powołania Zespołów, jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego dla zapewnienia warunków rozwoju (i poprawy konkurencyjności – w zależności od branży) oraz godzenia interesów stron i zachowania pokoju społecznego w branży.
Zadaniem Zespołów jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec branży oraz interesów pracowników i pracodawców.
Pracami Zespołu kierują trzej współprzewodniczący wskazani przez: stronę rządową, stronę związków zawodowych i stronę pracodawców.

 

Lista istniejących TZB:

 

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: