Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), European Economic and Social Committee (EESC) to organ doradczy Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Opinie dla tych instytucji przedstawia z własnej inicjatywy lub na ich wniosek, jeżeli taki wymóg przewidują postanowienia Traktatu. Pominięcie konsultacji w tym przypadku stanowi uchybienie proceduralne i może stanowić podstawę do zaskarżenia decyzji do Trybunału Sprawiedliwości.

Komitet jest reprezentacją różnych środowisk społeczno-gospodarczych zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.

Członków Komitetu mianuje Rada podejmując decyzję jednomyślnie, spośród  kandydatów przedstawionych przez państwa członkowskie, po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji Europejskiej i organizacji europejskich reprezentujących różne dziedziny życia gospodarczego i społecznego. Członkowie Komitetu nie mogą zabiegać ani przyjmować od nikogo żadnych instrukcji, powinni wykonywać swoje funkcje w sposób całkowicie niezależny, w ogólnym interesie UE.

EKES działa na podstawie art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej,  art. 300-304 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Protokołów nr 7 i 36 do Traktatu Lizbońskiego oraz Regulaminu.

Liczba członków Komitetu nie przekracza 350. Pracują oni  w trzech grupach: I – pracodawców, II – pracobiorców, III – interesów różnych. Komitet składa się z sześciu wyspecjalizowanych sekcji, których liczba może zostać zwiększona. Każdy przedstawiciel Komitetu (z wyjątkiem przewodniczącego) musi należeć do przynajmniej jednej sekcji (ale nie więcej niż dwóch), gdzie sprawuje 2, 5 – letnią kadencję..

Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy mają po 24 przedstawicieli, Hiszpania i Polska – po 21, Rumunia – 15, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja - 9, Czechy, Grecja, Holandia, Portugalia, Szwecja i Węgry – po 12, Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa i Słowacja – po 9, Estonia, Łotwa i Słowenia – po 7, Cypr i Luksemburg – po 6 i Malta – 5. Mandat członkowski Komitetu trwa pięć lat. 

Komitet jest organem doradczym, którego zadaniem jest wyrażanie opinii na temat polityki gospodarczej i społecznej w ramach Unii Europejskiej oraz w sprawach mogących nieść z sobą reperkusje dla sytuacji ekonomicznej i społecznej w UE. Opinie mogą być sporządzone na wniosek innych organów UE (często są one bezwzględnie wymagane traktatowo), lub też z własnej inicjatywy Komitetu. Nie są one formalnie wiążące, chociaż są zwykle brane pod uwagę przy podejmowaniu stosownych decyzji przez te organy. Opinie są przyjmowane na zgromadzeniu plenarnym Komitetu zwykłą większością głosów i publikowane następnie w “Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej".

Oficjalna strona EKES

Rejestr zmian:

Autor informacji: r.lemieszewska
Informację wprowadził/a: r.lemieszewska
Data wytworzenia: 2009-01-29
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-09-08 10:13:34 r.lemieszewska modyfikacja
2 2015-09-08 10:07:11 r.lemieszewska modyfikacja
3 2015-09-08 10:06:33 r.lemieszewska modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: