Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Kto zawiera układy zbiorowe pracy

Kto zawiera układy zbiorowe pracy

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy zawierają:

ze strony pracowników (jednostek organizacyjnych sektora prywatnego jak i budżetowego):

właściwy statutowo organ ponadzakładowej organizacji związkowej, zdefiniowanej jako organizacja związkowa, będąca ogólnokrajowym związkiem zawodowym, zrzeszeniem (federacją) związków zawodowych lub ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową (konfederacją),

ze strony pracodawców sektora prywatnego:

właściwy statutowo organ organizacji pracodawców - w imieniu zrzeszonych w niej pracodawców,

ze strony pracodawców sektora budżetowego:

  • właściwy minister lub centralny organ administracji rządowej – działający w imieniu pracodawców, zatrudniających pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej, niezrzeszonych w organizacjach pracodawców,
  • odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz przewodniczący zarządu związku samorządowego - w imieniu pracodawców, zatrudniających pracowników samorządowych jednostek sfery budżetowej, niezrzeszonych w organizacjach pracodawców,

a także:

  • strona pracowników, o której mowa w art. 23 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, ze zm.) i
  • strona pracodawców, o której mowa w art. 24 ww. ustawy,

mogą zawrzeć ponadzakładowe układy zbiorowe pracy obejmujące ogół pracodawców zrzeszonych w organizacjach, o których mowa w art. 24 ust. 1 wskazanej ustawy, lub grupę tych pracodawców oraz pracowników zatrudnionych przez tych pracodawców, a także porozumienia określające wzajemne zobowiązania tych stron.

Zawarcie układu ponadzakładowego - zgodnie z art. 2412 Kodeksu pracy - poprzedzają rokowania, podczas których strony muszą uwzględniać przedstawione warunki.
Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu przysługuje:

  • każdej organizacji pracodawców, uprawnionej do zawarcia układu,
  • oraz każdej, ponadzakładowej organizacji związkowej, reprezentującej pracowników, dla których układ ma być zawarty,

z tym, że podmiot, który wystąpi z taką inicjatywą, jest obowiązany powiadomić o niej każdą organizację związkową, reprezentującą pracowników, dla których układ ma być zawarty.

Gdy pracowników, dla których zawierany jest układ ponadzakładowy, reprezentuje więcej niż jedna ponadzakładowa organizacja związkowa – rokowania w celu zawarcia układu prowadzi ich wspólna reprezentacja lub działające wspólnie poszczególne organizacje związkowe. Jeśli nie wszystkie ponadzakładowe organizacje związkowe przystąpią do tych rokowań to prowadzą je organizacje związkowe, które do nich przystąpiły pod warunkiem, że wśród nich jest co najmniej jedna reprezentatywna ponadzakładowa organizacja związkowa.

Układ zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania nad tym układem, bądź co najmniej wszystkie organizacje reprezentatywne, w rozumieniu art. 24117 Kodeksu pracy, uczestniczące w rokowaniach.

Układ ponadzakładowy podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wniosku, który powinien spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. U. Nr 34, poz. 408).

Zakładowy układ zbiorowy pracy zawiera: pracodawca z działającymi u niego zakładowymi organizacjami związkowymi - zgodnie z art. 24123 Kodeksu pracy.

Gdy pracowników reprezentuje więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa rokowania prowadzi ich wspólna reprezentacja lub działające wspólnie poszczególne, zakładowe organizacje związkowe. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu zakładowego, nie krótszym niż 30 dni od dnia zgłoszenia tej inicjatywy, nie wszystkie organizacje związkowe przystąpią do rokowań, to
do ich prowadzenia uprawnione są te organizacje związkowe, które do nich przystąpiły. Warunkiem prowadzenia rokowań jest uczestniczenie w nich co najmniej jednej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej. Jeśli przed zawarciem układu zostanie utworzona zakładowa organizacja związkowa  to ma ona prawo przystąpić do rokowań. Układ zakładowy zawierają wszystkie organizacje uczestniczące w rokowaniach, bądź przynajmniej wszystkie reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe, w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy.

Zawarcie układu zakładowego dla pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy nie wyklucza możliwości objęcia tych pracowników układem ponadzakładowym.

W myśl art. 24128 Kodeksu pracy układ zakładowy może obejmować więcej niż jednego pracodawcę, jeżeli pracodawcy ci wchodzą w skład tej samej osoby prawnej. Rokowania nad jego zawarciem prowadzą:

-   właściwy organ osoby prawnej, oraz

- wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające u pracodawców, w trybie określonym w art. 24128 § 3-6 Kodeksu pracy.

Układ zakładowy podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez właściwego okręgowego inspektora pracy na podstawie wniosku, który podobnie jak układ ponadzakładowy powinien spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. U. Nr 34, poz. 408).

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: