Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Dokumenty Wspólnot Europejskich

Dokumenty Wspólnot Europejskich

Unia Europejska wydała następujące akty prawne dotyczące dialogu społecznego:

Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym.

Dyrektywa służy zapewnieniu pracownikom prawa do informacji i konsultacji. Nakazując utworzenie w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym europejskich rad zakładowych lub ustanowienie innych mechanizmów informowania i konsultacji Dyrektywa przewiduje trzy sposoby realizacji swoich zapisów. Po pierwsze, europejska rada zakładowa powstaje w drodze porozumienia – w tym przypadku określenie kompetencji rady pozostawione jest swobodnemu uznaniu stron wskazanych Dyrektywą. Po drugie, strony zamiast rady ustanawiają jedną lub kilku procedur informacji i konsultacji, również w sposób dowolny określając ich zakres. Po trzecie, europejskie rady zakładowe powstają w drodze ustawy - w tym przypadku w sposób szczegółowy Dyrektywa określa zakres kompetencji rady.

Dyrektywa została przeniesiona do polskiego ustawodawstwa ustawą z dn. 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz.U. Nr 62 poz. 556).

Dyrektywa 2003/72/WE z 22 lipca 2003 r. uzupełniająca statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników.Tekst Dyrektywy - patrz poniżej.

Dyrektywa 2002/14/WE z 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramy informowania i konsultowania pracowników we Wspólnocie Europejskiej.Tekst Dyrektywy - patrz poniżej.;

Dyrektywa 2001/86/EC z 8 października 2001 r. uzupełniająca Statut spółki europejskiej w zakresie współdecydowania pracowników. Tekst Dyrektywy - patrz poniżej.

Dyrektywa została przeniesiona do polskiego ustawodawstwa ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce eurupejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 555).

Dyrektywa 2001/23/WE z 12 marca 2001r. dotycząca zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich dotyczących ochrony praw pracowników w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.Tekst Dyrektywy - patrz poniżej.;

Dyrektywa 98/59/EC z 29 lipca 1998 r. dotycząca zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w związku ze zwolnieniami grupowymi.Tekst Dyrektywy - patrz poniżej.

Dwie ostatnie spośród wymienionych Dyrektyw nakładają na pracodawcę obowiązek współdziałania (podjęcia negocjacji) z zakładową organizacją związkową dla ochrony interesów pracowników w wypadku zwolnień grupowych lub przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę

  • Dyrektywa 98/59/EC z 29 lipca 1998r. dotycząca zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w związku ze zwolnieniami grupowymi oraz
  • Dyrektywa 2001/23/EC z 12 marca 2001r. dotycząca zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich dotyczących ochrony praw pracowników w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Obie dyrektywy zostały wdrożone do ustawodawstwa polskiego odpowiednio ustawą z dn. 28.12.1989r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 4 poz. 19 ze zm.) oraz art. 26¹ ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55 poz. 234 ze zm.).Dyrektywy te nakładają na pracodawcę obowiązek współdziałania (podjęcia negocjacji) z zakładową organizacją związkową dla ochrony interesów pracowników w wypadku zwolnień grupowych lub przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

 

Więcej informacji na temat Europejskich Rad Pracowników i partycypacji pracowniczej można znaleźć na stronie:  http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/keeping-to-social-rules/index_pl.htm

 Przepisy transponujące akty wspólnotowe

Rejestr zmian:

Autor informacji: k.kurzynska
Informację wprowadził/a: k.kurzynska
Data wytworzenia: 2009-03-24
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-04-09 09:16:53 wioletta ziegler dodanie pliku [DYREKTYWA 200938WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY.pdf]
2 2015-04-09 09:16:53 wioletta ziegler modyfikacja
3 2015-04-08 15:41:05 wioletta ziegler modyfikacja
4 2012-12-06 22:29:36 k.kurzynska modyfikacja
5 2012-12-06 22:27:59 k.kurzynska modyfikacja
6 2012-12-06 22:27:12 k.kurzynska modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: