Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) jest jedną z najdłużej działających organizacji międzyrządowych zajmującą się sprawami społecznymi. Powstała w 1919 r. w wyniku rosnącej troski o reformy społeczne po I Wojnie Światowej. Wśród członków - założycieli znalazły się: Belgia, Kuba, Czechosłowacja, Francja, Japonia, USA, Wielka Brytania oraz Polska. MOP jest jedyną organizacją międzynarodową, w której przedstawiciele pracodawców i pracowników - "partnerzy społeczni" - mają równe prawo z przedstawicielami rządów do kształtowania jej polityki i programów. Podstawą istnienia MOP jest jej Konstytucja (tekst: patrz poniżej). Obecnie członkami Organizacji jest 187 państw.

 Po 25 latach działalności Organizacja przyjęła Deklarację Filadelfijską. Deklaracja pozostaje podstawą wszystkich działań MOP i zawiera następujące zasady:

  • Praca nie jest towarem;
  • Wolność słowa i zrzeszania się stanowią podstawę trwałego postępu;
  • Ubóstwo, gdziekolwiek istnieje, stanowi niebezpieczeństwo dla dobrobytu wszystkich;
  • Wszystkie istoty ludzkie, niezależnie od rasy, wyznania lub płci mają prawo dążyć do osiągnięcia zarówno dobrobytu materialnego, jak i rozwoju duchowego w warunkach wolności i godności, bezpieczeństwa ekonomicznego i równości szans.

W 1946 r. MOP jako pierwsza została uznana za organizację wyspecjalizowaną Systemu Narodów Zjednoczonych. W 50. rocznicę powstania,  w 1969 r. MOP została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.

W związku ze zmianami w świecie pracy, jakie nastąpiły w wyniku procesów globalizacji na początku lat 90. Międzynarodowa Organizacja Pracy stanęła przed koniecznością redefinicji zadań i roli. W sytuacji, gdy wzrost gospodarczy nie zawsze prowadzi do postępu społecznego, konieczne stało się stworzenie katalogu uznanych przez społeczność międzynarodową podstawowych praw pracowników.

Przyjęta przez MOP w 1998 r. Deklaracja dotycząca fundamentalnych zasad i praw w pracy zawiera właśnie taki katalog (tekst - patrz poniżej). Definiuje ona cztery obszary fundamentalnych praw przysługujących człowiekowi w świecie pracy. Prawa te zawarte są w ośmiu fundamentalnych konwencjach MOP. Są to:

a) wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych: Konwencja nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych z 1948 r. oraz Konwencja nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych z 1949 r.,

b) zakaz wszystkich form pracy przymusowej i obowiązkowej: Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej z 1930 r. oraz Konwencja nr 105 dotycząca zniesienia pracy przymusowej z 1957 r.,

c) skuteczna likwidacja pracy dzieci: Konwencja nr 138 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia z 1973 r. oraz Konwencja nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminacji pracy dzieci z 1999 r.,

d) likwidacja dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia i wykonywania zawodu: Konwencja nr 100 dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości z 1951 r. oraz Konwencja nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu z 1958 r.

Wyzwania nowego tysiąclecia, zwłaszcza związane z globalizacją doprowadziły do zainicjowania prac nad wzmocnieniem kompetencji MOP w celu pomocy członkom w wysiłkach na rzecz realizacji celów Organizacji w nowych uwarunkowaniach . Zwieńczeniem tych prac było przyjęcie podczas 97 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w czerwcu 2008 r. Deklaracji dotyczącej sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji. Deklaracja stanowi informację dla świata zewnętrznego, w którym kierunku Organizacja zmierza, aby efektywniej odpowiadać na potrzeby świata pracy w radykalnie odmiennym środowisku XXI wieku, dotyczy również kwestii wzmocnienia zdolności MOP w promowaniu celów Organizacji - umożliwienia członkom realizacji tych celów w sposób spójny i zintegrowany, zgodnie z Agendą na rzecz godnej pracy (Decent Work Agenda).

W 2019 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy obchodziła stulecie powstania. Tematem przewodnim obchodów stulecia MOP była przyszłość pracy.  Był on dyskutowany podczas licznych dialogów krajowych, regionalnych i globalnych oraz w ramach Globalnej Komisji Wysokiego Szczebla ds. przyszłości pracy utworzonej w sierpniu 2017 r. pod przewodnictwem premiera Szwecji, Stefana Löfvena i prezydenta RPA Cyrila Ramaphosa.  22 stycznia 2019 r.  Komisja opublikowała raport pt. „Praca na rzecz lepszej przyszłości”, (dostępny na stronie MOP pod adresem:https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/publications/WCMS_662410/lang--en/index.htm)

Raport Globalnej Komisji oraz trójstronne konsultacje były podstawą opracowania i przyjęcia podczas jubileuszowej sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy (czerwiec 2019 r.) Deklaracji Stulecia o przyszłości pracy.

Deklaracja potwierdza znaczenie mandatu MOP w zmieniającym się świecie pracy, stanowi wezwanie mobilizujące środowisko międzynarodowe do przyjęcia skoncentrowanego na człowieku podejścia do przyszłości pracy i jest swoistą mapą drogową dla samej MOP. Deklaracja zawiera też stwierdzenie, że bezpieczne i higieniczne warunki pracy są podstawą godnej pracy, a załączona do niej rezolucja zobowiązuje Radę Administracyjną MBP do rozważenia włączenia prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w poczet fundamentalnych zasad i praw w pracy zgodnie z Deklaracją MOP dotyczącą fundamentalnych zasad i praw w pracy z 1998 r.

Deklaracja Stulecia o przyszłości pracy

Zadania

Do podstawowych zadań MOP należy:

  • tworzenie międzynarodowego prawa pracy, w formie konwencji i zaleceń, które zawierają minimalne standardy w zakresie podstawowych praw pracowniczych, takich jak: wolność związkowa, prawo do organizowania się, prawo do rokowań zbiorowych, zakaz pracy przymusowej i obowiązkowej, równouprawnienie w pracy i wykonywaniu zawodu;
  • oferowanie współpracy technicznej, w tym promowanie międzynarodowych standardów pracy oraz udzielanie pomocy państwom członkowskim w dostosowaniu prawa krajowego do postanowień konwencji i zaleceń MOP oraz w realizacji założeń Agendy na rzecz godnej pracy;
  • promowanie rozwoju niezależnych organizacji pracodawców i pracowników, a także szkolenie członków tych organizacji.

 

Organy MOP

1. Konferencja Ogólna (Międzynarodowa Konferencja Pracy)

Konferencja składa się z czterech delegatów każdego państwa członkowskiego: dwóch przedstawicieli rządu, jednego reprezentanta pracodawców i jednego pracowników. Jej zadaniem jest omawianie spraw skierowanych pod obrady przez Radę Administracyjną, przyjmowanie konwencji, zaleceń oraz rezolucji. Zgodnie z Konstytucją sesje Konferencji odbywają się przynajmniej raz w roku (zwykle w czerwcu) chyba, że zachodzi potrzeba nadzwyczajnego zwołania Konferencji. Konferencja obraduje w Genewie.

2. Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy

Rada Administracyjna (RA) składa się z 56 członków, z których 28 reprezentuje rządy, a po 14 pracodawców i pracowników oraz 66 zastępców członków (28 reprezentuje rządy, a po 19 pracodawców i pracowników). Wśród rządowych członków RA 10 miejsc piastują przedstawiciele państw odgrywających największą rolę w przemyśle. Obecnie są to: Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Japonia, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy. Pozostali przedstawiciele rządowi są wybierani przez delegatów na Konferencję co trzy lata. RA jest organem zarządzającym i koordynującym działalność Organizacji. Do jej kompetencji należy ustalanie porządku obrad Konferencji, programu i budżetu Organizacji oraz zajmowanie się sprawami bieżącymi. RA spotyka się w Genewie trzy razy w roku (marzec, czerwiec, listopad). Od czerwca 2008 r. przez rok funkcję przewodniczącego RA pełnił ówczesny Stały Przedstawiciel RP przy Biurze ONZ w Genewie, Pan Ambasador Zdzisław Rapacki. Rząd polski był członkiem tytularnym RA MBP w kadencji 2017-2021 (kadencja została wydłużona o rok ze względu na pandemię koronawirusa).

3. Międzynarodowe Biuro Pracy

Funkcję administracyjną w MOP pełni Międzynarodowe Biuro Pracy (MBP), na czele którego stoi Dyrektor Generalny wybierany przez Radę Administracyjną na 5-letnią kadencję. MBP zajmuje się działalnością techniczną Organizacji, przygotowaniem, zarówno merytorycznym, jak i technicznym obrad konferencji oraz organizacją pomocy technicznej. Jest to również centrum badawcze i dokumentacyjne oraz wydawca periodycznych i jednorazowych publikacji MOP.

Najważniejszym dorobkiem MOP jest jej dzialalność normotwórcza zawierająca się w 189 konwencjach i 205 zaleceniach, z czego 77 konwencji i 80 zaleceń zostało przez Radę Administracyjną uznane za aktualne (wykaz tych konwencji można znależć w Informatorze - MOP 100 lat. 1919-2019). Konwencje i zalecenia MOP są opracowywane przez komitety Międzynarodowej Konferencji Pracy i przyjmowane w głosowaniu, w którym udział biorą wszyscy delegaci na MKP – rządowi, pracowników i pracodawców. Do przyjęcia aktu prawnego wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych delegatów. Wypracowane przez MKP teksty są zatem wynikiem trójstronnego konsensu i – przynajmniej teoretycznie powinny odzwierciedlać interesy każdej z trzech stron. Zgodnie z art. 19 ust 5 b i 6 b w odniesieniu do nowo przyjętych konwencji i zaleceń państwa członkowskie mają obowiązek przedłożenia właściwej władzy – czyli organowi ustawodawczemu – tekstów tych aktów prawnych w celu podjęcia akcji ustawodawczej lub jakiejkolwiek innej. Jak objaśnia Memorandum Rady Administracyjnej przyjęte w 2005 r. obowiązek ten nie oznacza jednak konieczności implementacji postanowień nowej konwencji lub zalecenia ani nie stanowi zobowiązania państw członkowskich do ratyfikowania takiej konwencji.

Najważniejsze konwencje MOP to:

Konwencje fundamentalne

 

Konwencje związane z zarządzaniem

 

Najnowsze akty prawne przyjęte przez MOP to:

Polska ratyfikowała dotychczas 92 konwencje (z czego 66 pozostaje w mocy), w tym wszystkie konwencje fundamentalne i priorytetowe.

Współpracą z Międzynarodową Organizacją Pracy zajmuje się Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, tel. 22 461 61 30, fax. 22 461 61 33.

Więcej informacji o Międzynarodowej Organizacji Pracy można uzyskać w siedzibie Organizacji i na jej stronie internetowej:

International Labour Office
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22
Tel. +4122/799-7912
Fax. +4122/799-8577
Email. Communication@ilo.org
Web site: www.ilo.org

Patrz także:

Międzynarodowa Organizacja Pracy. Konstytucja i inne dokumenty.

Dokumenty Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące dialogu społecznego i praw związkowych

Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-2012. Tom I

Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-2012. Tom II

Międzynarodowa Organizacja Pracy. 100 lat - Informator

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: i.lukawska
Informację wprowadził/a: i.lukawska
Data wytworzenia: 2008-12-23
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-07-14 08:34:32 r.lemieszewska modyfikacja
2 2021-07-14 08:27:18 r.lemieszewska modyfikacja
3 2021-07-13 09:01:06 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Konwencja o pracy na morzu z poprawkami z 2014 r 2016 r i 2018 r tekst ujednolicony dokument nieoficjalny.pdf]
4 2021-07-13 09:01:06 Maria Niewiadomska usunięcie pliku [Konwencja_o_pracy_na_morzu_z_poprawkami_z_2014_r_2016_r_i_2018_r_tekst_ujednolicony_dokument_nieoficjalny.pdf]
5 2021-07-13 09:01:06 Maria Niewiadomska modyfikacja
6 2021-07-13 08:58:57 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Konwencja_o_pracy_na_morzu_z_poprawkami_z_2014_r_2016_r_i_2018_r_tekst_ujednolicony_dokument_nieoficjalny.pdf]
7 2021-07-13 08:58:57 Maria Niewiadomska usunięcie pliku [Konwencja o pracy na morzu z poprawkami z 2014 r. i 2016 r. tekst jednolity dokument nieoficjalny.pdf]
8 2021-07-13 08:58:56 Maria Niewiadomska modyfikacja
9 2021-02-15 09:52:40 n.krasuska modyfikacja
10 2020-12-17 13:28:40 Maria Niewiadomska modyfikacja
11 2020-12-17 13:24:24 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Konwencja Nr 155 dotyczaca bezpieczenstwa zdrowia pracownikow i srodowiska pracy_2.pdf]
12 2020-12-17 13:24:24 Maria Niewiadomska modyfikacja
13 2020-12-17 13:22:09 Maria Niewiadomska usunięcie pliku [Konwencja Nr 155 dotyczaca bezpieczenstwa zdrowia pracownikow i srodowiska pracy.pdf]
14 2020-12-17 13:22:09 Maria Niewiadomska modyfikacja
15 2020-12-17 13:20:02 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Protokol do Konwencji Nr 155 dot. bezpieczenstwa zdrowia pracownikow i srodowiska pracy.pdf]
16 2020-12-17 13:20:02 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Konwencja Nr 155 dotyczaca bezpieczenstwa zdrowia pracownikow i srodowiska pracy.pdf]
17 2020-12-17 13:20:02 Maria Niewiadomska modyfikacja
18 2020-12-17 13:19:12 Maria Niewiadomska modyfikacja
19 2020-12-17 13:16:20 Maria Niewiadomska modyfikacja
20 2020-12-17 12:50:53 Maria Niewiadomska modyfikacja
21 2020-09-29 15:47:20 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Poprawki-z-2016-r-do-Konwencji-o-pracy-na-morzu.pdf]
22 2020-09-29 15:47:20 Maria Niewiadomska modyfikacja
23 2020-09-29 15:46:11 Maria Niewiadomska modyfikacja
24 2020-09-29 15:45:47 Maria Niewiadomska modyfikacja
25 2020-09-29 15:44:41 Maria Niewiadomska modyfikacja
26 2020-09-29 15:41:45 Maria Niewiadomska modyfikacja
27 2020-09-29 15:39:42 Maria Niewiadomska modyfikacja
28 2020-09-29 15:36:50 Maria Niewiadomska modyfikacja
29 2020-09-29 15:34:04 Maria Niewiadomska modyfikacja
30 2020-09-29 15:31:22 Maria Niewiadomska modyfikacja
31 2020-09-29 15:29:07 Maria Niewiadomska modyfikacja
32 2020-09-29 15:25:28 Maria Niewiadomska modyfikacja
33 2020-09-29 15:23:36 Maria Niewiadomska modyfikacja
34 2020-09-29 15:16:45 Maria Niewiadomska modyfikacja
35 2020-09-29 15:12:59 Maria Niewiadomska modyfikacja
36 2020-09-29 14:37:37 Maria Niewiadomska modyfikacja
37 2020-09-29 14:35:46 Maria Niewiadomska modyfikacja
38 2020-09-29 14:34:26 Maria Niewiadomska modyfikacja
39 2020-09-29 14:32:23 Maria Niewiadomska modyfikacja
40 2020-09-29 14:30:48 Maria Niewiadomska modyfikacja
41 2020-09-29 13:56:13 Maria Niewiadomska modyfikacja
42 2020-09-29 13:54:08 Maria Niewiadomska modyfikacja
43 2020-09-29 13:52:00 Maria Niewiadomska modyfikacja
44 2020-09-29 13:50:12 Maria Niewiadomska modyfikacja
45 2020-09-29 13:48:17 Maria Niewiadomska modyfikacja
46 2020-09-29 13:46:04 Maria Niewiadomska modyfikacja
47 2020-09-29 12:02:51 Maria Niewiadomska modyfikacja
48 2020-09-29 11:25:50 Maria Niewiadomska modyfikacja
49 2020-09-29 11:23:01 Maria Niewiadomska modyfikacja
50 2020-09-29 11:21:44 Maria Niewiadomska modyfikacja
51 2020-09-29 11:20:10 Maria Niewiadomska modyfikacja
52 2020-09-29 11:18:21 Maria Niewiadomska modyfikacja
53 2020-09-29 10:51:55 Maria Niewiadomska modyfikacja
54 2020-09-10 10:55:38 wioletta ziegler modyfikacja
55 2020-09-10 10:26:40 wioletta ziegler modyfikacja
56 2020-09-10 10:20:02 wioletta ziegler modyfikacja
57 2020-07-17 10:15:23 Maria Niewiadomska modyfikacja
58 2020-07-17 09:59:30 Maria Niewiadomska modyfikacja
59 2020-07-17 09:58:52 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Zalecenie nr 206 dot. eliminacji przemocy i molestowania w swiecie pracy.doc]
60 2020-07-17 09:58:52 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Konwencja nr 190 dot. eliminacji przemocy i molestowania w swiecie pracy.doc]
61 2020-07-17 09:58:52 Maria Niewiadomska modyfikacja
62 2020-07-17 09:57:11 Maria Niewiadomska usunięcie pliku [Zalecenie nr 206 dot. eliminacji przemocy i molestowania w swiecie pracy.DOCX]
63 2020-07-17 09:57:11 Maria Niewiadomska usunięcie pliku [Konwencja nr 190 dot. eliminacji przemocy i molestowania w swiecie pracy.DOCX]
64 2020-07-17 09:57:11 Maria Niewiadomska modyfikacja
65 2020-07-17 09:56:20 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Zalecenie nr 206 dot. eliminacji przemocy i molestowania w swiecie pracy.DOCX]
66 2020-07-17 09:56:20 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Konwencja nr 190 dot. eliminacji przemocy i molestowania w swiecie pracy.DOCX]
67 2020-07-17 09:56:20 Maria Niewiadomska modyfikacja
68 2020-07-17 09:54:56 Maria Niewiadomska usunięcie pliku [Zalecenie nr 206 dot. eliminacji przemocy i molestowania w swiecie pracy.doc.DOCX]
69 2020-07-17 09:54:56 Maria Niewiadomska usunięcie pliku [Konwencja nr 190 dot. eliminacji przemocy i molestowania w swiecie pracy.doc.DOCX]
70 2020-07-17 09:54:56 Maria Niewiadomska modyfikacja
71 2020-07-17 09:54:14 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Zalecenie nr 206 dot. eliminacji przemocy i molestowania w swiecie pracy.doc.DOCX]
72 2020-07-17 09:54:14 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Konwencja nr 190 dot. eliminacji przemocy i molestowania w swiecie pracy.doc.DOCX]
73 2020-07-17 09:54:14 Maria Niewiadomska modyfikacja
74 2020-07-17 09:53:35 Maria Niewiadomska modyfikacja
75 2020-07-17 09:52:39 Maria Niewiadomska modyfikacja
76 2020-05-27 07:22:28 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Konwencja o pracy na morzu z poprawkami z 2014 r. i 2016 r. tekst jednolity dokument nieoficjalny.pdf]
77 2020-05-27 07:22:28 Maria Niewiadomska modyfikacja
78 2020-01-29 12:13:31 Maria Niewiadomska modyfikacja
79 2020-01-29 12:12:17 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Deklaracja Stulecia o przyszlosci pracy.docx]
80 2020-01-29 12:12:17 Maria Niewiadomska modyfikacja
81 2020-01-29 12:11:07 Maria Niewiadomska usunięcie pliku [DEKLARACJA STULECIA MOP.docx]
82 2020-01-29 12:11:07 Maria Niewiadomska modyfikacja
83 2020-01-29 12:10:39 Maria Niewiadomska dodanie pliku [DEKLARACJA STULECIA MOP.docx]
84 2020-01-29 12:10:39 Maria Niewiadomska modyfikacja
85 2020-01-29 11:09:08 r.lemieszewska modyfikacja
86 2020-01-29 11:07:54 r.lemieszewska modyfikacja
87 2020-01-29 10:54:21 r.lemieszewska modyfikacja
88 2020-01-29 10:45:06 r.lemieszewska modyfikacja
89 2019-12-20 12:32:37 r.lemieszewska modyfikacja
90 2019-12-20 12:23:37 r.lemieszewska usunięcie pliku [Informator MOP - 100 lat.pdf]
91 2019-12-20 12:23:36 r.lemieszewska modyfikacja
92 2019-12-20 12:22:34 r.lemieszewska modyfikacja
93 2019-12-20 12:21:32 r.lemieszewska edycja pliku [Informator MOP - 100 lat.pdf]
94 2019-12-20 12:21:32 r.lemieszewska modyfikacja
95 2019-12-20 12:20:33 r.lemieszewska dodanie pliku [Informator MOP - 100 lat.pdf]
96 2019-12-20 12:20:33 r.lemieszewska modyfikacja
97 2019-09-04 11:10:51 r.lemieszewska dodanie pliku [Zalecenie nr 205 dotyczace zatrudnienia i godnej pracy na rzecz pokoju i budowy odpornosci z 2017 r..docx]
98 2019-09-04 11:10:51 r.lemieszewska dodanie pliku [Zalecenie 204 dotyczace przechodzenia z gospodarki nieformalnej do gospodarki formalnej z 2015 r..doc]
99 2019-09-04 11:10:51 r.lemieszewska dodanie pliku [Poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu.doc]
100 2019-09-04 11:10:51 r.lemieszewska dodanie pliku [Zalecenie nr 203 dotyczace srodkow uzupelniajacych na rzecz skutecznej likwidacji pracy przymusowej.doc]
101 2019-09-04 11:10:51 r.lemieszewska modyfikacja
102 2019-09-04 11:09:19 r.lemieszewska usunięcie pliku [Zalecenie nr 205 dotyczace zatrudnienia i godnej pracy na rzecz pokoju i budowy odpornosci z 2017 r..docx]
103 2019-09-04 11:09:19 r.lemieszewska usunięcie pliku [Zalecenie 204 dotyczace przechodzenia z gospodarki nieformalnej do gospodarki formalnej z 2015 r..doc]
104 2019-09-04 11:09:19 r.lemieszewska usunięcie pliku [Poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu.doc]
105 2019-09-04 11:09:19 r.lemieszewska usunięcie pliku [Zalecenie nr 203 dotyczace srodkow uzupelniajacych na rzecz skutecznej likwidacji pracy przymusowej.doc]
106 2019-09-04 11:09:19 r.lemieszewska modyfikacja
107 2019-09-04 11:00:18 r.lemieszewska dodanie pliku [Protokol z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczacej pracy przymusowej lub obowiazkowej.doc]
108 2019-09-04 11:00:18 r.lemieszewska modyfikacja
109 2019-09-04 10:57:42 r.lemieszewska modyfikacja
110 2019-09-04 10:56:20 r.lemieszewska usunięcie pliku [Protokol z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczacej pracy przymusowej lub obowiazkowej.doc]
111 2019-09-04 10:56:20 r.lemieszewska modyfikacja
112 2019-09-04 10:54:27 r.lemieszewska modyfikacja
113 2018-10-08 11:17:28 r.lemieszewska dodanie pliku [Zalecenie nr 205 dotyczace zatrudnienia i godnej pracy na rzecz pokoju i budowy odpornosci z 2017 r..docx]
114 2018-10-08 11:17:28 r.lemieszewska modyfikacja
115 2018-10-08 11:16:51 r.lemieszewska usunięcie pliku [Zalecenie nr 205 dotyczace zatrudnienia i godnej pracy na rzecz pokoju i budowy odpornosci na sytuacje kryzysowe z 2017 r..docx]
116 2018-10-08 11:16:51 r.lemieszewska modyfikacja
117 2018-10-08 11:12:42 r.lemieszewska dodanie pliku [Zalecenie nr 205 dotyczace zatrudnienia i godnej pracy na rzecz pokoju i budowy odpornosci na sytuacje kryzysowe z 2017 r..docx]
118 2018-10-08 11:12:42 r.lemieszewska modyfikacja
119 2018-10-08 11:10:20 r.lemieszewska modyfikacja
120 2018-10-08 11:09:37 r.lemieszewska modyfikacja
121 2018-10-08 11:07:52 r.lemieszewska modyfikacja
122 2018-10-08 11:07:02 r.lemieszewska modyfikacja
123 2018-01-09 11:37:28 r.lemieszewska modyfikacja
124 2017-06-13 13:19:49 Małgorzata Mieszczanek modyfikacja
125 2016-10-03 10:08:34 r.lemieszewska modyfikacja
126 2016-10-03 10:07:37 r.lemieszewska modyfikacja
127 2016-03-01 15:28:41 r.lemieszewska modyfikacja
128 2016-02-25 11:43:23 r.lemieszewska dodanie pliku [Zalecenie 204 dotyczace przechodzenia z gospodarki nieformalnej do gospodarki formalnej z 2015 r..doc]
129 2016-02-25 11:43:23 r.lemieszewska modyfikacja
130 2016-02-25 11:41:25 r.lemieszewska usunięcie pliku [Zalecenie 204.doc]
131 2016-02-25 11:41:25 r.lemieszewska modyfikacja
132 2016-02-25 11:40:48 r.lemieszewska dodanie pliku [Zalecenie 204.doc]
133 2016-02-25 11:40:48 r.lemieszewska modyfikacja
134 2016-02-25 11:39:35 r.lemieszewska modyfikacja
135 2016-02-25 11:38:46 r.lemieszewska modyfikacja
136 2015-06-17 15:25:06 r.lemieszewska modyfikacja
137 2015-06-17 15:21:24 r.lemieszewska modyfikacja
138 2015-06-17 13:19:09 r.lemieszewska modyfikacja
139 2015-06-17 13:14:38 r.lemieszewska modyfikacja
140 2015-06-17 13:13:45 r.lemieszewska modyfikacja
141 2015-06-17 13:12:43 r.lemieszewska modyfikacja
142 2015-06-17 13:12:01 r.lemieszewska modyfikacja
143 2015-06-17 13:02:31 r.lemieszewska dodanie pliku [Poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu.doc]
144 2015-06-17 13:02:31 r.lemieszewska modyfikacja
145 2015-06-17 12:56:56 r.lemieszewska modyfikacja
146 2015-06-17 12:55:01 r.lemieszewska modyfikacja
147 2015-06-17 12:53:00 r.lemieszewska dodanie pliku [Zalecenie nr 203 dotyczace srodkow uzupelniajacych na rzecz skutecznej likwidacji pracy przymusowej.doc]
148 2015-06-17 12:53:00 r.lemieszewska dodanie pliku [Protokol z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczacej pracy przymusowej lub obowiazkowej.doc]
149 2015-06-17 12:53:00 r.lemieszewska modyfikacja
150 2015-06-17 12:52:29 r.lemieszewska dodanie pliku [Zalecenie nr 202 dotyczace krajowego minimalnego zakresu ochrony socjalnej.doc]
151 2015-06-17 12:52:29 r.lemieszewska usunięcie pliku [Zalecenie nr 203 dotyczace srodkow uzupelniajacych na rzecz skutecznej likwidacji pracy przymusowej.doc]
152 2015-06-17 12:52:29 r.lemieszewska usunięcie pliku [Protokol z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczacej pracy przymusowej lub obowiazkowej.doc]
153 2015-06-17 12:52:29 r.lemieszewska modyfikacja
154 2015-06-17 12:51:37 r.lemieszewska usunięcie pliku [Zal202.ang__pl.doc]
155 2015-06-17 12:51:37 r.lemieszewska modyfikacja
156 2015-06-17 12:50:22 r.lemieszewska dodanie pliku [Zalecenie nr 203 dotyczace srodkow uzupelniajacych na rzecz skutecznej likwidacji pracy przymusowej.doc]
157 2015-06-17 12:50:22 r.lemieszewska dodanie pliku [Protokol z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczacej pracy przymusowej lub obowiazkowej.doc]
158 2015-06-17 12:50:22 r.lemieszewska dodanie pliku [Zal202.ang__pl.doc]
159 2015-06-17 12:50:22 r.lemieszewska modyfikacja
160 2015-06-17 12:34:07 r.lemieszewska usunięcie pliku [Z203.doc]
161 2015-06-17 12:34:07 r.lemieszewska usunięcie pliku [protokolK29.doc]
162 2015-06-17 12:34:07 r.lemieszewska usunięcie pliku [Zal202.ang__pl.doc]
163 2015-06-17 12:34:07 r.lemieszewska modyfikacja
164 2015-06-17 12:33:29 r.lemieszewska modyfikacja
165 2015-06-17 12:32:10 r.lemieszewska modyfikacja
166 2015-06-17 12:30:28 r.lemieszewska dodanie pliku [Z203.doc]
167 2015-06-17 12:30:28 r.lemieszewska dodanie pliku [protokolK29.doc]
168 2015-06-17 12:30:28 r.lemieszewska modyfikacja
169 2015-06-17 12:29:58 r.lemieszewska dodanie pliku [Zal202.ang__pl.doc]
170 2015-06-17 12:29:58 r.lemieszewska modyfikacja
171 2015-06-17 12:24:27 r.lemieszewska modyfikacja
172 2015-06-17 12:23:55 r.lemieszewska modyfikacja
173 2013-04-24 11:25:04 wioletta ziegler modyfikacja
174 2013-04-24 11:23:10 wioletta ziegler modyfikacja
175 2013-04-24 11:18:11 wioletta ziegler modyfikacja
176 2013-01-10 11:56:23 r.lemieszewska modyfikacja
177 2013-01-10 11:39:40 r.lemieszewska modyfikacja
178 2012-11-22 14:55:20 i.lukawska modyfikacja
179 2012-11-22 14:54:25 i.lukawska modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: