Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego (przy MRPiPS)

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego

Zespół został powołany na wniosek, z którym 6 stycznia 2006 r. wystąpiła do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”. Decyzję o utworzeniu Zespołu Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął w porozumieniu z Ministrem Gospodarki na początku lutego 2006 roku. Zespół liczy obecnie 34 członków. Zespół pracuje w oparciu o przyjęty jednogłośnie „Regulamin Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego”. Zespół obradował ogółem siedem razy (trzykrotnie w 2006 r., trzykrotnie w 2007 r., jeden raz w 2008 r.).

Zespół nie wznowił działalności od listopada 2008 r.

Skład

Stronę rządową reprezentują przedstawiciele następujących resortów: gospodarki morkiej i żelugi śródlądowej, rozwoju, finansów, rodziny,  pracy i polityki społecznej oraz obrony narodowej.

Stronę związkową reprezentują przedstawiciele: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych,  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Stronę racodawców reprezentują przedstawiciele: Konfederacji "Lewiatan", Pracodawców RP.

Zadania

Zadaniem Zespołu jest wypracowywanie, na zasadzie konsensusu, wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców w sektorze stoczniowym.

Wyniki prac

1. Zespół pozytywnie zaopiniował tekst dokumentu rządowego: Projekt „Strategii dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006–2010” (ostateczna wersja Strategii została przyjęta przez Radę Ministrów na posiedzeniu dnia 21 sierpnia 2006 r.). 2. „Stanowisko strony związkowej Zespołu Stoczniowego Komisji Trójstronnej” z 8 maja 2006 r., dotyczące sytuacji sektora stoczniowego, zostało przyjęte do wiadomości jako stanowisko odrębne. 3. Zespół dyskutował nad informacją na temat rządowego projektu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ze szczególnym uwzględnieniem emerytur pomostowych oraz wykazu rodzajów prac wykonywanych w szczególnych warunkach w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w sektorze stoczniowym. 4. Debatował nad informacją dotyczącą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy (konieczność podnoszenia kwalifikacji). 5. Zespół zajmował się wstępnym uzgodnieniem zasad współpracy wszystkich stron w sprawach dotyczących udziału w pracach i spotkaniach różnych gremiów na forum międzynarodowym, dotyczących sektora stoczniowego. 6. Ustalono, że zostaną utworzone minizespoły złożone z przedstawicieli organizacji związkowych, ministerstwa i zarządów stoczni – jako płaszczyzna merytorycznej dyskusji dotyczącej poszczególnych firm (niezrealizowane). 7. Strona rządowa obiecała powołanie zespołu międzyresortowego, którego celem będzie szybsza dystrybucja informacji niezbędnych w procesie prywatyzacji stoczni (zrealizowane – dnia 16 października 2007 r. Prezes Rady Ministrów powołał zespół międzyresortowy ds. realizacji „Strategii...”, któremu przewodniczy przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa w randze podsekretarza stanu). 8. W polu zainteresowań członków Zespołu znalazły się następujące najważniejsze kwestie bieżące, m.in. : nadużywania zwolnień lekarskich od pracy przez pracowników stoczni, zatrudniania polskich stoczniowców za granicą poza układem zbiorowym pracy, ze szczególnym uwzględnieniem Norwegii; możliwości wprowadzenia ułatwień (zniesienia barier biurokratycznych) w zatrudnianiu obcokrajowców, monitorowanie planowanych zmian w Kodeksie Pracy, polegających na ograniczeniu możliwości pracy w niedzielę oraz ograniczeniu liczby nadgodzin w porównaniu z limitami ustalonymi w układach zbiorowych pracy w stoczniach, gdzie cykl technologiczny w przypadku części prac wymaga pracy ciągłej. 9. Na ostatnim posiedzeniu dnia 12 lutego 2008 r. Zespół obradował nad: informacją strony rządowej na temat procesów prywatyzacji w morskich stoczniach produkcyjnych („mapy prywatyzacyjna” i stan uzgodnień z potencjalnymi inwestorami; informacja dotycząca relacji z Komisją Europejską; przedstawienie strategii dla Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni); informacją przedstawicieli pracodawców na temat sytuacji i problemów w firmach (stocznie i kooperanci); określeniem niezbędnych działań wobec stoczni w celu zagwarantowania bieżącego funkcjonowania oraz wypłat wynagrodzeń do czasu zakończenia procesów prywatyzacji; informacją dotyczącą stanu realizacji programu unijnego: Projekt Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL pt. „MAYDAY – Model Aktywnego Wsparcia Rozwoju Pracowników i Firm wobec Zmian Strukturalnych w Gospodarce”, skierowanego do pracowników w wieku 50 lat plus (NSZZ „Solidarność”) – określenie się Zespołu co do ewentualnych działań w celu poszukiwania rozwiązań i propozycji systemowych, w porozumieniu z Rządem RP, na rzecz zatrudniania, szkoleń, zmiany zawodu pracowników w wieku lat 45 i 50 plus.

 

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego wznowił działalność w dniu 8 kwietnia 2013 r. w następujacym składzie:

 

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt

Paweł Brzezicki

Wspołprzewodniczący

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Podseretarz Stanu

SekretariatPBrzezickiego@mgm.gov.pl

Jerzy Czuczman

Wspołprzewodniczący

Dyretor Biura Związek Pracodawców Forum Okrętowe

 

j.czuczman@forumokretowe.org.pl

Mirosław Piórek                  Współprzewodniczący

NSZZ "Solidarność"                                       Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej SA

 

58 307 24 55     miroslaw.piorek@remontowa.com.pl

 

 

Piotrowska Ewa                                             Sekretarz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

22 661 16 33
ewa.piotrowska@mrpips.gov.pl

 

Skład zespołu

Strona rządowa

Imię i nazwisko

Stanowisko 

Instytucja 

Witold Słowik

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Rozwoju

Wiesław Janczyk

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Finansów

Marcin Zieleniecki

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Paweł Brzezicki Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
     
Bartosz Kownacki Sekretarz Stanu Ministerstwo Obrony Narodowej

 

Strona pracodawców

Imię i nazwisko

 Funkcja

Instytucja 

Liudmyla Buimister

Prezes Zarządu Stoczni Gdańskj

Kofederacja Lewiatan

Piotr Stypa 

Prezes Zarządu TOWIMOR 

Konfederacja Lewiatan

Mateusz Filipp 

Prezes Zarządu Remontowa Shipbuilding

Konfederacja Lewiatan

Henryk Ogryczak 

Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds.Gosporaki Morskiej

Pracodawcy Pomorza

Jarosław Flont

Prezes Zarządu                  Stocznia Remontowa S.A.

Konfederacja LEWIATAN

Jan Łabas 

Przewodniczący Sekcji Przemysłu i Gospodarki Morskiej

Pracodawcy Pomorza

Zbigniew Miodowski

Prezes Zarządu              ZinkPower Szczecin Sp.z o.o.

Konfederacja LEWIATAN

Jerzy Czuczman

Dyrektor Biura  Związku Pracodawców Forum Okrętowe

Konfederacja LEWIATAN

 

Strona Związkowa

 

Imię i nazwisko

 Funkcja

Instytucja 

Adam Liszczewski

V-ce Przewodniczący Rady krajowej WZZPGM; Przewodniczący WZZ PGM Gdańskiej Stoczni Remontowej SA w Gdańsku

Ogólnopolskie Porozumienie      Związków Zawodowych                    

Włodzimierz Wiśniewski

Przewodniczący WZZPGM w SSR „Gryfia” S.A. w Szczecinie

Ogólnopolskie Porozumienie      Związków Zawodowych

Marian Jeziorański

Przewodniczący Zarządu Zakładowego Stoczni Remontowej Nauta 

Ogólnopolskie Porozumienie      Związków Zawodowych

Lesław Bukowski

 

Przewodniczący WZZ PGM Remontowa Shipbuilding SA

Ogólnopolskie Porozumienie      Związków Zawodowych

Mirosław Piórek

Współprzewodniczący

Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”,

NSZZ „Solidarność”

Krzysztof Żmuda

Sekretarz Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”,              Przewodniczący NSZZ „S” Stocznia Północna SA

NSZZ „Solidarność

Benedykt Kerlin 

Przewodniczący KZ NSZZ "S" Fabryki Mebli Okrętowych Famos SA Stargradzie Gd.

NSZZ "Solidarność"

Tadeusz Szymelfenig

Członek Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”,                          Członek KZ NSZZ „S” Stoczni Marynarki Wojennej

NSZZ „Solidarność

Karol Guzikiewicz

Członek Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”,                       Zastępca Przewodniczącego     NSZZ „S” Stocznia Gdańska SA

NSZZ „Solidarność

Jerzy Gerth

Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego NSZZ Solidarność 80

Forum Związków Zawodowych

Marek Bronk

ZZ Okrętowiec Stoczni Gdańsk

Forum Związków Zawodowych

Sławomir Bała  Przewodniczący Zarządu Zakładowego WZZ PGM Stocznia Remontowa NAUTA  OPZZ

 

Strona pracodawców

Organizacja

Zrzeszoana w reprezentatywnej centrali /nie zrzeszona

 

 

Grupa Remontowa, Stocznia Remontowa SA, Stocznia Gdańsk SA, ZinkPower Szczecin Sp. z o.o., Związek Pracodawców Forum Okrętowe, TOWIMOR SA, Stocznia Remontowa Shipbuilding, Pracodawcy Pomorza

Konfederacja Lewiatan

 

 

Strona związkowa

Organizacja

Zrzeszoana w reprezentatywnej centrali /nie zrzeszona

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej  w Morskiej Stoczni Remontowej "Nauta" , WZZ PGM Grupy Stocznia Gdańsk, WZZ PGM Remontowa Shipbuilding, WZZ PGM w SSR "Gryfia", 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ "S", 

NSZZ "Solidarność’

Międzyzakładowa organicacja związkowa NSZZ  "Solidarność 80", Związek Zawodowy Okrętowiec Stoczni Gdańsk, 

Forum Związków Zawodowych

 

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-12-2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: