Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść

Zespół ds. CSR przy Prezesie Rady Ministrów

 W dniu 8 maja 2009 roku Prezes Rady Ministrów na podstawie zarządzenia Nr 38 powołał Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR), jako organ pomocniczy Prezesa Rady  Ministrów. Zarządzenie określa skład Zespołu, jego zadania i tryb pracy. Zgodnie z zarządzeniem funkcję przewodniczącego Zespołu pełni przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki, a wiceprzewodniczącym jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego. Pozostali członkowie - w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej zaangażowanej w proces implementacji zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, są wskazywani przez właściwych ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu w pracach Zespołu, na prawach członka lub z głosem  doradczym, mogą brać udział w szczególności przedstawiciele organów samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych i jednostek badawczo-rozwojowych. Zespół ma przygotowywać rekomendacje dla administracji rządowej w zakresie promocji i wprowadzenia w życie zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Do jego zadań należy m.in.: koordynacja działań poszczególnych organów administracji publicznej w tym obszarze; wykorzystywanie doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących CSR z innych państw, w szczególności narzędzi wypracowanych w ramach Europejskiego Sojuszu na rzecz budowania i wdrażania polityki CSR; tworzenie warunków dla lepszej komunikacji i dialogu między administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących CSR.

W wyniku dotychczasowych prac:

  • wyłoniono Sekretariat Zespołu, którego pracami zajmuje się Departament Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki; 
  • powołano 4 grupy robocze, jako wyspecjalizowane komórki wspierające prace Zespołu przyporządkowując im koordynatorów. Są to :

- Grupa robocza do spraw systemu promocji CSR w Polsce – Polska Konfederacja Prawodawców Prywatnych Lewiatan,

- Grupa robocza do spraw odpowiedzialnych inwestycji – Pracodawcy RP,

- Grupa robocza CSR a edukacja – Związek Rzemiosła Polskiego,

- Grupa robocza do spraw zrównoważonej konsumpcji – Forum Związków Zawodowych.

  • Sekretariat Zespołu  opracował  stronę internetową poświęconą tematyce CSR, która jest częścią strony internetowej Ministerstwa Gospodarki.

Zespół obraduje na posiedzeniach plenarnych, zwoływanych w zależności od potrzeb – nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał. Zespól zainaugurował swe prace 21 lipca 2009 r. – dotychczas odbyły się 11 posiedzeń (ostatnie - 5 lipca 2012 r.pod przewodnictwem Pani Grażyny Henclewskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki.  

Zarządzeniem Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. Zespół ds. CSR, który od 2009 roku był organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów, został zniesiony (wraz z 13 innymi Zespołami). 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Barbara Waszkiewicz
Informację wprowadził/a: Barbara Waszkiewicz
Data wytworzenia: 2015-12-22
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-22 13:34:29 Barbara Waszkiewicz utworzenie dokumentu

Zespół ds. CSR przy Ministrze Gospodarki

Na podstawie zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 13) został reaktywowany Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki (poprzednio Prezesa Rady Ministrów). Zakłada się,  że działanie Zespołu pozwoli w szczególności na kontynuowanie dialogu między administracją publiczną a biznesem w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Do zadań Zespołu należy wypracowanie rekomendacji dotyczących kierunków wdrażania zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w proces rozwoju polityki gospodarczej kraju. W skład Zespołu wchodzi 46 członków reprezentujących: ministerstwa, urzędy i instytucje centralne, partnerów społecznych, organizacje społeczne, instytucje naukowe i organizacje międzynarodowe.   Zespół obraduje na posiedzeniach plenarnych, które zwołuje się w zależności od zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  Prace Zespołu pomiędzy jego posiedzeniami prowadzone są w grupach roboczych i grupach tematycznych, w zależności od przyjętego przez Zespół trybu działania. Na podstawie Regulaminu Prac Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołano następujące grupy robocze:

1.Grupa robocza ds. wdrażania zasad CSR

2. Grupa robocza ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji

3. Grupa robocza ds. monitorowania trendów CSR

4. Grupa robocza ds. edukacji i upowszechniania CSR

Dotychczas odbyło się sześć posiedzeń Zespołu,  w tym 21 grudnia 2015 r. podsumowujące  działalność Zespołu w 2015 roku.   

Rejestr zmian:

Autor informacji: Barbara Waszkiewicz
Informację wprowadził/a: Barbara Waszkiewicz
Data wytworzenia: 2015-12-22
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-22 15:03:15 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
2 2015-12-22 13:38:57 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
3 2015-12-22 15:03:15 Barbara Waszkiewicz utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: