Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Rola administracji publicznej

Istnieje wiele potencjalnych obszarów działań, które stwarzają pole do włączenia się administracji publicznej w wysiłki na rzecz wdrażania w Polsce zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Konieczne jest np. opracowanie norm akceptowanych przez firmy i przez opinię publiczną. Należy zdecydować, co w polskich warunkach powinno stanowić o tym, że firmę można uznać za społecznie odpowiedzialną: stopień efektywnego wykorzystania energii, posiadanie kodeksu etycznego, programy realizowane na rzecz społeczności lokalnej, rzetelna informacja na etykietach, itd. W opracowanie takich standardów, a także odpowiednich regulacji prawnych sprzyjających wdrażaniu zasad CSR, powinni włączyć się przedstawiciele odpowiednich urzędów. W polskich warunkach innym ważnym obszarem działań jest edukacja i promocja idei społecznej odpowiedzialności.

Pomimo działań podejmowanych przez organizacje społeczne, poziom wiedzy na temat CSR w Polsce nie jest satysfakcjonujący. Najbardziej rozpowszechnione zasady CSR są wśród dużych, często międzynarodowych korporacji, do których najszybciej docierają i na bieżąco wdrażane są światowe trendy w zarządzaniu. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniach na temat działalności społecznej polskich przedsiębiorstw: przodują tu wielkie koncerny i korporacje, a tylko niewielka część średnich i małych firm świadomie angażuje się w działania społeczne.

Wraz z pojawieniem się na rynku polskim zachodnich firm, zwiększeniem dostępu do fachowej literatury, upowszechnieniem programów szkoleniowych, różne elementy społecznej odpowiedzialności zaczęły przenikać do praktyki zarządzania. Doświadczenia światowe pokazują jednak, że nie należy bezkrytycznie przenosić zachodnich standardów bez uwzględniania poziomu rozwoju rynku w Polsce, kultury gospodarczej i politycznej, a także zaawansowania procesów budowy społeczeństwa obywatelskiego. Pojawia się więc potrzeba przeprowadzania kampanii społecznych na temat społecznej odpowiedzialności biznesu adresowanej głównie do średnich i małych przedsiębiorstw i ich interesariuszy, czyli w tym przypadku m. in. społeczności lokalnych i organizacji społecznych działających na poziomie lokalnym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprzez swych przedstawicieli z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego bierze udział w posiedzeniach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju oraz w pracach Grup roboczych funkcjonujących w ramach ww. Zespołu.

W ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołano Grupę roboczą do spraw społecznej odpowiedzialności administracji.

Założeniem prac Grupy roboczej jest wypracowanie propozycji konkretnych instrumentów rynkowych i narzędzi wsparcia przedsiębiorstw i innych organizacji we wdrażaniu praktyk społecznej odpowiedzialności i polityk należytej staranności w prowadzeniu codziennych operacji biznesowych.

Zadaniem grupy roboczej ds. odpowiedzialnej administracji jest przygotowanie:

  • przewodnika dla administracji rządowej i urzędów centralnych w zakresie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności w wewnętrznych rozwiązaniach organizacyjnych i zarządczych,
  • platformy informacyjnej nt. praktyk i działań administracji podejmowanych w ramach społecznej odpowiedzialności.

Realizując zadania administracji w zakresie wdrażania zagadnień związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw (CSR), Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego organizował od 2008 r. cykl dwudniowych szkoleń – z elementami prac warsztatowych – z zakresu wymienionych zagadnień dla różnych podmiotów. W 2008 r. zainaugurowano szkolenia dla przedstawicieli różnych szczebli administracji, zarówno publicznej jak i samorządowej. Pierwsze szkolenia zorganizowano dla urzędów marszałkowskich. Szkolenia w 2010 roku przeznaczono dla przedstawicieli urzędów wojewódzkich, zaś w roku 2011 szkoleniem objęto członków Zespołu ds. CSR przy Prezesie Rady Ministrów. W kwietniu i czerwcu 2012 r. przeszkolono dwukrotnie przedstawicieli kadr regionalnych i branżowych izb gospodarczych zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony zasad CSR, zarówno w wymiarze korzyści ekonomicznych jak i przestrzegania zasad etycznych, głównie w sektorze MŚP. W 2013 roku kontynuowano cykl szkoleń dla przedstawicieli samorządu gospodarczego organizując dla nich ponownie dwukrotne szkolenia. W 2015 roku ponowiono szkolenie dla przedstawicieli urzędów marszałkowskich. Wszystkie ww. szkolenia zostały przyjęte z zadowoleniem przez ich uczestników, w pełni pokazując słuszność podjętych działań w tym zakresie. Szkolenia pokazały także, jak wiele cennych inicjatyw podejmują w obszarze CSR interesariusze administracji w poszczególnych regionach oraz unaoczniły wciąż nieodkryte do końca możliwości i inicjatywy w tym zakresie. Poniżej, raport z zorganizowanego w roku 2010 r. szkolenia dla przedstawicieli 16 urzędów wojewódzkich. 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Barbara Waszkiewicz
Informację wprowadził/a: Barbara Waszkiewicz
Data wytworzenia: 2009-03-18
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2019-09-26 14:25:42 Maria Niewiadomska modyfikacja
2 2019-09-26 14:24:53 Maria Niewiadomska modyfikacja
3 2019-09-26 14:24:08 Maria Niewiadomska modyfikacja
4 2015-12-22 13:38:30 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
5 2015-12-22 13:38:02 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
6 2015-12-22 13:37:31 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
7 2015-12-22 13:35:03 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
8 2015-12-22 13:32:17 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: