Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść

Zespół ds. CSR przy Prezesie Rady Ministrów

W dniu 8 maja 2009 roku Prezes Rady Ministrów na podstawie zarządzenia Nr 38 powołał Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR), jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Funkcję przewodniczącego Zespołu pełnił przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki, a wiceprzewodniczącym był przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego. Pozostali członkowie – w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej zaangażowanej w proces implementacji zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, byli wskazywani przez właściwych ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu w pracach Zespołu, na prawach członka lub z głosem doradczym, brali udział w szczególności przedstawiciele organów samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych i jednostek badawczo-rozwojowych. 

Zadaniem Zespołu było wypracowanie rekomendacji dla administracji rządowej w zakresie promocji i wprowadzenia w życie zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Do jego zadań należało m.in. koordynacja działań poszczególnych organów administracji publicznej w tym obszarze; wykorzystywanie doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących CSR z innych państw; tworzenie warunków dla lepszej komunikacji i dialogu między administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących CSR.

Zespół obradował na posiedzeniach plenarnych, zwoływanych w zależności od potrzeb – nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał. Zespól zainaugurował swe prace 21 lipca 2009 r. 

Zarządzeniem Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. Zespół ds. CSR, który od 2009 roku był organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów, został zniesiony (wraz z 13 innymi Zespołami).

Zespół ds. CSR przy Ministrze Gospodarki

Na podstawie zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 13) Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw został reaktywowany jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki (poprzednio Prezesa Rady Ministrów). Zakładano, że działanie Zespołu pozwoli w szczególności na kontynuowanie dialogu między administracją publiczną a biznesem w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Do zadań Zespołu należało wypracowanie rekomendacji dotyczących kierunków wdrażania zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w proces rozwoju polityki gospodarczej kraju. W skład Zespołu wchodziło 46 członków reprezentujących ministerstwa, urzędy i instytucje centralne, partnerów społecznych, organizacje społeczne, instytucje naukowe i organizacje międzynarodowe. Zespół obradował na posiedzeniach plenarnych, które zwoływano w zależności od zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Prace Zespołu pomiędzy jego posiedzeniami prowadzone były w grupach roboczych i grupach tematycznych, w zależności od przyjętego przez Zespół trybu działania. Na podstawie Regulaminu Prac Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołano następujące grupy robocze:

  1. Grupa robocza ds. wdrażania zasad CSR
  2. Grupa robocza ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji
  3. Grupa robocza ds. monitorowania trendów CSR
  4. Grupa robocza ds. edukacji i upowszechniania CSR

Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Rozwoju

W skład Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, reaktywowanego w 2016 r. wchodzili zaproszeni przez Ministra Rozwoju przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, samorządu gospodarczego, przedsiębiorców, ekspertów w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR oraz przedstawiciele środowiska naukowego.

Celem prac zespołu było wypracowywanie rekomendacji dotyczących kierunków wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zespół zajmował się także zagadnieniami prowadzenia dialogu, wymiany doświadczeń między administracją publiczną, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz upowszechnianiem zasady solidarności społecznej i odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej.

Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju

Podstawą funkcjonowania Zespołu, w obecnym formacie, jest Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, strony społecznej, organizacji pracodawców, związków zawodowych, stowarzyszeń branżowych i sektorowych, środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji pozarządowych. Obszary tematyczne dla prac Zespołu wynikają z najbardziej aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych Polski a także z bieżących kierunków kluczowych polityk publicznych.

Zadania Zespołu realizowane są w ramach wyspecjalizowanych grup roboczych:

  1. Grupa robocza do spraw konsumenckich
  2. Grupa robocza do spraw innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR
  3. Grupa robocza do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni
  4. Grupa robocza do spraw społecznej odpowiedzialności administracji
  5. Grupa robocza do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę

Założeniem prac Grup roboczych jest wypracowanie propozycji konkretnych instrumentów rynkowych i narzędzi wsparcia przedsiębiorstw i innych organizacji we wdrażaniu praktyk społecznej odpowiedzialności i polityk należytej staranności w prowadzeniu codziennych operacji biznesowych.

Informacje na temat Zespołu znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/zespol-ds-zrownowazonego-rozwoju-i-spolecznej-odpowiedzialnosci-przedsiebiorstw

Rejestr zmian:

Autor informacji: Barbara Waszkiewicz
Informację wprowadził/a: Barbara Waszkiewicz
Data wytworzenia: 2015-12-22
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2019-09-26 14:48:15 Maria Niewiadomska modyfikacja
2 2019-09-26 14:40:42 Maria Niewiadomska modyfikacja
3 2015-12-22 14:48:15 Barbara Waszkiewicz utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: