Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników (przy MRiPS)

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Najstarszy Zespół, który został powołany w wyniku ustaleń strony rządowej ze związkową w grudniu 1992 roku i reaktywowany porozumieniem postrajkowym w maju 1993 roku.
Działa na podstawie Regulaminu przyjętego w 2018 r.

Strona rządowa reprezentowana jest przez przedstawicieli w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu po jednym z ministerstw: energii, rodziny, pracy i polityki społecznej, finansów oraz przedsiębiorczości i technologii.

Ze strony związkowej w Zespole uczestniczą przedstawiciele reprezentujący następujące organizacje:

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych, Związek Zawodowy „Przeróbka”, Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”, Związek Zawodowy Górników w Polsce, Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”, Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność 80”, Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce,
Związek Zawodowy Jedności Górniczej, Związek zawodowy „Kontra” z siedzibą w Gliwicach, Związek Zawodowy „Kontra” Region Śląski.

 

Dodatkowo w Zespole są reprezentanci następujących związków zawodowych:  Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”,  Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce,  Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa,  Federacja Związków Zawodowych Kadra XXI,  Federacja Związków Zawodowych Górników JSW S.A.

Ze strony pracodawców w Zespole jest co najmniej 5 przedstawicieli spośród osób wyznaczonych przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową - organizację pracodawców.

Strony mogą zapraszać do prac w Zespole jako obserwatorów przedstawicieli innych organizacji związkowych i pracodawców działających w branży oraz ekspertów.

Zadania

Celem powołania Zespołu jest kontynuowanie trójstronnego dialogu sektorowego prowadzonego dla godzenia interesów stron i realizacji rządowych programów restrukturyzacyjnych oraz strategii dla branży górnictwa węgla kamiennego – dla zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu.

 Wyniki prac 

Wypracowano i przyjęto następujące dokumenty:

 • Program Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002. Program zawierał Górniczy Pakiet Socjalny (GPS), przekształcany w kolejnych Programach,
 • Korekta programu rządowego Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002,
 • Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń,
 • Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004–2006 oraz Strategia na lata 2007-2001,
 • Program łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia na Śląsku (2003 r.),
 • Plan dostępu do rezerw węgla kamiennego w latach 2004 – 2010 oraz plan zamknięcia kopalń w latach 2004 – 2007 (potrzebny do notyfikacji pomocy publicznej).
 • Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 oraz Ustawa o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015  przyjętych w 2007 roku. W kontekście tych dokumentów zostały  powołane przez Ministerstwo Gospodarki - w oparciu o ustalenie partnerów społecznych w 2010 i 2011 r. - trzy zespoły problemowe, które miały na celu wypracowanie propozycji potrzebnych rozwiązań dla branży górnictwa węgla kamiennego, w tym zmian dotyczących procesów prywatyzacyjnych w Spółkach Węglowych oraz opracowanie dodatkowych propozycji rozwiązań organizacyjnych i prawnych z zakresu realizacji polityki energetycznej Polski do 2030r. Wypracowane dokumenty skierowane zostały do dalszych prac w Ministerstwie Gospodarki w 2012 r.

 

 • Zapoznawano się z przygotowaniem do procesu prywatyzacji przedsiębiorstw w sektorze górnictwa węgla kamiennego (2008 - 20011 r.). Analizowano przebieg wprowadzania na Giełdę Papierów Wartościowych - Lubelskiego Węgla "Bogdanka" SA (2009 r.) i Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (2011 r.). Nadal trwają prace nad wypracowaniem zmian w obowiązujących regulacjach dotyczących prywatyzacji Spółek Węglowych (2011 r. i  2012 r.) .
 • Stałym elementem programów posiedzeń Zespołu Trójstronnego jest problematyka BHP w górnictwie oraz informacje o pracach Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Omawiano także stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego w aspekcie „Raportu z oceny bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego”. Ministerstwo Gospodarki zobowiązało Rady Nadzorcze Spółek Węglowych do odbywania raz na kwartał spotkań z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie bezpieczeństwa pracy.

Ponadto:

 • Przeprowadzono konsultację projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 • Zapoznano się z działaniami rządu w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego.
 • Dokonano przeglądu planów antykryzysowych w górnictwie węgla kamiennego, przygotowanych przez Spółki Węglowe oraz Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego.

Zawarto:

 • Porozumienie dotyczące reformy systemu ubezpieczeń społecznych (grudzień 1998 r.).
 • Porozumienie dotyczące restrukturyzacji górniczych spółek węglowych - m.in. powstanie Kompanii Węglowej S.A. (grudzień 2003 r.).
 • Porozumienie dotyczące wypłat nagród dla górników za 2004 r.(grudzień 2005 r.).
 • Porozumienie dotyczące wypłat nagród dla górników za 2005 r. (czerwiec 2006 r.).

Dialog branżowy prowadzony był również poza Zespołem Trójstronnym – przykładem są tu spotkania z sygnatariuszami Porozumienia z 2003 r. oraz innymi centralami górniczych związków zawodowych.

Członkowie Zespołu uczestniczą w dialogu prowadzonym na szczeblu władz regionalnych, jak również w ramach wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Ma to szczególnie miejsce podczas konsultowania m.in. programów lub innych lokalnych inicjatyw łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, problematyki pracowniczej i społecznej, a także programów prywatyzacyjnych Spółek Węglowych.

 

Skład Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Sekretarz Zespołu - Nina Krasuska tel. 22/461-61-45,  nina.krasuska@mrips.gov.pl

Imię i nazwisko Instytucja

 – Współprzewodniczący Zespołu

Ministerstwo Aktywów Państwowych
Wacław Czerkawski – Współprzewodniczący Zespołu Związek Zawodowy Górników w Polsce
Janusz Olszowski – Współprzewodniczący Zespołu Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

 

SKŁAD STRONY RZĄDOWEJ
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Finansów
Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

 

INSTYTUJE RZĄDOWE
Joanna Martyka Kierownik Zakładu Badań Ekonomicznych i Społecznych - Główny Instytut Górnictwa
Krzysztof Król Wiceprezes - Wyższy Urząd Górniczy
Mirosław Skibski Dyrektor Oddziału w Katowicach - Agencja Rozwoju Przemysłu
SKŁAD STRONY PRACODAWCÓW
Leszek Słaboń Prezes Zarządu – Holding KW Sp. z o.o.
Janusz Gałkowski Prezes Zarządu – Spółka Restruskturyzacji Kopalń S.A.
Włodzimierz Hereźniak Prezes Zarządu – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Grzegorz Muszyński Prezes Zarządu - Jastrzębska Spółka Węglowa Innowacje S.A.
Tomasz Rogala Prezes Zarządu - Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
Roman Walter Prezes Zarządu – Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A.
Tomasz Heryszek Prezes Zarządu – Węglokoks S.A.
Tomasz Cudny Prezes Zarządu – Tauron Wydobycie S.A.
Artur Wasil Prezes Zarządu - LW „Bogdanka” S.A.
Jan Marinov Prezes Zarządu - Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia Sp. z o.o.
Grzegorz Wacławek Prezes Zarządu - Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
Krzysztof Mieszczak Prezes Zarządu – Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.
SKŁAD STRONY ZWIĄZKOWEJ
Czesław Jurgielewicz Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce - Przewodniczący
Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce 
Katarzyna Pietrzyk Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce - Wiceprzewodnicząca
Związek Zawodowy Jedności Górniczej  
Jerzy Demski Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce - Wiceprzewodniczący 
Związek zawodowy Pracowników Dołowych  
Dariusz Potyrała Związek Zawodowy Górników w Polsce - Przewodniczący Rady Krajowej  
Sebastian Czogała Związek Zawodowy Górników w Polsce - Wiceprzewodniczący
Arkadiusz Siekaniec Związek Zawodowy Górników w Polsce - Wiceprzewodniczący
Grzegorz Jadwiżuk Związek Zawodowy Górników w Polsce przy Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. - Przewodniczący
Marek Mnich NSZZ Solidarność 80
Irena Przybysz NSZZ Solidarność 80
Dawid Kozak NSZZ Solidarność 80
Arkadiusz Świderski NSZZ Solidarność 80
Andrzej Wiano NSZZ Solidarność 80
Krzysztof Kłosek NSZZ Solidarność 80
Dariusz Czech NSZZ Solidarność 80
Krzysztof Brzeźniak NSZZ Solidarność 80
Bogusław Ziętek Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”
Przemysław  Skupin Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”
Rafał Jedwabny Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”
Krzysztof Łabądź Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”
Zdzisław Bredlak Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”
Tomasz Bury Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”
Patryk Pieczko Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”
Dariusz Trzcionka Porozumienie Związków Zawodowych KADRA
Bogdan Studencki Porozumienie Związków Zawodowych KADRA
Marek Gacka Porozumienie Związków Zawodowych KADRA
Krzysztof Stefanek Porozumienie Związków Zawodowych KADRA
Krzysztof Stanisławski Porozumienie Związków Zawodowych KADRA
Marek Klucewicz Przewodniczący - Związek Zawodowy KONTRA
Marek Staroń Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa i Energetyki KONTRA
Mirosław Lipowski Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa i Energetyki KONTRA
Bogusław Hutek Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”
Artur Braszkiewicz Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” -  KWK Ruda Ruch "Halemba"
Stanisław Kłysz Wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” - Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
Jarosław Grzesik Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
Sławomir Kozłowski Przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Sopata Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Tauron Wydobycie S.A. - Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”
Jarosław Szawerna Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Anna"
Roman Brudziński Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Zofiówka”- Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

 

Piotr Luberta

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce

Sławomir Łukasiewicz

Związek Zawodowy Przeróbka

Jarosław Niemiec

Związek Zawodowy Przeróbka

Ryszard Jędyk

Związek Zawodowy Przeróbka

Grzegorz Pazdur

Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce

Sławomir Stacha

Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa

Marek Bałys

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych

Krzysztof Ciaputa

Związek Zawodowy Pracowników DołowychZGRI

Andrzej Środa

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych KWK „PIAST”

Mirosław Pukas

Przewodniczący - FZZ Kadra XXI

Maciej Bochenek

Wiceprzewodniczący - FZZ Kadra XXI

Paweł Kołodziej

Przewodniczący - FZZ Górników JSW S.A.

Zenon Dąbrowski

Wiceprzewodniczący - FZZ Górników JSW S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.magrzyk
Informację wprowadził/a: a.magrzyk
Data wytworzenia: 2009-07-08
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-11-24 12:05:50 Ewelina Guz modyfikacja
2 2021-11-24 11:27:23 Ewelina Guz modyfikacja
3 2021-10-07 12:02:12 n.krasuska modyfikacja
4 2021-01-29 13:20:08 Ewa Piotrowska modyfikacja
5 2021-01-26 12:28:18 Ewelina Guz modyfikacja
6 2021-01-26 12:27:12 Ewelina Guz modyfikacja
7 2021-01-15 13:11:16 n.krasuska modyfikacja
8 2020-12-15 14:38:17 n.krasuska modyfikacja
9 2020-12-14 12:02:03 n.krasuska modyfikacja
10 2020-12-09 12:49:39 n.krasuska modyfikacja
11 2020-09-29 15:56:23 n.krasuska modyfikacja
12 2020-09-08 14:50:09 n.krasuska modyfikacja
13 2020-09-08 11:56:22 n.krasuska modyfikacja
14 2020-05-06 13:25:09 n.krasuska modyfikacja
15 2020-05-05 10:25:26 n.krasuska modyfikacja
16 2020-05-05 10:24:30 n.krasuska modyfikacja
17 2020-03-30 07:28:23 n.krasuska modyfikacja
18 2020-02-07 09:24:12 Ewelina Guz modyfikacja
19 2020-01-14 14:00:58 n.krasuska modyfikacja
20 2020-01-14 12:08:20 n.krasuska modyfikacja
21 2020-01-08 12:29:04 n.krasuska modyfikacja
22 2020-01-08 11:51:56 n.krasuska modyfikacja
23 2020-01-07 10:45:47 n.krasuska modyfikacja
24 2019-12-12 13:27:44 n.krasuska modyfikacja
25 2019-12-12 13:24:36 n.krasuska usunięcie pliku [regulamin ztg-17.05.02.pdf]
26 2019-12-12 13:24:36 n.krasuska modyfikacja
27 2019-09-05 09:55:29 n.krasuska modyfikacja
28 2019-08-27 12:22:39 n.krasuska modyfikacja
29 2019-08-27 12:15:01 n.krasuska modyfikacja
30 2019-08-27 12:07:41 n.krasuska modyfikacja
31 2019-08-21 09:03:42 n.krasuska modyfikacja
32 2019-07-24 07:46:01 n.krasuska modyfikacja
33 2019-07-16 09:38:52 n.krasuska modyfikacja
34 2019-07-16 09:33:29 n.krasuska modyfikacja
35 2019-06-26 13:51:39 n.krasuska modyfikacja
36 2019-06-10 11:51:00 n.krasuska modyfikacja
37 2019-06-05 10:04:49 n.krasuska modyfikacja
38 2019-05-08 11:37:07 n.krasuska modyfikacja
39 2019-05-08 11:36:27 n.krasuska modyfikacja
40 2019-05-08 11:35:09 n.krasuska modyfikacja
41 2019-05-08 11:34:23 n.krasuska modyfikacja
42 2019-03-28 15:01:10 n.krasuska modyfikacja
43 2019-03-28 14:55:30 n.krasuska modyfikacja
44 2019-03-14 12:10:13 n.krasuska modyfikacja
45 2019-03-14 11:05:57 n.krasuska modyfikacja
46 2019-02-15 15:22:24 n.krasuska modyfikacja
47 2019-02-15 15:16:01 n.krasuska modyfikacja
48 2019-01-31 09:09:55 n.krasuska modyfikacja
49 2019-01-31 09:03:28 n.krasuska modyfikacja
50 2018-10-25 12:31:21 n.krasuska modyfikacja
51 2018-10-25 10:56:06 n.krasuska modyfikacja
52 2018-10-05 13:22:00 n.krasuska modyfikacja
53 2018-10-05 11:03:41 n.krasuska modyfikacja
54 2018-10-01 13:58:24 n.krasuska modyfikacja
55 2018-10-01 13:54:48 n.krasuska modyfikacja
56 2018-06-14 09:42:56 n.krasuska modyfikacja
57 2018-06-08 12:53:12 n.krasuska modyfikacja
58 2018-06-07 12:21:09 n.krasuska modyfikacja
59 2018-06-07 12:11:38 n.krasuska modyfikacja
60 2018-05-22 14:12:27 n.krasuska modyfikacja
61 2018-05-22 11:18:59 n.krasuska modyfikacja
62 2018-05-10 14:24:24 n.krasuska modyfikacja
63 2018-05-10 12:48:15 n.krasuska modyfikacja
64 2018-05-10 12:26:38 n.krasuska modyfikacja
65 2018-05-10 11:47:45 n.krasuska modyfikacja
66 2018-04-24 14:40:44 n.krasuska modyfikacja
67 2018-04-20 13:37:26 n.krasuska modyfikacja
68 2018-02-06 13:39:33 n.krasuska modyfikacja
69 2017-08-25 12:23:41 n.krasuska modyfikacja
70 2017-08-25 12:21:50 n.krasuska modyfikacja
71 2017-08-25 12:20:56 n.krasuska modyfikacja
72 2017-08-25 12:19:42 n.krasuska modyfikacja
73 2017-07-05 13:45:05 n.krasuska modyfikacja
74 2017-07-05 13:36:58 n.krasuska modyfikacja
75 2017-02-22 11:29:54 n.krasuska modyfikacja
76 2016-12-07 14:45:40 n.krasuska modyfikacja
77 2016-09-23 15:24:19 ewa kleniewska modyfikacja
78 2016-09-23 15:21:39 ewa kleniewska modyfikacja
79 2016-04-14 13:46:08 n.krasuska modyfikacja
80 2016-04-12 13:59:15 n.krasuska modyfikacja
81 2016-02-08 06:49:57 Maria Sobczyk modyfikacja
82 2016-02-03 08:12:11 Maria Sobczyk modyfikacja
83 2016-02-02 09:07:34 Maria Sobczyk modyfikacja
84 2016-01-22 14:17:44 Maria Sobczyk modyfikacja
85 2016-01-21 10:32:35 Maria Sobczyk modyfikacja
86 2016-01-18 10:35:20 Maria Sobczyk modyfikacja
87 2016-01-18 08:51:51 Maria Sobczyk modyfikacja
88 2016-01-15 10:43:04 Maria Sobczyk modyfikacja
89 2016-01-15 10:31:48 Maria Sobczyk modyfikacja
90 2016-01-15 10:11:38 Maria Sobczyk modyfikacja
91 2016-01-14 14:42:24 Maria Sobczyk modyfikacja
92 2016-01-14 14:31:31 Maria Sobczyk modyfikacja
93 2016-01-14 14:23:05 Maria Sobczyk modyfikacja
94 2016-01-14 13:46:28 Maria Sobczyk modyfikacja
95 2016-01-14 13:39:06 Maria Sobczyk modyfikacja
96 2016-01-14 13:26:42 Maria Sobczyk modyfikacja
97 2016-01-14 13:25:48 Maria Sobczyk modyfikacja
98 2015-03-25 09:24:55 wioletta ziegler modyfikacja
99 2014-01-10 14:35:56 a.magrzyk modyfikacja
100 2014-01-10 14:35:48 a.magrzyk modyfikacja
101 2013-12-03 13:03:56 a.magrzyk modyfikacja
102 2013-11-26 14:22:00 a.magrzyk modyfikacja
103 2013-09-10 09:33:26 wioletta ziegler modyfikacja
104 2013-07-24 10:39:08 a.magrzyk modyfikacja
105 2013-06-26 12:21:45 wioletta ziegler modyfikacja
106 2013-06-26 12:20:51 wioletta ziegler modyfikacja
107 2013-03-12 14:17:07 wioletta ziegler modyfikacja
108 2013-03-12 14:03:02 wioletta ziegler modyfikacja
109 2013-03-12 12:29:23 a.magrzyk modyfikacja
110 2013-03-12 12:28:03 a.magrzyk modyfikacja
111 2013-03-12 12:23:12 a.magrzyk modyfikacja
112 2013-03-12 11:56:49 a.magrzyk modyfikacja
113 2013-03-12 11:53:41 a.magrzyk modyfikacja
114 2013-03-12 11:51:30 a.magrzyk modyfikacja
115 2013-03-12 11:47:56 a.magrzyk modyfikacja
116 2013-03-12 11:45:00 a.magrzyk modyfikacja
117 2013-03-12 11:36:17 a.magrzyk modyfikacja
118 2013-03-12 11:35:05 a.magrzyk modyfikacja
119 2013-03-12 11:34:15 a.magrzyk modyfikacja
120 2013-03-12 09:21:07 wioletta ziegler modyfikacja
121 2013-03-08 10:59:30 wioletta ziegler modyfikacja
122 2013-03-08 10:56:57 wioletta ziegler modyfikacja
123 2013-03-08 10:31:34 a.magrzyk modyfikacja
124 2013-03-08 10:29:37 a.magrzyk modyfikacja
125 2013-03-08 09:24:39 wioletta ziegler modyfikacja
126 2013-03-08 09:23:45 wioletta ziegler modyfikacja
127 2013-03-08 09:22:49 wioletta ziegler modyfikacja
128 2013-03-08 09:20:59 wioletta ziegler modyfikacja
129 2013-03-07 13:24:04 a.magrzyk modyfikacja
130 2013-03-07 13:24:03 a.magrzyk modyfikacja
131 2013-03-07 13:22:51 a.magrzyk modyfikacja
132 2013-03-07 12:59:17 a.magrzyk modyfikacja
133 2013-03-07 12:54:15 a.magrzyk modyfikacja
134 2013-03-07 09:50:49 wioletta ziegler modyfikacja
135 2013-03-07 09:50:12 wioletta ziegler modyfikacja
136 2013-03-07 09:05:23 wioletta ziegler modyfikacja
137 2013-03-07 08:59:27 wioletta ziegler modyfikacja
138 2013-03-07 08:54:21 a.magrzyk modyfikacja
139 2013-03-07 08:52:37 a.magrzyk modyfikacja
140 2013-02-05 13:21:55 a.magrzyk modyfikacja
141 2013-01-17 10:32:35 a.magrzyk modyfikacja
142 2013-01-17 10:28:10 a.magrzyk modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: