Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Branży Chemicznej (przy MRPiT)

Zespół Trójstronny ds. Branży Chemicznej

Zespół został powołany na wniosek, z którym w lutym 2003 r. wystąpiły do rządu organizacje związkowe sektora chemicznego. Podstawą dla ich wniosku były punkty „Porozumienia Ramowego – Dialog Autonomiczny w Sektorze Chemicznym”, w którym jego sygnatariusze wspólnie postanowili podjąć wszelkie działania zmierzające do opracowania programów restrukturyzacji przemysłu chemicznego i wdrożenia ich tak, aby stał się on konkurencyjny wobec przedsiębiorstw z krajów UE” oraz do wystąpienia do Rządu RP o powołanie zespołu trójstronnego dla sektora chemicznego, w celu wdrożenia programu «Strategia dla przemysłu chemicznego do roku 2010» przyjętego w dniu 4 czerwca 2002 roku przez Radę Ministrów”. Zespół pracuje w oparciu o przyjęty „Regulamin Pracy Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej”.

Stronę rządową reprezentują przedstawiciele: Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Nafty Polskiej S.A. Stronę związkową reprezentują przedstawiciele: Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce (OPZZ), Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, Sekcji Krajowej Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych.

Stronę pracodawców reprezentują przedstawiciele: Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (KPP), PKPP „Lewiatan”, Business Centre Club Związek Pracodawców.

Zadania

Celem powołania Zespołu ds. Branży Chemicznej jest prowadzenie trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron przy realizacji rządowych programów restrukturyzacji zakładów branży chemicznej, w celu zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu.

Wyniki prac

Opiniowanie projektów dokumentu rządowego, opracowanego przez Naftę Polską S.A. „Strategii restrukturyzacji, konsolidacji produktowej i rynkowej oraz prywatyzacji Podmiotów Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej” (w ostatecznej wersji pn.: „Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej”).

Dokonano ceny koncepcji restrukturyzacji i prywatyzacji spółek Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, opracowanej przez Naftę Polską S.A.

W związku powołaniem Polskiego Holdingu Farmaceutycznego i związaną z tym prywatyzacją trzech spółek: Polfy Warszawa, Polfy Tarchomin i Polfy Pabianice, powołany został w 2099 r. Podzespołu ds. Przemysłu Farmaceutycznego, w wyniku dyskusji na temat „Strategii dla Przedsiębiorstw z Branży Farmaceutycznej”. Zespół pracuje w oparciu o przyjęty „Regulamin Pracy Podzespołu ds. Przemysłu farmaceutycznego”.

Omawiano i analizowano następujące grupy problemów:

  • limity emisji dwutlenku węgla dla przemysłu chemicznego [rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008–2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (tzw. KPRU II)],
  • uwagi i konkretne propozycje do dyrektyw wchodzących w skład Pakietu Energetyczno-Klimatycznego na lata 2013–2020, potrzeba zdecydowanego propagowania na forum KE liberalizacji rynku energetycznego(dotyczy wszystkich nośników energii),konieczność  zdecydowanego propagowania na forum KE uwzględnienia w przydziałach uprawnień do emisji CO2 programów rozwojowych oraz aktywnego udziału przy pracach nad nową dyrektywą ETS,
  • koszty i oceniono wdrażania programu REACH ;
  • potrzeba opracowania przez KE pełnej inwentaryzacji zasobów energetycznych i zasobów magazynowych (wody, węgla i gazu) oraz wykonania prognozy energetycznej dla Unii (Polski);

Omawiano i analizowano politykę energetyczna rządu, w tym:

  • ceny gazu dla przemysłu chemicznego (dostęp do gazu na warunkach rynkowych dla branży chemicznej),
  • regulacje prawne dotyczące konkurencyjności przemysłu chemicznego w Polsce,
  • politykę rządu wobec potrzeb dywersyfikacji bazy surowcowej przemysłu chemicznego /uwzględnienie zgazowania węgla oraz surowców odnawialnych/, wpływ rynku energii elektrycznej na branżę chemiczną /uwzględnienie zabezpieczenia dostaw, cen oraz efektywności energetycznej/, przygotowania prognozy zapotrzebowania na nośniki energii (z uwzględnieniem programów rozwoju i wzrostu poziomu życia) oraz strategii zabezpieczenia jej dostaw do roku 2030,
  • propozycje opracowania na szczeblu KE wspólnej polityki rozwoju infrastruktury i budowy połączeń transgranicznych oraz wspólnego systemu magazynowania energii,
  • propagowanie na forum KE integracji energetycznych systemów przesyłowych pomiędzy UE-15 i UE-12,

Sformułowano stanowisko Polski w sprawie środków ochronnych dla rynku nawozowego oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją ze strony producentów bazujących na tanim dotowanym gazie; konieczność wzmocnienia obecności przedstawicieli Polski w pracach komisji i grup roboczych powoływanych przez KE;.

Analizowano rządowy pakiet antykryzysowy (2009 -2010) oraz wypracowano konkretne propozycje stabilizujące sytuację w sektorze chemicznym oraz w rolnictwie.

W związku z planowanymi procesami restrukturyzacji i przekształceń własnościowych JBR ustalono zasady funkcjonowania, zadania oraz rolę Jednostek Badawczo-Rozwojowych w obszarze nauka – gospodarka dla wzrostu innowacyjności branży chemicznej.

Omawiano sprawy emerytur pomostowych dla pracowników branży chemicznej.

Na wniosek partnerów społecznych powołano w 2009 r. Podzespół ds. Przemysłu Szklarskiego. W roku 2011 zaproponowano powwołanie Podzespołu ds. Sektora Paliwowego i Petrochemicznego (obydwa Podzespoły w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej

 

Skład zespołu

Sekretarz Zespołu - Nina Krasuska, tel. 22/461-61-45, nina.krasuska@mrpit.gov.pl

Nazwisko i imię Instytucja
Olga Semeniuk

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii                  

Współprzewodniczący Zespołu -  
Współprzewodniczący Zespołu - Wręga Sławomir

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy

Forum Związków Zawodowych

 

SKŁAD  STRONY  RZĄDOWEJ
Semeniuk Olga Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Podsekretarz Stanu
Patkowski Piotr Ministerstwo Finansów -  Podsekretarz Stanu
Śliwka Andrzej Ministerstwo Aktywów Państwowych - Podsekretarz Stanu
SKŁAD  STRONY  PRACODAWCÓW
Jaraczewski Paweł Grupa Azoty S.A. - Prezes Zarządu
Jałosiński Krzysztof Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Ryszard Pazdan Business Centre Club - Związek Pracodawców
Dominik Gajewski Konfederacja Lewiatan
Robert Szyman Konfederacja Lewiatan
SKŁAD  STRONY  ZWIĄZKOWEJ
Miara Mirosław NSZZ "Solidarność" - Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego
Podlasek Tomasz NSZZ "Solidarność" - Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego
Góra Roman NSZZ "Solidarność" - Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego
Darczuk Tadeusz FZZ - Związek Zawodowy Inzynierów i Techników
Bąk Roman FZZ - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność'80
Borys Bożena OPZZ - Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce - Wiceprzewodnicząca Federacji
Rogiewicz Stefan OPZZ - Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce
Kosiba Wiesław OPZZ - Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce

 

Nazwisko i imię   Instytucja

 

Marek Woszczyk - Prezes Zarządu

Urząd Regulacji Energetyki
Mariusz Zawisza - Prezes Zarządu         Polskie Górnictwo Naftowe            i Gazownictwo SA
Jerzy Koziara - Dyrektor ds. Zarządzania i Polityki Personalnej  
Andrzej Miazga - Prezes Zarządu Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna SA

 

Strona pracodawców

Organizacja Centrala
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Pracodawcy RP

Instytut Studiów Energetycznych Konfederacja Lewiatan
LUVENA SA  
CIECH SA        Business Centre Club        Związek Pracodawców

 

Strona związków zawodowych

Organizacja Centrala
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników     ZAK SA Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Międzyzakładowy NSZZ Pracowników ZCh Police SA  
Federacja Związku Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego      i Ceramicznego w Polsce  
NSZZ Pracowników ZAT SA  
Sekretariat Przemysłu Chemicznego Niezależny Samorządny Związek      Zawodowy "Solidarność"             
Sekcja Krajowa Przemysłu Chemicznego  
Branża Przemysłu i Ochrony Środowiska Forum Związków Zawodowych
Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego  
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  "Solidarność 80"  
Związek Inżynierów i Techników  

 

 


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.magrzyk
Informację wprowadził/a: a.magrzyk
Data wytworzenia: 2009-05-11
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-04-07 09:35:00 n.krasuska modyfikacja
2 2021-03-18 13:15:20 n.krasuska modyfikacja
3 2021-03-16 13:24:17 n.krasuska modyfikacja
4 2021-01-29 13:23:44 Ewa Piotrowska modyfikacja
5 2020-07-31 06:41:06 n.krasuska modyfikacja
6 2020-05-06 13:33:20 n.krasuska modyfikacja
7 2020-02-07 09:32:06 Ewelina Guz modyfikacja
8 2020-01-29 09:25:56 n.krasuska modyfikacja
9 2020-01-28 09:54:08 Ewelina Guz modyfikacja
10 2019-06-06 09:58:41 n.krasuska modyfikacja
11 2019-06-05 10:07:18 n.krasuska modyfikacja
12 2018-05-25 12:48:58 n.krasuska modyfikacja
13 2018-05-22 11:55:06 n.krasuska modyfikacja
14 2018-04-24 15:03:09 n.krasuska modyfikacja
15 2018-04-24 14:54:24 n.krasuska modyfikacja
16 2018-04-20 13:46:58 n.krasuska modyfikacja
17 2018-04-19 09:26:46 n.krasuska modyfikacja
18 2018-03-29 11:14:12 n.krasuska modyfikacja
19 2018-02-02 13:22:55 n.krasuska modyfikacja
20 2018-02-02 12:15:34 n.krasuska modyfikacja
21 2016-10-26 12:00:44 n.krasuska modyfikacja
22 2016-10-26 12:00:00 n.krasuska modyfikacja
23 2016-06-09 14:30:40 n.krasuska modyfikacja
24 2016-06-09 14:29:45 n.krasuska modyfikacja
25 2016-06-09 14:27:42 n.krasuska modyfikacja
26 2016-06-08 09:20:04 n.krasuska modyfikacja
27 2016-05-04 15:56:46 n.krasuska modyfikacja
28 2016-04-28 11:05:09 n.krasuska modyfikacja
29 2016-04-28 10:58:24 n.krasuska modyfikacja
30 2016-04-12 14:02:15 n.krasuska modyfikacja
31 2016-03-30 09:12:27 n.krasuska modyfikacja
32 2016-02-10 09:38:50 n.krasuska modyfikacja
33 2016-02-08 11:54:44 n.krasuska modyfikacja
34 2016-02-08 11:53:51 n.krasuska modyfikacja
35 2016-02-01 10:21:34 n.krasuska modyfikacja
36 2016-02-01 10:10:43 n.krasuska modyfikacja
37 2016-01-12 13:37:25 n.krasuska modyfikacja
38 2016-01-04 10:12:32 n.krasuska modyfikacja
39 2015-12-23 15:50:31 n.krasuska modyfikacja
40 2015-12-23 14:16:19 n.krasuska modyfikacja
41 2015-12-23 11:36:58 n.krasuska modyfikacja
42 2015-12-23 11:23:26 n.krasuska modyfikacja
43 2015-12-23 11:23:07 n.krasuska modyfikacja
44 2015-12-23 11:22:08 n.krasuska modyfikacja
45 2015-12-23 11:20:06 n.krasuska modyfikacja
46 2015-03-25 09:27:05 wioletta ziegler modyfikacja
47 2015-03-25 09:26:00 wioletta ziegler modyfikacja
48 2014-03-11 12:18:43 a.magrzyk modyfikacja
49 2014-01-15 08:29:42 a.magrzyk modyfikacja
50 2014-01-10 14:39:35 a.magrzyk modyfikacja
51 2013-12-03 13:07:28 a.magrzyk modyfikacja
52 2013-11-26 14:23:04 a.magrzyk modyfikacja
53 2013-09-10 09:38:58 wioletta ziegler modyfikacja
54 2013-06-26 12:25:31 wioletta ziegler modyfikacja
55 2013-05-17 14:44:06 a.magrzyk modyfikacja
56 2013-03-14 09:57:11 wioletta ziegler modyfikacja
57 2013-03-14 09:53:39 wioletta ziegler modyfikacja
58 2013-03-13 12:38:41 a.magrzyk modyfikacja
59 2013-03-13 12:37:26 a.magrzyk modyfikacja
60 2013-03-13 10:38:34 a.magrzyk modyfikacja
61 2013-03-13 10:37:34 a.magrzyk modyfikacja
62 2013-03-13 10:25:24 a.magrzyk modyfikacja
63 2013-03-13 10:04:38 a.magrzyk modyfikacja
64 2013-03-08 10:39:24 a.magrzyk modyfikacja
65 2013-03-07 09:59:19 wioletta ziegler modyfikacja
66 2013-03-07 09:57:23 wioletta ziegler modyfikacja
67 2013-03-07 09:55:59 wioletta ziegler modyfikacja
68 2013-03-07 09:41:02 a.magrzyk modyfikacja
69 2013-03-07 09:39:57 a.magrzyk modyfikacja
70 2013-03-07 09:38:22 a.magrzyk modyfikacja
71 2013-03-07 09:36:50 a.magrzyk modyfikacja
72 2013-03-07 09:35:07 a.magrzyk modyfikacja
73 2013-03-07 09:30:21 wioletta ziegler modyfikacja
74 2013-03-07 09:28:17 wioletta ziegler modyfikacja
75 2013-03-07 09:27:26 wioletta ziegler modyfikacja
76 2013-03-07 09:24:53 wioletta ziegler modyfikacja
77 2013-03-07 09:22:31 wioletta ziegler modyfikacja
78 2013-03-07 09:16:30 wioletta ziegler modyfikacja
79 2013-02-05 13:24:08 a.magrzyk modyfikacja
80 2013-02-01 10:22:43 a.magrzyk modyfikacja
81 2013-01-17 10:45:10 a.magrzyk modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: