Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Biuletyny / książki / broszury

Biuletyny / książki / broszury

Seria Biblioteka Dialogu Społecznego  - Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
 
 
1. Informator Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego
Informator Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego

2. Informator Rozwiązywanie sporów zbiorowych

3. Informator Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych

 

 4. Informator Instytucje dialogu społecznego przy urzędach administracji rządowej

 

5. Międzynarodowa Organizacja Pracy. Konstytucja i inne dokumenty.

Informator Międzynarodowa Organizacja Pracy - 90 lat istnienia

Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-2012. Tom I

Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-2012. Tom II

Trójstronna Deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej

Informator Międzynarodowa Organizacji Pracy - 100 lat

Informator - europejski dialog społeczny

6. Informator Trójstronne Zespoły Branżowe

Publikacje projektu systemowego PO KL 5.5.1 Poprawa funkcjoniwania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego (2008-20009)

 UWAGA:  Duża objętość zamieszczonych dokumetnów może wydłużać oczekiwanie na ich załadowanie

Kwartalnik Dialog - Pismo Dialogu Społecznego, Centrum Dialogu Społecznego "Dialog";więcej...
 
LITERATURA POLSKOJĘZYCZNA
Dialog społeczny w Polsce
 • Tomasz G.Grosse , Europa na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa2008.
 • Wojciech Misztal, Lokalny dialog obywatelski, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa 2008.
 • Jan Grzymski, Rozmowa czy konfrontacja? Protesty pisane, marsze i strajki w Polsce 2005-2007, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 • Krzysztof W. Baran, Zbiorowe prawo pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa-Kraków 2007.
 • Juliusz Gardawski, Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zatrudnienia w Polsce, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.
 • Tomasz G. Grosse , Od czego zależy jakość dialogu społecznego? Koncepcja modelu państwa administracyjnego i sieciowego na przykładzie instytucji dialogu społecznego, „Civitas”, Warszawa 2007.
 • Marek Rymsza, (red.), Organizacje pozarządowe. Dialog społeczny. Polityka państwa, Warszawa 2007.
 • Rafał Towalski (red.), Dialog społeczny: najnowsze dyskusje i koncepcje, Warszawa, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007.
 • Andrzej Zybała, Siła partnerstwa, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa 2007.
 • Mateusz Błaszczyk, Jacek Sroka (red.), Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, Warszawa, 2006.
 • Irena Dryll, (red.) Partycypacja w formie konsultacji i informacji : zagrożenia czy szanse?, Warszawa 2006.
 • Mateusz Fałkowski, Tomasz Grzegorz Grosse, Olga Napiontek, Dialog społeczny i obywatelski w Polsce 2002-2005, ISP, Warszawa 2006.
 • Bartłomiej Kowalski., Europejska Sztuka dialogu, Dialog 1/2006.
 • Przemysław Rotengruber, Perspektywy społecznego porozumienia : pragmatyka dyskursu władzy, Poznań 2006.
 • Jerzy Wratny, (red. nauk.), Umowa społeczna : gospodarka - praca - rodzina – dialog, Warszawa 2006.
 • Jacek Piotr Męcina, Dialog społeczny w Polsce a integracja z Unią Europejską, Warszawa, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005.
 • Dariusz Zalewski, (red. nauk.), Dialog społeczny na poziomie regionalnym: ocena szans rozwoju, Warszawa 2005.
 • Jak poprawić dialog Polaków? : wydanie z okazji Kongresu Obywatelskiego, Gdańsk 2005.
 • Plan społeczny 2005–2010. Europa socjalna w gospodarce światowej. Praca i możliwości dla wszystkich, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Bruksela 2005.
 • Anna Kulesza, Dialog społeczny: zbiorowe prawo pracy 1993-2003 (literatura polska i obca w wyborze), Warszawa, GBPiZS, 2004.
 • Ryszard Herbut, Jacek Sroka, Piotr Sula, Dialog społeczny na poziomie regionalnym, Warszawa, 2004.
 • Leszek Gilejko, (red.), Związki zawodowe a restrukturyzacja : bariery czy kompromis? Warszawa 2003.
 • Sebastian Koczur,Paweł Korus, Dialog społeczny: prawo pracowników do informacji i konsultacji, "Universitas", Kraków 2003.
 • Giovanni Casale, Polska: dialog społeczny i trójstronność : ewolucja i tendencje, Międzynarodowe Biuro Pracy (Genewa), Warszawa 2002.
 • Leszek Lejko, Partnerzy społeczni: konflikty, kompromisy, kooperacja, Poltext, Warszawa 2002.
 • Rozwój dialogu społecznego na poziomie regionalnym w Polsce - nowe uregulowania prawne, Przedstawicielstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce, Warszawa 2002.
 • Zasady dialogu społecznego : dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 r., Warszawa 2002.
 • Kazimierz W. Frieske, Modele zbiorowych stosunków pracy a zdolność gospodarki do tworzenia miejsc pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001.
 • Barbara Gąciarz, Włodzimierz Pańków, Dialog społeczny po polsku – fikcja czy szansa?, Warszawa, 2001.
 • Informacja na temat dialogu społecznego prowadzonego przez MPiPS w 2000 roku , Warszawa 2001.
 • Jerzy Hausner [i in.], Polski talk-show : dialog społeczny a integracja europejska : EU-monitoring V, Kraków 2001.
 • Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych w okresie luty 1994 - wrzesień 2001, Warszawa 2001.
 • Kazimierz W. Frieske, Dialog społeczny: zasady, procedury i instytucje w odniesieniu do podstawowych kwestii społecznych, Warszawa, IPiSS, 1994.

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA

I. Układy zbiorowe pracy (Industrial Relations)

 • Ackers P., Wilkinson A. (ed.) Understanding Work and Employment: Industrial Relations in Transition, Oxford University Press 2003.
 • Alaluf M., Prieto C., Collective bargaining and the social construction of employment, ETUC/ETUI-REHS, Brussels 2001.
 • Amable B., The Diversity of Modern Capitalism, OUP, 2004.
 • Arrigo G., Casale C., (ed.) Glossary of labour law and industrial relations (with special reference to the European Union), ILO 2007.
 • Baccaro L.. What is Alive and What is Dead in the Theory of Corporatism. BritishJournal of Industrial Relations, Vol. 41, 2003, No. 4, s. 683-706.
 • Bamber G., Lansbury R. D., Wailes N., International and Comparative Employment Relations: Globalisation and the Developed Market Economies, SAGE, 2004.
 • Barrow C. A., Industrial Relations Law 2/E, Cavendish Publishing Ltd, 2002.
 • Blanpain R., Decentralizing Industrial Relations and the Role of Labor Unions and Employee Representatives, Aspen Publ, 2007.
 • Blanpain R., Labour Law and Industrial Relations in the European Union, Kluwer Academic Publ, 1997.
 • Bosch G., Rubery J., Lehndorff S., European Employment Models under Pressure to Change, International Labour Review, Vol. 146, 2007.
 • Budd J. W., Scoville James G.(ed.), The Ethics of Human Resources and Industrial Relations, ILR PR, 2005
 • Burchill F., Labour Relations, Palgrave, 2008.
 • Bruun N., The Evolving Structure of Collective Bargaining in Europe 1990–2004. National Report. Finland, University of Florence, 2005.
 • Chelius J., Dworkin J. R. (ed.), Reflections on the Transformation of Industrial Relations, Scarecrow Pr Inc, 1990.
 • Clark I., Governance, the State, Regulation and Industrial Relations, Routledge Chapman & Hall, 2001.
 • Collings D. G., Gunnigle P., Morley M.-J., Global Industrial Relations, Wyd. Taylor & Francis Ltd., 2006.
 • Contemporary Industrial Relations, Oxford University Press, Oxford 1996.
 • Daza J. L., Informal Economy, Undeclared Work and Labour Administration 2005, Paper No. 9.
 • Deaton D.R., Beaumont P.B., The Determinants of Bargaining Structure: Some Large Scale Survey Evidence from Britain, British Journal of Industrial Relations 1980, vol.18(2), s. 202–216.
 • Dilts D. A., Cases in Collective Bargaining & Industrial Relations: A Decisional Approach, Mcgraw Hill Book Co., 2006.
 • Dølvik J.E., Economic and Monetary Union: Implications for Industrial Relations and Collective Bargaining in Europe, ARENA Working Paper 17/2000, Oslo 2000.
 • Dorssemont F., Cox G., Rombouts J., The Evolving Structure of Collective Bargaining in Europe 1990–2004. National Report. Belgium, University of Florence, 2005.
 • Edwards P. K.(ed.) Industrial Relations: Theory and Practice, Blackwell Publ, 2003.
 • Employment Relations [Wyd.] Blackwell Publishers London School of Economics, 2006, s. 51-72.
 • Fajertag G., Collective bargaining in Europe 2001, ETUC/ETUI-REHS, Brussels 2002.
 • Ferner A., Hyman R., Changing Industrial Relations in Europe, Blackwell Publ. 1998/2000.
 • Ferner A., Hyman R.(ed.), New Frontiers in European Industrial Relations, Blackwell Publ. 1994.
 • Florence P. Sargant, The Logic of Industrial Organization, Routledge Chapman & Hall, 2003.
 • Frenkel S., Patterns of Workplace Relations in the Global Corporation: Towards Convergence? in:
 • Belanger, J., Edwards, P.K and Haiven, L. (eds.) Workplace Industrial Relations and the Global Challenge, ILR Press, Ithaca 1994, s. 240-274.
 • Gardev G., Collective bargaining in Europe 2002, ETUC/ETUI-REHS, Brussels 2003.
 • Gollbach J., Schulten T. , Cross-Border Collective Bargaining Networks in
 • Europe. European Journal of Industrial Relations, 2000. Vol. 6, No. 2, s. 161-179.
 • Hall R., Industrial Relations: A Current Review, Sage Pubn. Inc. 2006.
 • Janssen R., Gradev G., Collective bargaining in Europe 2003/2004, ETUC/ETUI-REHS, Brussels 2005.
 • Jerome J., Industrial Relations: Towards a Theory of Negotiated Connectedness, Sage Pubn Inc, 2004.
 • Kaufman B. E., The Global Evolution of Industrial Relations: Ideas, People, and the Iira, Intl Labor Office, 2005.
 • Kaufman B. E., Lewin D., Advances in Industrial and Labor Relations, JAI PR INC, 2003.
 • Kaufman B. E., Schach Stephen R., Industrial Relations to Human Resources and Beyond: The Evolving Process of Employee Relations Management, M E SHARPE INC 2003.
 • Katz H.C., The Decentralization of Collective Bargaining: A Literature Review and Comparative Analysis, Industrial and Labor Relations Review 1993, vol. 47(1), s. 3–22.
 • Kelly J., Rethinking Industrial Relations: Mobilization, Collectivism and Long Waves, Routledge Chapman & Hall, 1998.
 • Keune M., Galgoczi B., Collective bargaining on working time, Recent European experiences, ETUC/ETUI-REHS, Brussels 2006.
 • Keune M., Collective bargaining and working time in Europe. An overview, ETUC/ETUI-REHS, Brussels 2007.
 • Klaveren M., Tijdens K., Bargaining issues in Europe, Comparing countries and industries, ETUI-REHS, Brussels, 2008.
 • Lecher W., Platzer Hans-Wolfgang, European Union - European Industrial Relations?: Global Challenge, National Developemnt and Transitional Dynamic, ROUTLEDGE CHAPMAN & HALL, 1997.
 • Levinson Ch., Industry's Democratic Revolution, ROUTLEDGE CHAPMAN & HALL, 2003.
 • Marginson P., Sisson K., European Integration and Industrial Relations: Multi-Level Governance in the Making, Palgrave, 2004/6.
 • Marginson P., Sisson K., European Integration and Industrial Relations: a Case of Convergence and Divergence?, Journal of Common Market Studies 2002, vol. 40(4), s. 671–692.
 • Martinez L.-M., Stuart M., The Dynamics of Social Partnership: Mutual Gains and the 'New' Industrial Relations, Palgrave 2006.
 • Mishra S., Labour Laws And Industrial Relations, Motilal Books UK, 2002.
 • Molina O., Rhodes M., CORPORATISM: The Past, Present, and Future of a Concept, , Annual Review of Political Science, June 2002, Vol. 5, Pages 305-331.
 • Moreau M.A., The Evolving Structure of Collective Bargaining in Europe 1990–2004. National Report. France, University of Florence 2005
 • Nielsen R., The Evolving Structure of Collective Bargaining in Europe 1990–2004. National Report. Denmark, University of Florence, 2005.
 • Ojeda Aviles A., The Evolving Structure of Collective Bargaining in Europe 1990–2004. National Report. Spain, University of Florence, 2005.
 • Parsons N., French Industrial Relations in the New World Economy, Routledge Chapman & Hall, 2005.
 • Price R., Masters, Unions And Men, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 • Report Industrial Relations in Europe 2006, European Commission, Brussels 2006. (http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/ir_report2006_en.pdf)
 • Runggaldier U., The Evolving Structure of Collective Bargaining in Europe 1990–2004. National Report. Austria, University of Florence, 2005.
 • Ronmar P., Eu Industrial Relations Vs National Industrial Relations ,Wyd. ASPEN PUBL, 2008.
 • Rampeltshammer L., Globalisation And Industrial Relations, wyd. Campus Verlag GmbH, 2008.
 • Sanford J. M. (ed.), The Workers of Nations: Industrial Relations in a Global Economy, Oxford University Press 1995.
 • Schulten T., Changes in National Collective Bargaining Systems since 1990, European Industrial Relations Observatory 2005, tekst online: (http://www.eiro.eurofound.eu.int/2005/03/study/tn0503102s.html)
 • Sisson K., Marginson P., Co-ordinationed Bargaining of the theoretical and empirical research on works council, British Journal of Industrial Relations. An International Journal of Employment Relations 2/2002 s. 221-248.
 • Soskice D., Wage Determination: The Changing Role of Institutions in Advance Industrialised Countries, Oxford Review of Economic Policy 1990., Vol. 6, No. 4, s. 36-61.
 • Suzuki A., The Impact of Decentralization of Collective Bargaining on the Internal Politics of the Unions, The Journal of Social Science 1998, vol. 38, s. 105–125.
 • Staudohar P. D., Kerr C., (ed.), Labor Economics and Industrial Relations: Markets and Institutions, Oxford University Press 2003.
 • Tanovic L., Pritzer R., Compilation of Selected International Labour Standards related to Labour Administration 2004.
 • Torrington D., Comparative Industrial Relations in Europe, Greenwood Pub Group, 1978.
 • Towers B., Terry M. (ed.), Industrial Relations Journal European Annual, wyd. Blackwell Publ, 2000/2001.
 • Traxler F., Blaschke S., Kittel B., National Labour Relations in Internationalized Markets: A Comparative Study of Institutions, Change, and Performance Oxford University Press, 2001.
 • Traxler F., Bargaining, state regulation and the Trajectories of Industrial Relations, European Jopurnal of Industrial Relations, 2003, vol. 8(1).
 • The Evolution of Labour Law 1992–2003, vol. 1, The General Report, European Commission, Luxembourg 2005.
 • The Coordination of Collective Bargaining in Europe, Annual Report 2004, ETUC, Brussels 2005.
 • Yannakourou M., The Evolving Structure of Collective Bargaining in Europe 1990–2004. National Report. Greece and Cyprus. The case of Greece, University of Florence, 2005.
 • Visser J., Recent Trends and Persistent Variations in Europe’s Industrial Relations, (w:) Recent Developments in European Industrial Relations, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions/The Dutch Social and Economic Council (SER), Hague 2005, s. 17–33.
 • Visser, J.,More Holes in the Bucket: Twenty Years of European Integration and Organized Labour, Comparative Labor Law & Policy Journal2006., Vol. 26, No. 4, s. 477-521.]]

II Pakty i porozumienie społeczne (Social pacts)

 • Acocella N., Leoni R., Social pacts employment and growth : a reappraisal of Ezio Tarantelli s thought, Heidelberg 2007.
 • Agreement between employers, employees and government Long-term approach to low literacy in society and in trade and industry 2007 - 2015 (PDF, 264 kB)11 September 2007 (http://www.stvda.nl/en/publication/~/media/Files/Stvda/Talen/Engels/2007/en_20070911.ashx)
 • Avdagic, S., Rhodes, M., Visser J., The Emergence and Evolution of Social Pacts: A Provisional Framework for Comparative Analysis. European Governance Papers, 2005, No. N-05-01.
 • Bohle D., Greskovits B., Neoliberalism, Embedded Neoliberalism and Neocorporatism: Towards Transnational Capitalism in Central and Eastern Europe, West European Politics 2007, Vol. 30, No. 3, s. 417-442.
 • Culpepper, P.D. Powering, puzzling, and ‘pacting’: the informational logic of negotiated reforms, Journal of European Public Policy 2002, Vol. 9, No. 5, s. 774-790.
 • Fajertag G., Pochet P., Social Pacts in Europe, European Trade Union Institute and Observatoire social européen, Brussels 1997.
 • Frege, C.M., Kelly J., Union Revitalization Strategies in Comparative Perspective, European Journal of Industrial Relations 2003, Vol. 9, No. 1, s. 7-24.
 • Goetschy J., The European Employment Strategy: genesis and development, European Journal of Industrial Relations July 1999, s.117-137.
 • Goetschy J., The European Union and National Social Pacts: Employment and Social Protection Put to the Test of Joint Regulation, in: G. Fajertag, P. Pochet (ed.), Social Pacts in Europe - New Dynamic, Brussels: European Trade Union Institute, 2000.
 • Hassel A., The Politics of Social Pacts, British Journal of Industrial Relations 2003, Vol. 41, No. 4, s. 707-726.
 • Hancke B., Rhodes M., EMU and Labor Market Institutions in Europe: The Rise and Fall of National Social Pacts. Work and Occupation 2003, Vol. 32, 2005 No. 2, s. 196-228.
 • Hoffmann R., Hassel A., National Alliances for Jobs and Prospects for a European Employment Pact, DWP 2000.01.01.
 • Kontynuacja Rozwoju. Pakt społeczny na lata 2003-2005, Government of Ireland, Dublin 2003.
 • Negrelli S., Social Pacts in Italy and Europe, in: Pochet P., Fajertag G., (ed.), Social Pacts in Europe, European Trade Union Institute and Observatoire social européen, Brussels 2000.
 • Program na rzecz dobrobytu i sprawiedliwości, Government of Ireland (http://www.umowaspoleczna.gov.pl/filez/20070601113510_irlandia_programme.pdf)
 • Regini M., Between Deregulation and Social Pacts: The Responses of European Economies to Globalization, Politics & Society2000., Vol. 28, No. 1, s. 5-33.
 • Rhodes, M., The Political Economy of Social Pacts: Competitive Corporatism and European Welfare Reform.[w:] Pierson, P. (ed.): The New Politics of the Welfare State, Oxford and New York: Oxford University Press 2001, s. 165-195.
 • Social Pacts. Alliance for employment (Germany, Portugal, Belgium), ETUI, DWP 96.01.1 (E)
 • Social pacts in Ireland: Programme for National Recovery (PNR) (1987 to 1990); Programme for Economic and Social Progress (PESP) (1990 to 1993); Programme for Competitiveness and Work (PCW) (1994 to 1996); Partnership 2000(1997 to 2000); Programme for Prosperity and Fairness (PPF) (2000 to 2003); Sustaining Progress (2003 to 2005).
 • Spanish social pacts: Interconfederal Accord (AI) (1983); Economic and Social Agreement (AES) (1984); Interconfederal Agreement on Labour Ordinances and Work Regulations (1994); Agreement on the Rationalisation of the System of Social Security (1996); Interconfederal Agreement for Stability in Employment (AIEE) (1997); Interconfederal Agreement on the Coverage of Gaps/Vacuums ("Vacíos") (1997); Interconfederal Agreement on Collective Bargaining (AINC) (1997); Agreement on Part-time Employment Contracts (1998); Agreement for the Improvement and Development of the Social Security System (2001).
 • Streeck W., Hassel A., The Crumbling Pillars of Social Partnership, in: Kitschelt, H., Streeck W. (eds.): Germany: Beyond the Stable State. London, Portland 2004, s. 101-124.
 • Vobruba G., Social policy on tomorrow's euro-corporatist stage, ETUI, DWP 95.02.2.
 • W kierunku roku 2016. Dziesięcioletnie Porozumienie Ramowe o Partnerstwie Społecznym 2006-2015, Dublin 2006.]]

III Partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców)

 • Biagi M., Job Creation Policies at Local Level and the Role of the Social Partners 2002, Working Paper Series, No. 9.
 • Calmfors L., Booth A., Burda M., Checchi D., Naylor, R. and Visser J., The Future Prospects for Trade Unions in Europe, in: T. Boeri, A. Brugiavini and L. Calmfors (eds.): The role of unions in the twenty-first century. Oxford 2001, Oxford University Press, s. 115-134.
 • Edwards P., Belenger J.,Wright M., The basses of compromise in the workplace: a theoretical framework, British Journal of Industrial Relations. An International Journal of Employment Relations 1/2006, s. 125-145.
 • Foden, D., The Role of the Social Partners in the European Employment Strategy, Transfer, 1999, Vol. 5, No.4, s.522-542.
 • Kester G., Pinaud H., The trade union challenge of democratic participation, Discussion paper, ETUC/ETUI-REHS Brussels 1996.
 • Martin A., European institutions and the europeanisation of trade unions: support or seduction?, Discussion paper. ETUC/ETUI-REHS, Brussels 1996.
 • Metochi M., The influence of leadership and member attitudes in understanding the nature of union participation, British Journal of Industrial Relations. An International Journal of Employment Relations, London, 1/2002 s. 87-112.
 • Mizrahi S., Workers’ participation in decision – making processes and firm stability, British Journal of Industrial Relations. An International Journal of Employment Relations 4/2002, s. 669-707.
 • Moris H., Fosch P., Measuring Trade Union Democracy: The case of the UK Civil and Public Service Association, British Journal of Industrial Relations. An International Journal of Employment Relations 1/2000 s. 95-114.
 • Muller A., Legal Framework for Employers’ Organizations in Eastern European and Central Asian Countries, ACT/EMP Working Paper No. 45, 2005. (http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/publ/)
 • Perez-Yruela M., Trade Unions and Industrial Relations in Spain (1975-94): From Old to New Practices, Cordoba 1997.
 • Social partners and social security systems, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2007.
 • Social partners agree further labour market reform, in: European Industrial Relations Review, May 1997, No 280.
 • Trade Unions in Europe - facing challenges and searching for solutions, ETUI, Brussels 2000.
 • Traxler Franz, Economic change and its impact on employer associations: a crossnational comparison, The German Journal of Industrial Relations (A revised version of this paper); (http://www.ilo.org/public/english/iira/pdf/congresses/world_13/track_4_traxler.pdf)
 • Traxler F., Employers and Employer Organizations, Industrial Relations Journal 1998b, 29 European Annual Review 1997, s. 99-111.
 • Waddington J., Trade union membership in Europe. The extent of the problem and the range of trade union responses. A background paper for the ETUC/ETUI-REHS top-level summer school, Florence1-2 July 2005.
 • Visser J., Learning to play: The Europeanisation of trade unison, European Union Studies Association (EUSA) > Biennial Conference > 1997 (5th), May 29-June 1, 1997.
 • Visser J., Why fewer workers join unions in Europe: a social custom explanation of membership trends, British Journal of Industrial Relations. An International Journal of Employment Relations 2002, No 3.
 • Zutavern J., What's left for unions to trade? Sources of labour union influence in welfare reform under postindustrial conditions, Paper prepared for presentation at the ESPAnet young researchers' workshop in Paris, 30.6-2.7.2005.]]

IV Europejski dialog społeczny

 • Adapting and Promoting the Social Dialogue at Community Level, COM (1998) 322 final, European Commission, Brussels 1998
 • Aeberhard Hodges J. Comparative Study of Contents of Civil Service Statutes 2001, GLLAD Document No. 5
 • Baccaro L., What is alive and What is dead in the Theory of Corporatism, British Journal of Industrial Relations, 2003, vol. 41, issue 4
 • Bronstein A., Labour Law Reform in the EU Candidate Countries: Achievements and Challenges, Working Paper Series2003, No. 13
 • Bronstein A., Egorov V., Labour Legislation Guidelines 1st edition 2001, 2nd edition 2003
 • Budd J. W. , Achieving Decent Work by Giving Employment a Human Face IFP, DIALOGUE 2001 Paper No. 7
 • Calmfors, L., Booth A., Burda M., Checchi D., Naylor R., Visser J., The role of collective bargaining in Europe, in: T. Boeri, A. Brugiavini and L. Calmfors (eds.): The Role of unions in the twenty-first century, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 86-114.
 • Conference on social dialogue: the Baltic Sea Region sector programme on labour-market policy ; Warsaw 25-26 October 2000
 • Daza Pérez J.-L., Social Dialogue in the Public Service ,Working Paper 2002 No. 11
 • Degryse Ch., European social dialogue: a mixed picture, ETUI DWP 2000.01.02.
 • Goldthorpe J. H. (ed.): Order and Conflict in Contemporary Capitalism. Studies in the Political
 • De Vos M. (ed.), A decade beyond Maastricht: the european social dialogue revisited, Hague 2003.
 • Economy of Western European Nations. Oxford University Press, Oxford 2000.
 • Driffill, J. The Centralization of Wage Bargaining Revisited: What Have we Learnt, Journal of Common Market Studies, 2006. Vol. 44, No. 4, s. 731-756.
 • Ghellab Y., Vaughan-Whitehead D., (ed.), Sectoral social dialogue in future EU member states: the weakest link, Geneva 2003.
 • Ghellab Y., Vylitova M., Tripartite social dialogue on employment in the countries of South Eastern Europe : prepared for the South East Europe Ministerial Conference on Employment : report : Bucharest 30-31 October 2003, Budapest 2005.
 • Grosse T.G., New Models of Governance in New European Union Member States. A report on social dialogue in selected European Union countries, NewGov, Project no. CIT1-CT-2004-506392, ref. No. 17/D08, 2006 (http://www.eu-newgov.org/).
 • Herrell I., Hodges J., Kelly P., Rueda M., Technical Cooperation, Gender, and Social Dialogue - Guide to mainstreaming gender into technical cooperation projects on social dialogue, 2003.
 • Hyman R., Social Dialogue in Western Europe: the "State of the Art", Social Dialogue papers No. 1, 2000.
 • Ishikawa J., Promoting National Social Dialogue: An ILO Training Manual 2004.
 • Ishikawa J., Key features of national social dialogue : a social dialogue resource book, Geneva 2003
 • Kenworthy L., Corporatism and Unemployment in the 1980s ad 1990s. American Sociological Review 2002, Vol. 67, No. 3, s. 367-388.
 • Lécuyer N ., Courdouan J., (ed.), New Forms of Labour Administrations: Actors in Development , ILO, Genewa 2002.
 • Mailand M., Due J., Social Dialogue in Central and Eastern Europe: Present State and Future Development, “European Journal of Industrial Relations” 2004, vol. 10(2), s. 179–197.
 • Ozaki Muneto, Negotiating Job Protection in the Age of Globalization, ILO, Genewa 2003.
 • Perez Daza J. L., Social dialogue in the public service , Geneva 2002.
 • Reynaud E., (ed.) Social dialogue and pension reform : United Kingdom United States Germany, Japan Sweden, Italy, Spain, Geneva 2000.
 • Robinson A.M., Wilson N., Employee Financial participation and productivity: an empirical reappraisal, British Journal of Industrial Relations. An International Journal of Employment Relations 1/2006, s. 51-72.
 • Rueda, D., Pontusson J., Wage Inequality and Varieties of Capitalism. World Politics 2000, Vol 2, April Issue, s. 350-383.
 • Rychly L., Pritzer R., Social Dialogue at Votional Level in the EU Accession Countries, Working Paper Series 12, 2003.
 • Rychly L., Vylitova M., National Social Dialogue on Employment Policies in Europe, Paper No. 8, 2005
 • Rychly L., Social Dialogue in times of crisis: Finding better solutions (pdf, 480 KB) ,2009 http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/papers/crisis.pdf
 • Sivananthiram A., Venkata Ratnam C. S, Social Dialogue at Enterprise Level - Successful Experiences (pdf, 499 KB) http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/papers/ent_level.pdf
 • Social dialogue in the health services : institutions capacity and effectiveness : report for discussion at the Joint Meeting on Social Dialogue in the Health Services: Institutions Capacity and Effectiveness, Geneva 2002.
 • The Sectoral Social Dialogue in Europe, European Commission’s Directorate-General for Employment and Social Affairs, Brussels 2002.]]

V Dialog społeczny w Danii

 • Campbell J. L., Pedersen O. K. (2007): The Varieties of Capitalism and Hybrid Success. Denmark in the Global Economy, Comparative Political Studies, vol. 40, nr 3, s. 307-332.
 • Campbell J. L, J. A. Hall, O. K. Pedersen (red.): The Danish Experience, National Identity and the Varieties of Capitalism, McGill-Queen’s University Press, Montreal&Kingston, London. Ithaca
 • Cornes R., Sandler T., (1986): The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods, New York: Cambridge University Press.
 • Denmark: Industrial relations development in Europe 2007, (EIROnline) 2008, http://www.eurofound.europa.eu
 • Denmark: Collective Bargaining, National Industrial Relations 2007, www.worker-participation.eu
 • Denmark: social partners at the strategic alliances for training, Cinterfor Bulletin nr 142, ILO 1998.
 • Dølvik J. E. (2005): Industrial Relations in EMU: are renationalization and Europeanization two sides of the same coin?, w: A. Martin G. Ross (red.): Euros and Europeans, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Implementing Lifelong Learning Strategies in Europe: Progress report on the follow-up to the 2002 Council resolution, Reply to the Commission questionnaire: DENMARK, European Commission, Brussels, December 2003.
 • Jackson G. (2005): Employee Representation in the Board Compared: A Fuzzy Sets Analysis of Corporate Governance, Unionism and Political Institutions, Industrielle Beziehungen, vol. 12, nr 3, s. 252-278.
 • Jørgensen C. (2004): Denmark Small and Medium Sized Enterprises Organizations, FAOS, Copenhagen.
 • Katzenstein P. J., (1985): Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe, Ithaca: Cornell University Press.
 • Kristensen P. H. (2006): Business Systems in the Age of the „New Economy”: Denmark Facing the Challenge, w: J. L. Campbell, J. A. Hall, O. K. Pedersen (red.), s. 295-320.
 • Madsen P. K., (2006): How Can It Possibly Fly? The Paradox of Dynamic Labour Market in a Scandinavian Welfare State, w: J. L. Campbell, J. A. Hall, O. K. Pedersen (red.): The Danish Experience, National Identity and the Varieties of Capitalism, McGill-Queen’s University Press, Montreal&Kingston, London. Ithaca.
 • Martin C. J. (2006): Corporatism In the Post-Industrial Age: Employers and Social Policy in the Little Land of Denmark, w: J. L. Campbell, J. A. Hall, O. K. Pedersen (red.): The Danish Experience, National Identity and the Varieties of Capitalism, McGill-Queen’s University Press, Montreal&Kingston, London. Ithaca.
 • National Initiatives Concerning Human Resources Development by Social Partners – Denmark, International Labour Organization, http://www.ilo.org
 • Nielsen R. (2004): National Report: Denmark: The evolving structure of Collective Bargaining In Europe 1990-2004, University of Florence, Florence.
 • Occupational pensions and industrial relations, (EIROnline), 2004, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/,
 • Olson M., (1965): The Logic of Collective Action, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Pedersen O. K. (2006): Corporatism and Beyond: The Negotiated Economy, w: J. L. Campbell, J. A. Hall, O. K. Pedersen (red.), The Danish Experience, National Identity and the Varieties of Capitalism, McGill-Queen’s University Press, Montreal&Kingston, London. Ithaca.
 • Schaapman M., Van het Kaar R.., (2007): Social partners and social security systems, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin
 • Schnabel C., Wagner J., (2007): Union density and determinants of union membership in 18 EU countries: evidence from micro data, 2002/03, Industrial Relations Journal, vol. 38, nr 1, s. 5-32.
 • Schnabel C., Zagelmeyer S., Kohaut S., (2006): Collective Bargaining Structure and its Determinants: An Empirical Analysis with British and German Establishment Data, European Journal of Industrial Relations, vol. 12, nr 2, s. 165-188.
 • Scheeuer S., (1999), The impact of collective agreement on working time in Denmark, The International Journal of comparative Labour Law and Industrail Relations, vol. 3, s. 465-482.
 • The Cooperation and Collective Bargaining System within the Public Sector in Denmark (2005), www.kto.dk/English/hjo.pdf
 • The shop steward of the future – LO conducts major survey, (EIROnline) 1998, http://www.eurofound.europa.eu
 • Trampusch Ch., (2007): Industrial Relations as a Source of Solidarity in Times of Welfare State Retrenchment, Journal of Social Policy, vol. 36, nr 2, s. 197-215.
 • Trampusch Ch. (2007): Industrial relations as a Source of Social Policy: A Typology of the Institutional Conditions for Industrial Agreements on Social Benefits, Social Policy & Administration, vol. 41, nr 3, s. 251-270.
 • Trampusch Ch. (2007): Industrial Relations as a Source of Solidarity in Times of Welfare State Retrenchment.
 • Traxler F., (1995): Farewell to Labour Market Associations? Organised versus Disorganised Decentralization as a Map for Industrial Relations, w: C. Crouch, F. Traxler (red.): Organized Industrial Relations in Europe: What Future?, Avebury, Aldershot.
 • Traxler F., Blaschke S., Kittel B., (2001): National Industrial Relations in Internationalized Markets. A Comparative Study of Institutions, Change, and Performance, Oxford University Press, Oxford - New York.

Union bosses fear for Danish model, http://www.lo.dk

 

Pliki do pobrania

info 2008 calosc do wydruku 08.06.09.doc
info 2008 calosc do wydruku 08.06.09.doc

INFO 2008 całość do wydruku 08.06.09.doc

informator spory zbiorowe.2007r_2008r_z..pdf
informator spory zbiorowe.2007r_2008r_z..pdf

Rozwiązywanie sporów zbiorowych - Informator 2007 - 2008r.pdf

informator tk.2008r_z..pdf
informator tk.2008r_z..pdf

Informator TK.2008r_z..pdf

informator 2008.doc
informator 2008.doc

INFORMATOR 2008.doc

analiza_funkcjonowania_instytucji_dialogu_wkds_j_sroka_z..pdf
analiza_funkcjonowania_instytucji_dialogu_wkds_j_sroka_z..pdf

Analiza_funkcjonowania_instytucji_dialogu_WKDS- J.Sroka

modelowy_system_ksztalcenia_r_towalski.pdf
modelowy_system_ksztalcenia_r_towalski.pdf

Modelowy system ksztalcenia w zakresie dialogu społecznego- S. Portret, R.Towalski

juliusz_gardawski.pdf
juliusz_gardawski.pdf

Dialog społeczny w Polsce - J.Gardawski

jacek_mecina.pdf
jacek_mecina.pdf

Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy - J.Mecina

w_kierunku_dialogu.pdf
w_kierunku_dialogu.pdf

W_kierunku_dialogu opartego na wiedzy - A. Zybała

zam 1570.pdf
zam 1570.pdf

Informator Międzynarodowa Organizacja pracy - 90 lat istnienia

aneks - rozwiazywanie sporow zbiorowych w roku 2008 - tablice korelacyjne_0.pdf
aneks - rozwiazywanie sporow zbiorowych w roku 2008 - tablice korelacyjne_0.pdf

Aneks - Rozwiązywanie Sporów Zbiorowych w roku 2008 - Tablice korelacyjne.pdf

Informator_TK_2009.pdf
Informator_TK_2009.pdf

Informator TK 2009.pdf

instytucje wkds.pdf
instytucje wkds.pdf

Instytucje WKDS

zespoly branzowe.pdf
zespoly branzowe.pdf

Zespoly branzowe

informator 2009.pdf
informator 2009.pdf

Informator 2009

rozwiazywanie sporow zbiorowych. informator 2009.pdf
rozwiazywanie sporow zbiorowych. informator 2009.pdf

Rozwiązywanie sporów zbiorowych - Informator 2009

informator za rok 2010.pdf
informator za rok 2010.pdf

Informator za rok 2010.pdf

informacja z dzialalnosci wkds w 2010.pdf
informacja z dzialalnosci wkds w 2010.pdf

Informacja z działalności WKDS w 2010.pdf

informator za 2010 r..pdf
informator za 2010 r..pdf

Informator za 2010 r..pdf

instytucje dialogu 2011.pdf
instytucje dialogu 2011.pdf

Instytucje dialogu 2011.pdf

wkds 2011.pdf
wkds 2011.pdf

WKDS 2011.pdf

informator tzb 2010 - 2011.pdf
informator tzb 2010 - 2011.pdf

Informator TZB 2010 - 2011.pdf

informator tk 2011.pdf
informator tk 2011.pdf

Informator TK 2011.pdf

rozwiazywanie sporow zbiorowych.pdf
rozwiazywanie sporow zbiorowych.pdf

Rozwiązywanie sporów zbiorowych.pdf

tom I_2.pdf
tom I_2.pdf

Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-2012. Tom I

tom II.pdf
tom II.pdf

Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-2012. Tom II

Rozwiazywanie sporow zbiorowych 2016-2017.pdf
Rozwiazywanie sporow zbiorowych 2016-2017.pdf

Rozwiązywanie sporów zbiorowych 2016-2017

Trojstronna Deklaracja.pdf
Trojstronna Deklaracja.pdf

Trójstronna Deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej

Informator europejski dialog spoleczny.pdf
Informator europejski dialog spoleczny.pdf

Informator - europejski dialog społeczny.pdf

Rejestr zmian:

Autor informacji: i.lukawska
Informację wprowadził/a: i.lukawska
Data wytworzenia: 2008-12-23
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-12-27 10:37:41 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
2 2021-12-27 10:36:00 Barbara Waszkiewicz dodanie pliku [Informator europejski dialog spoleczny.pdf]
3 2021-12-27 10:36:00 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
4 2021-12-27 10:34:55 Barbara Waszkiewicz usunięcie pliku [Informatoreuropejskidialogspoleczny.pdf]
5 2021-12-27 10:34:55 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
6 2021-12-27 10:34:27 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
7 2021-12-27 10:33:54 Barbara Waszkiewicz dodanie pliku [Informatoreuropejskidialogspoleczny.pdf]
8 2021-12-27 10:33:54 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
9 2021-12-27 10:33:01 Barbara Waszkiewicz usunięcie pliku [Informator - europejski dialog społeczny.pdf]
10 2021-12-27 10:33:01 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
11 2021-12-27 10:31:29 Barbara Waszkiewicz dodanie pliku [Informator - europejski dialog społeczny.pdf]
12 2021-12-27 10:31:29 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
13 2021-12-27 10:23:20 Barbara Waszkiewicz usunięcie pliku [Informator - europejski dialog społeczny.pdf]
14 2021-12-27 10:23:20 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
15 2021-12-27 10:22:09 Barbara Waszkiewicz edycja pliku [Informator - europejski dialog społeczny.pdf]
16 2021-12-27 10:22:09 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
17 2021-12-23 09:49:35 Maria Niewiadomska modyfikacja
18 2021-12-23 09:48:18 Maria Niewiadomska modyfikacja
19 2021-12-23 09:47:50 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Informator - europejski dialog społeczny.pdf]
20 2021-12-23 09:47:49 Maria Niewiadomska modyfikacja
21 2021-10-21 11:15:09 n.krasuska modyfikacja
22 2020-10-07 10:47:12 wioletta ziegler modyfikacja
23 2020-08-11 08:53:10 n.krasuska modyfikacja
24 2020-02-18 11:41:18 Ewelina Guz modyfikacja
25 2020-01-14 14:14:20 r.lemieszewska modyfikacja
26 2020-01-14 14:08:35 r.lemieszewska usunięcie pliku [Informator MOP - 100 lat.pdf]
27 2020-01-14 14:08:34 r.lemieszewska modyfikacja
28 2020-01-14 14:07:59 r.lemieszewska dodanie pliku [Informator MOP - 100 lat.pdf]
29 2020-01-14 14:07:59 r.lemieszewska modyfikacja
30 2019-10-17 11:26:17 Maria Niewiadomska modyfikacja
31 2019-10-17 10:58:18 Maria Niewiadomska modyfikacja
32 2019-10-16 17:05:26 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Trojstronna Deklaracja.pdf]
33 2019-10-16 17:05:26 Maria Niewiadomska modyfikacja
34 2019-08-19 08:37:50 Ewelina Guz modyfikacja
35 2019-07-12 09:17:57 n.krasuska modyfikacja
36 2019-03-26 14:24:52 n.krasuska modyfikacja
37 2019-02-04 10:50:11 n.krasuska modyfikacja
38 2019-02-04 10:46:37 n.krasuska modyfikacja
39 2019-02-04 10:45:26 n.krasuska modyfikacja
40 2018-11-07 10:14:03 Małgorzata Chomiak modyfikacja
41 2018-11-07 10:04:21 wioletta ziegler modyfikacja
42 2018-11-07 10:00:10 Małgorzata Chomiak dodanie pliku [Rozwiazywanie sporow zbiorowych 2016-2017.pdf]
43 2018-11-07 10:00:10 Małgorzata Chomiak modyfikacja
44 2018-11-07 09:57:42 Małgorzata Chomiak usunięcie pliku [Raport 2016_spory zbiorowe.doc - POPRAWIONY.pdf]
45 2018-11-07 09:57:41 Małgorzata Chomiak modyfikacja
46 2018-10-09 11:14:00 n.krasuska modyfikacja
47 2018-07-24 11:01:09 n.krasuska modyfikacja
48 2018-02-28 10:40:15 n.krasuska modyfikacja
49 2018-01-09 11:40:05 r.lemieszewska modyfikacja
50 2018-01-05 10:22:28 n.krasuska modyfikacja
51 2017-11-02 14:40:01 wioletta ziegler modyfikacja
52 2017-11-02 14:35:33 wioletta ziegler modyfikacja
53 2017-11-02 14:26:58 wioletta ziegler modyfikacja
54 2017-11-02 14:26:17 wioletta ziegler modyfikacja
55 2017-11-02 14:24:18 wioletta ziegler modyfikacja
56 2017-11-02 14:20:01 wioletta ziegler dodanie pliku [Raport 2016_spory zbiorowe.doc - POPRAWIONY.pdf]
57 2017-11-02 14:20:01 wioletta ziegler modyfikacja
58 2017-11-02 14:09:21 wioletta ziegler usunięcie pliku [Raport 2016_spory zbiorowe.pdf]
59 2017-11-02 14:09:21 wioletta ziegler modyfikacja
60 2017-11-02 14:05:15 n.krasuska modyfikacja
61 2017-11-02 14:01:42 wioletta ziegler dodanie pliku [Raport 2016_spory zbiorowe.pdf]
62 2017-11-02 14:01:42 wioletta ziegler modyfikacja
63 2017-08-22 10:07:19 n.krasuska modyfikacja
64 2017-06-01 09:28:38 n.krasuska modyfikacja
65 2017-03-20 10:01:51 n.krasuska modyfikacja
66 2017-03-16 08:21:49 n.krasuska modyfikacja
67 2017-03-16 08:21:20 n.krasuska modyfikacja
68 2017-03-15 13:13:56 n.krasuska modyfikacja
69 2017-01-19 10:37:27 n.krasuska modyfikacja
70 2017-01-19 10:36:23 n.krasuska modyfikacja
71 2017-01-19 10:34:59 n.krasuska modyfikacja
72 2016-09-05 13:30:50 n.krasuska modyfikacja
73 2016-09-05 13:28:49 n.krasuska modyfikacja
74 2016-08-31 11:09:15 n.krasuska modyfikacja
75 2016-08-31 10:59:18 Marek Winiczenko modyfikacja
76 2016-08-31 10:48:34 Marek Winiczenko modyfikacja
77 2016-08-31 10:31:06 Marek Winiczenko modyfikacja
78 2015-07-07 09:42:29 Marek Winiczenko modyfikacja
79 2015-07-07 09:39:32 Marek Winiczenko modyfikacja
80 2015-05-13 15:47:59 n.krasuska modyfikacja
81 2015-03-12 09:19:26 Maria Sobczyk modyfikacja
82 2015-02-03 15:19:41 r.lemieszewska modyfikacja
83 2015-02-03 15:19:13 r.lemieszewska modyfikacja
84 2015-02-03 15:18:15 r.lemieszewska modyfikacja
85 2015-02-03 15:16:54 r.lemieszewska modyfikacja
86 2015-02-03 15:13:13 r.lemieszewska modyfikacja
87 2015-02-03 15:07:48 r.lemieszewska modyfikacja
88 2015-02-03 15:05:28 r.lemieszewska modyfikacja
89 2015-02-03 15:04:15 r.lemieszewska dodanie pliku [tom II.pdf]
90 2015-02-03 15:04:15 r.lemieszewska dodanie pliku [tom I_2.pdf]
91 2015-02-03 15:04:15 r.lemieszewska modyfikacja
92 2014-07-15 12:47:52 n.krasuska modyfikacja
93 2014-07-15 12:45:12 n.krasuska modyfikacja
94 2014-06-10 12:52:22 n.krasuska modyfikacja
95 2014-06-10 12:33:56 n.krasuska modyfikacja
96 2014-06-10 12:32:59 n.krasuska modyfikacja
97 2014-06-10 12:30:42 n.krasuska modyfikacja
98 2013-08-01 11:33:33 a.magrzyk modyfikacja
99 2013-08-01 11:30:00 n.krasuska modyfikacja
100 2013-07-23 09:59:19 n.krasuska modyfikacja
101 2013-07-10 11:51:51 n.krasuska modyfikacja
102 2013-06-11 14:13:30 n.krasuska modyfikacja
103 2013-06-11 14:13:22 n.krasuska modyfikacja
104 2013-01-07 15:08:44 k.kurzynska dodanie pliku [Informator_TK_2009.pdf]
105 2013-01-07 15:08:43 k.kurzynska modyfikacja
106 2013-01-07 14:56:26 k.kurzynska modyfikacja
107 2013-01-07 14:31:44 k.kurzynska usunięcie pliku [informator 2009_0.pdf]
108 2013-01-07 14:31:44 k.kurzynska modyfikacja
109 2013-01-07 13:53:06 k.kurzynska modyfikacja
110 2013-01-07 13:52:06 k.kurzynska modyfikacja
111 2013-01-07 13:46:46 k.kurzynska modyfikacja
112 2013-01-07 13:21:50 k.kurzynska modyfikacja
113 2013-01-07 13:02:06 k.kurzynska modyfikacja
114 2013-01-07 12:53:37 k.kurzynska modyfikacja
115 2012-11-22 14:57:45 i.lukawska modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: