Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego (przy MRPiPS)

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego

Zespół działa od stycznia 1999 roku na podstawie umowy z partnerami społecznymi. Wcześniej odbywały się liczne spotkania ze związkami zawodowymi branży w związku z nasilonymi procesami transformacji przemysłu lekkiego. Od listopada 2000 roku, po zaakceptowaniu „Strategii dla przemysłu lekkiego na lata 2000-2005”, Prezydium Zespołu prowadziło prace w formule Zespołu Monitorującego Realizację Zadań Zawartych w „Strategii...„. Od 10 kwietnia 2002 roku ponownie działa Zespół Trójstronny w pełnym składzie.

Do końca 2012 r. odbyło się 61 posiedzeń Zespołu.

Skład

Stronę rządową w Zespole reprezentują przedstawiciele w randze sekretarza/podsekretarza stanu wskazani przez Ministrów: Rozwoju, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Finansów. Ponadto, w zależności od poruszanej tematyki dopraszani są przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Generalnego Inspektoratu Celnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Stronę pracowników w Zespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przez:  Federację Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego i Krajową Sekcję Pracowników Przemysłu Lekkiego NSZZ „Solidarność”. 

Stronę pracodawców w Zespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przez: Związek Pracodawców Przemysłu Lekkiego, Związek Pracodawców Przemysłu Tekstylnego, Polski Związku Producentów Odzieży i Tkanin Lewiatan, Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego.

Stałymi ekspertami Zespołu jako kompetentni reprezentanci tych środowisk w sprawach rozwiązań merytorycznych są przedstawiciele branżowych izb gospodarczych.

Zadania

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych   z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów przemysłu lekkiego.

Wyniki prac

W październiku 2000 roku przyjęty został przez Radę Ministrów, opracowany przez Ministerstwo Gospodarki przedyskutowany i zaakceptowany przez Zespół Trójstronny, dokument „Strategia dla Przemysłu Lekkiego na lata 2000-2005”.

We wrześniu 2003 r. Rada Ministrów przedłużyła obowiązywanie dokumentu o dalsze dwa lata w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, która również była zainicjowana przez Zespół Trójstronny.

W związku z tym, iż dokument „Strategia dla przemysłu lekkiego na lata 2000-2007” wyczerpał swoje możliwości wpływania na funkcjonowanie krajowego przemysłu Zespół Trójstronny postulował potrzebę opracowania nowego dokumentu dostosowanego do aktualnie istniejących warunków. Na posiedzeniach Zespołu w 2006 i 2007 roku prowadzone były konsultacje nad nowym dokumentem przygotowywanym przez Ministerstwo Gospodarki. Ostatecznie zaakceptowano dokument – „Koncepcja Horyzontalnej Polityki Przemysłowej w Polsce”.

Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 lipca 2007 r. Prezentuje on uwarunkowania, aktualny stan i wyzwania polskiego przemysłu oraz cel horyzontalnej polityki przemysłowej. Przedstawia również wstępne założenia analiz konkurencyjności i foresightu technologicznego, które zastąpią dotychczasowe strategie sektorowe.

Kolejnym etapem „Koncepcji horyzontalnej...” jest „Analiza konkurencyjności przemysłu lekkiego”. Powołany został zespół roboczy, którego zadaniem było przygotowanie harmonogramu działań wynikających z rekomendacji zawartych w „Analizie...”. Wynikiem jego pracy była akceptacja dokumentu „Harmonogram działań na rzecz sektorów przemysłu lekkiego”.

Do osiągnięć Zespołu Trójstronnego w 2012 roku należy zaliczyć:

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw zamówień publicznych w przemyśle lekkim. W wyniku prowadzonej dyskusji pomiędzy gestorami zamówień publicznych a wykonawcami podczas kolejnych posiedzeń Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego na temat realizacji przez przemysł lekki zamówień publicznych, na wniosek strony społecznej powołany został Zespół Roboczy. Rynek zamówień publicznych stanowi dość istotną część rynku wyrobów przemysłu lekkiego, dlatego podjęto decyzje, aby podczas spotkań Zespołu Roboczego wymieniano poglądy i doświadczenia w zakresie realizacji przetargów publicznych, a także wypracowywano wspólne rozwiązania dotyczące ww. procedur. Spotkania Zespołu mają być miejscem przedstawiania dobrych praktyk, przekazywania propozycji zmian w prawie zamówień publicznych z praktycznego punktu widzenia oraz dialogu pomiędzy przedstawicielami przemysłu a zamawiającymi z poszczególnych resortów. Przedstawiciele przemysłu lekkiego wystosowali formalny apel do instytucji rządowych ogłaszających przetargi publiczne o zrewidowanie cen w realizowanych zamówieniach publicznych w związku ze znacznym wzrostem cen surowców włókienniczych, a także ograniczeniami podaży, a także terminów składania zamówień publicznych (ogłoszenia o przetargach) i możliwości zmian już zawartych umów.

Strona społeczna aktywnie uczestniczyła w konsultacjach projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wskazanie problemów wynikających z obowiązujących przepisów oraz zaproponowała kierunki zmian. Konsultowano także projekt zmian w unijnym prawie zamówień publicznych i prowadzono szeroką akcję propagującą masowy udział przedsiębiorstw polskich w tych konsultacjach.

Strona społeczna Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiegomonitorowała wpływ zmian w prawodawstwie krajowym i unijnym w odniesieniu do przemysłu lekkiego. Prace prowadzone były w sposób ciągły i z pełnym zaangażowaniem zarówno strony związkowej, pracodawców, jak również izb branżowych.

Przedstawiciele przemysłu tekstylno-odzieżowego współpracowali przy przygotowaniu propozycji zmian w Ustawie o VAT w zakresie „ulgi za złe długi” (60 dni zamiast 180 dni). Zmiany te miały na celu poprawę sytuacji firm w zakresie płynności finansowej.

W ramach dialogu społecznego zarówno na szczeblu Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego jak i na poziomie Komisji Europejskiej, przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawców przemysłu lekkiego aktywnie uczestniczyli w tworzeniu, opiniowaniu, monitorowaniu polityki europejskiej mającej wpływ na konkurencyjność przemysłu lekkiego, w tym stosowaniu instrumentów ochrony rynku unijnego przed nieuczciwą konkurencją oraz przestrzeganiu standardów pracy ustalanych przez MOP.

Zajmowano się omówieniem wszystkich spraw mających zasadnicze znaczenie dla możliwości funkcjonowania i restrukturyzacji przemysłu lekkiego. W toku rzeczowej wymiany poglądów następuje sprecyzowanie stanowisk stron w odniesieniu do poszczególnych kwestii, jak również poszukiwane są możliwości znalezienia rozwiązania konkretnych problemów, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań prawnych i ekonomiczno-finansowych. Duża fachowość uczestników dialogu stanowi specyfikę Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, a zarazem decyduje o randze tego forum w wymiarze społeczno-politycznym.

Skład zespołu

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt

 Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu - Współprzewodniczący

Ministerstwo Rozwoju

22, 273 70 40

sekretariat.JEmilewicz@mr.gov.pl

       

 Tadeusz Wawrzyniak, Prezes - Współprzewodniczący Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

   042 636 12 31

                           

 Zbigniew Kaniewski, Przewodniczący - Współprzewodniczący Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego

   042 674 24 28

Barbara Piętakiewicz-Schultz  - Sekretarz Zespołu Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

   022 661 16 06        

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Bartosz Marczuk - Podsekretarz Stanu

Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

     Wiesław Janczyk - Sekretarz Stanu

 Ministerstwo Finansów

Franciszek Andrzej Ziajkowski

 Pracodawcy Przemysłu Lekkiego

Bogusław Słaby

Zwiazek Przedsiębiorców Przemysłu Młody Lewiatan

Artur Gacek

Związek Pracodawców Przemysłu Tekstylnego

Zbvigiew Kaniewski

Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego

Wiesława Licha

Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego           

Marek Ulewicz

Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego           

 

       

 

Strona pracodawców

Organizacja Centrala

 

1. Związek Pracodawców Przemysłu Lekkiego

Pracodawcy RP

2. Związek Pracodawców Przemysłu Tekstylnego

nie zrzeszony

3. Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan

Konfederacja Lewiatan

4. Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

Euratex

5.. Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego  

 

Strona związkowa

 

Organizacja Centrala

 

1.Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego

OPZZ

2.Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Lekkiego NSZZ "Solidarność"

NSZZ „S”

 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.magrzyk
Informację wprowadził/a: a.magrzyk
Data wytworzenia: 2009-05-11
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-15 14:37:17 Ewa Piotrowska modyfikacja
2 2016-04-12 14:00:48 n.krasuska modyfikacja
3 2016-01-15 15:55:06 n.krasuska modyfikacja
4 2016-01-15 14:42:46 Ewa Piotrowska modyfikacja
5 2016-01-15 11:48:00 Ewa Piotrowska modyfikacja
6 2016-01-15 10:10:00 Ewa Piotrowska modyfikacja
7 2016-01-15 10:09:12 Ewa Piotrowska modyfikacja
8 2015-04-29 08:33:04 wioletta ziegler modyfikacja
9 2015-04-29 08:32:31 wioletta ziegler modyfikacja
10 2014-01-10 14:37:56 a.magrzyk modyfikacja
11 2013-12-03 13:05:21 a.magrzyk modyfikacja
12 2013-10-28 10:20:37 a.magrzyk modyfikacja
13 2013-09-10 14:17:43 wioletta ziegler modyfikacja
14 2013-09-10 09:35:01 wioletta ziegler modyfikacja
15 2013-05-17 14:43:13 a.magrzyk modyfikacja
16 2013-03-12 14:15:16 wioletta ziegler modyfikacja
17 2013-03-12 10:53:08 wioletta ziegler modyfikacja
18 2013-03-12 10:17:53 wioletta ziegler modyfikacja
19 2013-03-12 10:16:51 wioletta ziegler modyfikacja
20 2013-03-12 10:15:49 wioletta ziegler modyfikacja
21 2013-03-12 10:15:13 wioletta ziegler modyfikacja
22 2013-03-12 10:14:07 wioletta ziegler modyfikacja
23 2013-03-12 10:11:35 wioletta ziegler modyfikacja
24 2013-03-12 10:10:28 wioletta ziegler modyfikacja
25 2013-03-12 10:09:51 wioletta ziegler modyfikacja
26 2013-03-12 10:07:06 wioletta ziegler modyfikacja
27 2013-03-07 14:28:35 wioletta ziegler modyfikacja
28 2013-03-07 09:06:26 wioletta ziegler modyfikacja
29 2013-03-07 09:02:20 wioletta ziegler modyfikacja
30 2013-02-05 13:31:41 a.magrzyk modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-03-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: